جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
سوسپانسیون کوتریموکسازول100م ل 1ع CO TRIMOXAZOLE 200/40 MG/5ML 100ML SUSP -
سوسپانسیون کوتریکسول 100 م ل1ع COTRIXOLE (CO TRIMOXAZOLE) 200/40 MG/5ML 100ML SUSP -
سوند فولی دو راه ول لید ش 12 1ع - -
سوند فولی دو راه ول لید ش 14 1ع - -
سوند فولی دو راه ول لید ش 16 1ع - -
سوند فولی دو راه ول لید ش 18 1ع - -
سوند نلاتون برتر ش 12 1ع - -
سوند نلاتون برتر ش 16 1ع - -
سوند نلاتون برتر ش 18 1ع - -
شارب بگ کلرور سدیم 100 1 ع SODIUM CHLORIDE 0.9% 100ML INF P-BAG -
شارب بگ کلرور سدیم 250 1 ع SHARB BAG (SODIUM CHLORIDE) 0.9% 250ML INF P-BAG -
شامپو پوویدون آیداین 140 م ل %7/5 1ع POVIDONE IODINE 7.5% 140ML SHAMPOO -
شامپو پرمترین 1% همراه با شانه دندانه ریز 1 ع PERMETHRIN 1% 60ML SHAMPOO -
شامپو پیریتیون زینک2% 1ع PYRITHIONE ZINC %2 (LOTION) 140ML SHAMPOO -
شامپو درمین (کل تار) تیوبی 1% 150 م ل 1 ع DERMIN (COAL TAR) 1% 150ML SHAMPOO -
شامپو سلنیوم سولفاید 1% 140 م ل تیوبی 1 ع - -
شامپو سلنیوم سولفاید 2/5% 140 م ل تیوپی 1 ع SELCO (SELENIUM SULFIDE) 2.5% SHAMPOO -
شامپو سلنیوم سولفاید بهسا 2.5 % 1ع SELENIUM SULFIDE 2.5% SHAMPOO -
شامپو سلنیوم سولفاید بهسا1 % 1ع selenium sulfide1% -
شامپو لیندان 1% 60م ل 1ع LINDANE (GAMMA BENZENE HEXACHLORIDE) 1% SHAMPOO -