جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
قرص اتینیل استرادیول 0.5م گ100ع ETHINYLESTRADIOL 0.5MG TAB -
قرص ارسوداکسی کولیک اسید 250 م گ 100 ع URSODEOXYCHOLIC ACID 250MG CAP -
قرص ارکتو(سیلدنافیل)100م گ 4ع ERECTO (SILDENAFIL CITRATE) 100MG TAB -
قرص اریترومایسین 200 م گ100ع ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG TAB -
قرص اریترومایسین 200م گ 100 ع ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG TAB -
قرص اریترومایسین 200م گ100ع ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG TAB -
قرص اریترومایسین 400 م گ 100ع ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 400MG TAB -
قرص اریترومایسین 400 م گ100 ع ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 400MG TAB -
قرص اریترومایسین 400 م گ100ع ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 400MG TAB -
قرص اریترومایسین 400م گ 100ع ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 400MG TAB -
قرص اریترومایسین 400م گ 100ع ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 400MG TAB -
قرص ازتیمایب 10م گ 30ع EZETIMIBE 10MG TAB -
قرص ازتیمایب 10م گ 30ع EZETIMIBE 10MG TAB -
قرص اس دی اف (سیلدنافیل) 50م گ 8 ع SDF (SILDENAFIL CITRATE) 50MG TAB -
قرص اس دی اف (سیلدنافیل) 100م گ 8 ع SDF (SILDENAFIL CITRATE) 100MG TAB -
قرص اسپالکس(تیزانیدین) 4 م گ 100ع SPALEX (TIZANIDINE) 4MG TAB - دريافت فايل
قرص اسپیرونولاکتون 100م گ 100ع SPIRONOLACTONE 100MG TAB -
قرص اسپیرونولاکتون 25م گ 100ع SPIRONOLACTONE 25MG TAB -
قرص اسپیرونولاکتون 25م گ 100ع SPIRONOLACTONE 25MG TAB -
قرص استئو پلاس 30ع tab osteo plus -