جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
شربت پرومتازین 1ع PROMETHAZINE 5MG/5ML 60ML SYRUP -
شربت پرومتازین 60م ل 1ع PROMETHAZINE 5MG/5ML 60ML SYRUP -
شربت پزودوافدرین 60 م ل 1ع PSEUDOEPHEDRINE 30MG/5ML 60ML SYRUP -
شربت پزودوافدرین 60م‌ل 1ع PSEUDOEPHEDRINE 30MG/5ML 60ML SYRUP -
شربت پزوفان (دکسترومتورفان پی )60م ل 1 ع PSEUPHAN (DEXTROMETHORPHAN- P) 60ML SYRUP -
شربت پنی سیلین وی پتاسیم 250م گ1ع PENICILLIN V K 250MG(400,000U)/5ML FOR SYRUP -
شربت پیراستام33/3% 120م ل 1ع PIRACETAM 0.333G/ML SYRUP -
شربت پیروینیوم 50 م ل 1ع PYRVINIUM PAMOATE 50MG/5ML SUSP -
شربت تئوفیلین جی 120م ل 1ع THEOPHYLLINE G 120ML SYRUP -
شربت تئوفیلین جی 120م ل 1ع THEOPHYLLINE G 120ML SYRUP -
شربت تراستوریکس (سیپروهپتادین) 1ع TRUSTORIX (CYPROHEPTADINE) 2MG/5ML ORAL SOLUTION -
شربت تیمورانت(آویشن)120م ل 1ع THYMORANT® 120ML SYRUP -
شربت تیمکس 1 ع THYMEX® SYRUP -
شربت جینکوویتون 1ع - -
شربت دپاکین (والپروات سدیم) 200م گ 40م‌ل 1ع DEPAKINE (VALPROATE SODIUM) 200MG/ML SYRUP -
شربت درنا فست اسپرت 1500 م گ 1ع - -
شربت درنا فست اوریجینال 1ع - -
شربت دکسترورامین پی(دکسترومتورفان پی)60 م ل 1ع DEXTRORAMIN-P (DEXTROMETHORPHAN- P) 60ML SYRUP -
شربت دکسترومتورفان 60م ل 1ع DEXTROMETHORPHAN HBR 15MG/5ML 60ML SYRUP -
شربت دکسترومتورفان پی 60 م ل 1ع DEXTROMETHORPHAN- P 60ML SYRUP -