جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
قرص اریترومایسین 200م گ100ع ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG TAB -
قرص اریترومایسین 400 م گ 100ع ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 400MG TAB -
قرص اریترومایسین 400 م گ100 ع ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 400MG TAB -
قرص اریترومایسین 400 م گ100ع ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 400MG TAB -
قرص اریترومایسین 400م گ 100ع ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 400MG TAB -
قرص اریترومایسین 400م گ 100ع ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 400MG TAB -
قرص ازتیمایب 10م گ 30ع EZETIMIBE 10MG TAB -
قرص ازتیمایب 10م گ 30ع EZETIMIBE 10MG TAB -
قرص اس دی اف (سیلدنافیل) 50م گ 8 ع SDF (SILDENAFIL CITRATE) 50MG TAB -
قرص اس دی اف (سیلدنافیل) 100م گ 8 ع SDF (SILDENAFIL CITRATE) 100MG TAB -
قرص اسپالکس(تیزانیدین) 4 م گ 100ع SPALEX (TIZANIDINE) 4MG TAB - دريافت فايل
قرص اسپیرونولاکتون 100م گ 100ع SPIRONOLACTONE 100MG TAB -
قرص اسپیرونولاکتون 25م گ 100ع SPIRONOLACTONE 25MG TAB -
قرص اسپیرونولاکتون 25م گ 100ع SPIRONOLACTONE 25MG TAB -
قرص استئو پلاس 30ع tab osteo plus -
قرص استئو فلکس 30ع Osteo flex - دريافت فايل
قرص استئوفوس (آلندرونات سدیم) 70م گ 4ع OSTEOFOS (ALENDRONATE SODIUM) 70MG TAB -
قرص استئوفوس 10م گ 10ع OSTEOFOS (ALENDRONATE SODIUM) 10MG TAB -
قرص استئونات( آلندرونات سدیم ) 10م گ 100ع ALENATE (ALENDRONATE SODIUM) 10MG TAB -
قرص استئوکر 30 ع - براي افزايش استحكام و حفاظت از استخوان ها