جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
سرم نوتری کپ آنتی شوت 10 ع Nutricap Anti - Chute Serum - دريافت فايل
سرم یک سوم دوسوم1000م ل1ع DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 1L INF P-BOTTLE -
سرم یک سوم دوسوم500م ل1ع DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 0.5L INF P-BOTTLE -
سرنگ 60سی سی گاواژانسانی 1ع - -
سرنگ 10سی سی 1ع - -
سرنگ 10سی سی آیمد دو قطعه ای با سرسوزن 1ع - -
سرنگ 10سی سی با سرسوزن 21 1ع - -
سرنگ 10سی سی تریمد سه قطعه ای با سرسوزن 1ع - -
سرنگ 2.5سی سی آیمد دو قطعه ای با سرسوزن 1ع - -
سرنگ 20سی سی آیمد دو قطعه ای با سرسوزن 1ع - -
سرنگ 20سی سی باسرسوزن 20 1ع - -
سرنگ 20سی سی تریمد سه قطعه ای با سرسوزن 1ع - -
سرنگ 2سی سی 1ع - -
سرنگ 2سی سی آیمد دو قطعه ای با سرسوزن 1ع - -
سرنگ 2سی سی باسرسوزن 23 1ع - -
سرنگ 2سی سی تریمد سه قطعه ای با سرسوزن 1ع - -
سرنگ 5سی سی 1ع - -
سرنگ 5سی سی آیمد دو قطعه ای با سرسوزن 1ع - -
سرنگ 5سی سی باسرسوزن 22 1ع - -
سرنگ 5سی سی تریمد سه قطعه ای با سرسوزن 1ع - -