جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
سرسوزن دروپلت لانتوس 31 جی 6 م م 100ع - درمان عفونت هاي باكتريايي
سرم آمینوپلاسمال %5 500 م ل 1ع AMINIPLASMAL (AMINO ACID) 5% 500 ML INFU -
سرم آمینوپلاسمال %5 500م ل 1ع AMINOPLASMAL (AMINO ACID) 5% 500 ML INFU -
سرم آمینوپلاسمال 10 % 500 م ل 1ع AMINOPLASMAL (AMINO ACID) 10% 500 ML INFU -
سرم آمینوپلاسمال 10 % 500 م ل 1ع AMINOPLASMAL (AMINO ACID) 10% 500 ML INFU -
سرم تزریقی پاراستامول(استامینوفن) 1 گ 100 م ل 1 ع PARACETAMOL (ACETAMINOPHEN) 1G/100ML INJ -
سرم رینگر 1000م ل1ع RINGERS 1L INF P-BOTTLE -
سرم رینگر لاکتات500م ل1ع RINGER LACTATE 0.5L INF P-BOTTLE -
سرم رینگر500م ل1ع RINGERS 0.5L INF P-BOTTLE -
سرم شستشو0.9% 500م ل1ع SODIUM CHLORIDE 0.9% IRRIG 0.5L P-BOTT -
سرم شستشو0.9%1000م ل1ع SODIUM CHLORIDE 0.9% IRRIG 1L P-BOTT -
سرم قندی 10% 1000م ل1ع DEXTROSE 10% 1L INF P-BOTTLE -
سرم قندی 5% 1000م ل1ع DEXTROSE 5% 1L INF P-BOTTLE -
سرم قندی نمکی1000م ل1ع DEXTROSE NACL 5% 0.9% 1L INF P-BOTTLE -
سرم قندی نمکی500م ل1ع DEXTROSE NACL 5% 0.9% 0.5L INF P-BOTTLE -
سرم قندی10% 500م ل1ع DEXTROSE 10% 0.5L INF P-BOTTLE -
سرم قندی5% 500م ل1ع DEXTROSE 5% 0.5L INF P-BOTTLE -
سرم لیپوفوندین %10 500 م ل1ع LIPOFUNDIN (LIPID INFUSION) 10% (SOYA OIL) INF -
سرم لیپوفوندین %10 500م ل1ع LIPOFUNDIN (LIPID INFUSION) 10% (SOYA OIL) INF -
سرم مانیتول10%500م ل1ع MANNITOL 10% 0.5L INF -