فهرست دارویی

نام تامین کننده نام ژنریک نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
سهامی دارویی کشور ا0 گرانیسترون 3م گ 1ع کایتریل
سهامی دارویی کشور ویال سیکلوفسفامید 200م 1ع
سهامی دارویی کشور کپسول روکاترول 0/25م 0گ
سهامی دارویی کشور قرص سیکوفسفامید 50م گ 50ع
سهامی دارویی کشور قرص متوترکسات 2/5م 0گ 50ع
سهامی دارویی کشور لوسیون متوکسالن 1%
سهامی دارویی کشور ویال ایمی پنم تاینام 500م گ 1ع
سهامی دارویی کشور کپسول نئورال 25م گ 50ع
سهامی دارویی کشور کپسول نئورال 50م گ 50ع
سهامی دارویی کشور کپسول نئورال 100م گ 50ع
سهامی دارویی کشور ا0 ساندوستایتن 5ع اکترئوتای
سهامی دارویی کشور شربت پریمیدون لیسکانتین 120
سهامی دارویی کشور ویال بتافرون 1ع
سهامی دارویی کشور کپسول سلسیت 250م گ 100ع
سهامی دارویی کشور ویال سایمیون ـگان سیکلویر500م گ 1ع
سهامی دارویی کشور ویال فلودارابین 50م گ 1ع
سهامی دارویی کشور قرص گرانیسترون 1م گ 10ع
سهامی دارویی کشور ویال سیس پلاتین 10م 0گ 1ع
سهامی دارویی کشور ویال سیس پلاتین 50م 0گ 1ع
سهامی دارویی کشور قرص لووتیروکسین وارداتی
سهامی دارویی کشور ویال میتومایسین 2م 0گ 1ع
سهامی دارویی کشور ویال سیکلوفسفامید 500م 1ع
سهامی دارویی کشور ویال کاربوپلاتین 50م 0گ 1ع
سهامی دارویی کشور ویال کاربوپلاتین 150م 0گ 1ع
سهامی دارویی کشور مدروکسی پروژسترون 500م 0گ 1ع
سهامی دارویی کشور قرص داپسون 1000ع
سهامی دارویی کشور قرص مرکاپتوپورین 50م 0گ 100ع
سهامی دارویی کشور کپسول دانازول 100م 0گ 50ع
سهامی دارویی کشور ویال متوترکسات 1گ 1 ع
سهامی دارویی کشور امپول متوترکسات 5بامحافظ 1ع
سهامی دارویی کشور امپول متوترکسات 5بدون م 1ع
سهامی دارویی کشور امپول متوترکسات 50م 0گ 1ع
سهامی دارویی کشور کپسول دانازول 200م 0گ 50ع
سهامی دارویی کشور قرص گرانیسترون 1 م 0گ 10ع
سهامی دارویی کشور امپول گرانیسترون 3م 0گ 1ع
سهامی دارویی کشور کپسول نووبان 5م 0گ 5ع
سهامی دارویی کشور امپول نووبان 5م 0گ 1ع
سهامی دارویی کشور امپول اتوپساید 100م 0گ 1ع
سهامی دارویی کشور کپسول هیدروکسی اوره 500م 0گ
سهامی دارویی کشور کرم واژینال استروژن کونژوگه
سهامی دارویی کشور کپسول اتوپساید 50م 0گ 20ع
سهامی دارویی کشور کپسول اتوپساید 100م 0گ 10ع
سهامی دارویی کشور قرص پنی سیلامین 250 م 0گ
سهامی دارویی کشور کپسول پنی سیلامین 250م 0گ 50ع
سهامی دارویی کشور کپسول لوموستین 40م گ 20ع
سهامی دارویی کشور ویال دوکسوروبیسین 10م 0گ 1ع
سهامی دارویی کشور ویال بلئومایسین 15م 0گ 1ع
سهامی دارویی کشور ویال دائونوروبیسین
سهامی دارویی کشور ویال دوکسوروبیسین 50 م 0گ 1ع
سهامی دارویی کشور ویال سیتارابین 100م 0گ 1ع
سهامی دارویی کشور ویال سیتارابین 1گرمی
سهامی دارویی کشور ویال اپی روبیسین 10م 0گ 1ع
سهامی دارویی کشور ویال اپی روبیسین 50م 0گ 1ع
سهامی دارویی کشور ویال داکاربازین 100م 0گ 1ع
سهامی دارویی کشور ویال داکاربازین 200م 0گ 1ع
سهامی دارویی کشور قرص بوسولفان 2م 0گ 100ع
سهامی دارویی کشور قرص فوسفسترول 120م 0گ 50ع
سهامی دارویی کشور امپول هپارین IU5000بی بران 10
سهامی دارویی کشور ویال اسپاراژیناز 1ع
سهامی دارویی کشور ویال سوماتروپین 4واحدباحلال 1ع
الحاوی DEXTROMETHORPHAN/PSEUDOEPHEDRINE SYRUP ORAL 15 mg/30 mg/5mL شربت دکسترومتورفان پی60م ل 1ع DEXTROMETHORPHAN- P 60ML SYRUP
الحاوی شربت سوزین 120م ل (زینک سولفات) 1ع SUZIN SYRUP به عنوان يك مكمل غذايي در كودكان(روي يك ماده مهم و ضروري براي رشد كودكان است)
الحاوی DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE ELIXIR ORAL 10 mg/5mL 60 mL الگزیر دی سیکلومین 60م ل 1ع DICYCLOMINE HCL 10MG/5ML ELIXIR
الحاوی کپسول فرفولیک (فولیک اسید+آهن) 30 ع FERFOLIC CAP
الحاوی PHENYTOIN SODIUM CAPSULE ORAL 100 mg کپسول فنی توئین 100م گ100ع PHENYTOIN SODIUM 100MG CAP
الحاوی EXPECTORANT CODEINE SYRUP ORAL 100 mg/30 mg/10 mg/5 mL 60 mL شربت اکسپکتورانت کدئین 60م ل 1ع EXPECTORANT CODEINE 60ML SYRUP
الحاوی KETOTIFEN TABLET ORAL 1 mg قرص کتوتیفن 1م گ 100ع KETOTIFEN FUMARATE 1MG TAB
الحاوی MEFENAMIC ACID CAPSULE ORAL 250 mg کپسول مفنامیک اسید 250 م گ 100ع MEFENAMIC ACID 250MG CAP
الحاوی METHIMAZOLE TABLET ORAL 5 mg قرص متی مازول 5م گ100ع METHIMAZOLE 5MG TAB
الحاوی CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 4 mg قرص سیپروهپتادین 4م گ 100ع CYPROHEPTADINE HCL 4MG TAB
الحاوی OXYMETHOLONE TABLET ORAL 50 mg قرص اکسی متالون 50 م گ 100ع OXYMETHOLONE 50MG TAB
الحاوی BELLADONNA PB ELIXIR ORAL 19.4 ug/6.5 ug/103.7 ug/16.2 m/5mL الگزیربلادونا پی بی60م ل 1ع BELLADONNA PB 60ML ELIXIR
الحاوی NALTREXONE HYDROCHLORIDE CAPSULE ORAL 25 mg کپسول نالترکسون 25م گ 100ع NALTREXONE HCL 25MG CAP
الحاوی قرص فرفولیک(فولیک اسید+آهن) 100ع FERROUS SULFATE-FOLIC ACID TAB
الحاوی LITHIUM CARBONATE TABLET ORAL 300 mg قرص لیتومید ( لیتیوم کربنات 300م گ )100ع LITHIUM CARBONATE 300MG TAB
الحاوی NALTREXONE HYDROCHLORIDE CAPSULE ORAL 50 mg کپسول نالترکسون50م گ100ع NALTREXONE HCL 50MG CAP
الحاوی ETHOSUXIMIDE SYRUP ORAL 250 mg/5mL 240 mL شربت اتوسوکسیمید240م ل 1ع ETHOSUXIMIDE 250MG/5ML 240ML SYRUP
الحاوی کپسول سوزین(زینک سولفات) 25 م گ100ع SUZIN 25 mg CAP به عنوان يك مكمل غذايي در كودكان(روي يك ماده مهم و ضروري براي رشد كودكان است)
الحاوی کپسول مولتی ویتامین+مینرال100ع MULTIVITAMIN MINERAL CAP
الحاوی شربت نئوزینک(زینک گلوکونات) 120م ل 1 ع SYRUP NEOZINK 120 cc
الحاوی RANITIDINE SOLUTION ORAL 75 mg/5mL 240 mL شربت رانیتیدین 75 م گ/ 5 م ل 1 ع RANITIDINE 75MG/5ML 240ML SYRUP
الحاوی قرص فروس فومارات(آهن) 60 م گ 100ع Ferrous Fumarate
الحاوی PHENYTOIN SUSPENSION ORAL 30 mg/5mL 120 mL سوسپانسیون فنی توئین30م گ 5 م ل 1ع PHENYTOIN 30MG/5ML 120ML SUSP
الحاوی MEBEVERINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 135 mg قرص مبریکس (مبورین) 135م گ 30ع MEBEVERINE HCL 135MG TAB
الحاوی کپسول نئوزینک(زینک گلوکونات) 25 م‌گ 100ع NEOZINK
الحاوی قطره آدوکید (ویتامین آ+د3 )15 م ل 1ع ADOKID (VITAMIN A+D) ORAL DROP
الحاوی قطره زیتوکید(مولتی ویتامین+زینک) 15م ل 1ع _FOOD SUPPLEMENTS
الحاوی قطره ویتوکید(مولتی ویتامین)15 م ل 1ع _FOOD SUPPLEMENTS
الحاوی ALUMINIUM/MAGNESIUM/SIMETHICONE TABLET, CHEWABLE ORAL 200 mg/200 mg/25 mg قرص آلومینیوم ام جی اس 100 ع ALUMINIUM MGS TAB
الحاوی DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE SOLUTION ORAL 12.5 mg/5mL 60 mL محلول خوراکی دیفن هیدرامین 60 م ل 1 ع DIPHENHYDRAMINE HCL 12.5MG/5ML 60ML ELIXIR
الحاوی DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE SYRUP ORAL 15 mg/5mL 60 mL شربت دکسترومتورفان 60 م ل 1 ع DEXTROMETHORPHAN HBR 15MG/5ML 60ML SYRUP
الحاوی DIPHENHYDRAMINE/AMMONIUM CHLORIDE SYRUP ORAL 12.5 mg/125 mg/5mL 60 mL شربت دیفن هیدرامین کامپاند 60 م ل 1 ع DIPHENHYDRAMINE COMPOUND 60ML SYRUP
الحاوی EXPECTORANT SYRUP ORAL 100 mg/2 mg/30 mg/5mL 60 mL شربت اکسپکتورانت 60م ل (جعبه دار) 1 ع EXPECTORANT 60ML SYRUP
الحاوی ACETAMINOPHEN SUSPENSION ORAL 120 mg/5mL 120 mL سوسپانسیون پاراکید (استامینوفن) 120 م ل 1 ع ( جدید )
الحاوی ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN CAPSULE ORAL 325 mg/40 mg/200 mg کپسول نوافن (استامینوفن+کافئین+ایبوپروفن) 30ع ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN 325/40/200MG CAP
الحاوی KETOTIFEN SYRUP ORAL 1 mg/5mL 120 mL شربت زادی کید (کتوتیفن) 120 م ل 1 ع KETOTIFEN FUMARATE 1MG/5ML 120ML SYRUP
الحاوی DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE SOLUTION/ DROPS ORAL 4 mg/1mL 15 mL قطره دکسترومتورفان 1ع (جدید)
الحاوی ESCITALOPRAM TABLET ORAL 10 mg قرص سیپرالکس (اس سیتالوپرام) 10 م گ 28 ع
الحاوی ACETAMINOPHEN SUSPENSION/ DROPS ORAL 100 mg/1mL 15 mL قطره پاراکید (استامینوفن با طعم توت فرنگی) 15 م ل 1 ع (جدید)
الحاوی IBUPROFEN SUSPENSION ORAL 100 mg/5mL 120 mL سوسپانسیون ادوی کید (ایبوپروفن) 120 م ل 1 ع
الحاوی METRONIDAZOLE SUSPENSION ORAL 125 mg/5mL 120 mL سوسپانسیون فاژی کید (مترونیدازول) 120 م ل 1 ع
الحاوی DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE SYRUP ORAL 15 mg/5mL 120 mL شربت دکس دی بت (دکسترومتورفان هیدروبروماید) 120 م ل 1 ع (جدید)
الحاوی DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE SOLUTION ORAL 12.5 mg/5mL 120 mL محلول خوراکی دیفن دی بت (دیفن هیدرامین ساده)120 م ل 1ع (جدید)
الحاوی DIPHENHYDRAMINE/AMMONIUM CHLORIDE SYRUP ORAL 12.5 mg/125 mg/5mL 120 mL شربت دیفن دی بت سی (دیفن هیدرامین کامپاند)120 م ل 1 ع
الحاوی LEVOFLOXACIN TABLET ORAL 500 mg قرص تاواسیدال(لووفلوکساسین)500م گ 5ع
الحاوی RILUZOLE TABLET ORAL 50 mg قرص ریلوزول50م گ 30ع
الحاوی TETRABENAZINE TABLET ORAL 25 mg قرص تترابنازین25م گ 30ع
الحاوی قطره دی کید(ویتامین د3) 15م ل 1ع
الحاوی قطره آیروکید(فروس فومارات)15م گ/1م ل
الحاوی کپسول انرکاف(کافئین)200م گ 30ع
الحاوی سوسپانسیون تری دی تری (کلسیم منیزیم زینک د3 ) 120م ل 1ع
الحاوی قرص فولیدین(فولیک اسید/آیوداین) 30ع
الحاوی ROSUVASTATIN TABLET ORAL 20 mg قرص رزال وی(رزوواستاتین) 20م گ 30ع
الحاوی ROSUVASTATIN TABLET ORAL 40 mg قرص رزال وی ( رزوواستاتین ) 40م گ 30ع
الحاوی RIVAROXABAN TABLET ORAL 10 mg قرص زارکسا(ریواروکسابان)10م گ 20ع
الحاوی RIVAROXABAN TABLET ORAL 15 mg قرص زارکسا(ریواروکسابان)15 م گ 30ع
الحاوی RIVAROXABAN TABLET ORAL 20 mg قرص زارکسا(ریواروکسابان)20م گ 30ع
الحاوی ROSUVASTATIN TABLET ORAL 10 mg قرص رزال وی ( رزوواستاتین ) 10م گ 30ع
الحاوی شربت زیتوکید(مولتی ویتامین+زینک)120م ل 1ع
الحاوی شربت ویتوکید(مولتی ویتامین)120م ل 1ع
الحاوی ONDANSETRON SOLUTION ORAL 4 mg/5mL 60 mL محلول خوراکی دمتری کید(اندانسترون)60م ل 1ع
الحاوی BUPROPION HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 75 mg قرص بوپروپیون(دپوبان)75م گ 30ع
الحاوی BUPROPION HYDROCHLORIDE TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 150 mg قرص بوپروپیون(دپوبان)150م گ 30ع
الحاوی قرص جویدنی پپتی لاک (فاموتیدین/کلسیم کربنات/منیزیم هیدروکساید)12ع
الحاوی کپسول زینک سولفات 50م گ 100ع
الحاوی قرص مکمل بارداری فموبرا 30ع
الحاوی قطره مولتی ویتامین( ویتوکید ) 30م ل 1ع
الحاوی قطره ویتامین آ+د3 ( آدوکید ) 30م ل 1ع
الحاوی قرص زینک سولفات ( سوزین ) 50م گ 30ع درمان كم خوني ناشي از فقر آهن
الحاوی کپسول مولتی ویتامین مینرال 30ع درمان كم خوني ناشي از فقر آهن
الحاوی DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE SYRUP ORAL 15 mg/5mL 60 mL شربت دکسترومتورفان 60م ل 1ع DEXTROMETHORPHAN HBR 15MG/5ML 60ML SYRUP
الحاوی شربت مولتی ویتامین 60م ل 1ع MULTIVITAMIN SYRUP
الحاوی ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN CAPSULE ORAL 325 mg/40 mg/200 mg کپسول نوافن (استامینوفن+کافئین+ایبوپروفن) 30ع ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN 325/40/200MG CAP
الحاوی سوسپانسیون فنی تویین125م گ 1ع PHENYTOIN 125 MG
الحاوی کپسول ترامادول 50م گ
الحاوی DIPHENHYDRAMINE/AMMONIUM CHLORIDE SYRUP ORAL 12.5 mg/125 mg/5mL 60 mL شربت دیفن هیدرامین کامپاند60م ل 1ع DIPHENHYDRAMINE COMPOUND 60ML SYRUP
الحاوی قرص بلادوناپی بی100ع BELLADONNA PB TAB
الحاوی کپسول سولفات روی 220م گ100ع ZINC SULFATE 220MG CAP
الحاوی KETOTIFEN SYRUP ORAL 1 mg/5mL 120 mL شربت کتوتیفن 120 م ل 1ع KETOTIFEN FUMARATE 1MG/5ML 120ML SYRUP
الحاوی DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE SOLUTION ORAL 12.5 mg/5mL 60 mL الگزیردیفن هیدرامین60م ل 1ع DIPHENHYDRAMINE HCL 12.5MG/5ML 60ML ELIXIR
الحاوی EXPECTORANT SYRUP ORAL 100 mg/2 mg/30 mg/5mL 60 mL شربت اکسپکتورانت60م ل 1ع EXPECTORANT 60ML SYRUP
الحاوی قطره مولتی ویتامین باقطره چکان 15 م ل1ع MULTIVITAMIN DROP
الحاوی شربت زینک سولفات 60م ل 1ع ZINC SULFATE SYRUP
الحاوی قطره ویتامین آ+دباقطره چکان 15 م ل1ع VITAMIN A+D ORAL DROP
الحاوی GABAPENTIN CAPSULE ORAL 100 mg کپسول گاباپنتین 100م گ 50ع GABAPENTIN 100MG CAP
الحاوی ALUMINIUM/MAGNESIUM TABLET, CHEWABLE ORAL 200 mg/200 mg قرص آلومینیوم ام جی100ع ALUMINIUM MG TAB
الحاوی DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE SOLUTION/ DROPS ORAL 4 mg/1mL 15 mL قطره دکسترومتورفان 1ع DEXTROMETHORPHAN HBR 60MG/15ML ORAL DROP
الحاوی کپسول مولتی ویتامین مینرال 30ع MULTI VITAMIN +MINERAL CAP
الحاوی RIFAMPICIN CAPSULE ORAL 150 mg کپسول ریفامپین 150 م گ RIFAMPICIN 150MG CAP
الحاوی ALUMINIUM/MAGNESIUM/SIMETHICONE TABLET, CHEWABLE ORAL 200 mg/200 mg/25 mg قرص آلومینیوم ام جی اس100ع ALUMINIUM MGS TAB
الحاوی RIFAMPICIN CAPSULE ORAL 300 mg کپسول ریفامپین 300م گ 100ع RIFAMPICIN 300MG CAP
الحاوی AMOXICILLIN CAPSULE ORAL 250 mg کپسول آموکسی سیلین 250م گ 100ع AMOXICILLIN 250MG CAP
الحاوی AMLODIPINE/ATORVASTATIN TABLET ORAL 5 mg/20 mg قرص آملو تورکس 30 ع AMLOTOREX TAB درمان فشار خون و چربي خون به صورت همزمان
الحاوی قرص دیفن هیدرامین الحاوی 25 DIPHENHYDRAMINE TAB
الحاوی کپسول مولتی ویتامین+مینرال 30ع MULTI VITAMIN +MINERAL CAP
الحاوی لوسیون کالامین8% 1ع CALAMINE 8% 60ML LOTION
الحاوی RIFAMPICIN CAPSULE ORAL 150 mg کپسول ریفامپین 150م گ 100ع RIFAMPICIN 150MG CAP
الحاوی RIFAMPICIN CAPSULE ORAL 300 mg کپسول ریفامپین 300م گ RIFAMPICIN 300MG CAP
الحاوی AMOXICILLIN CAPSULE ORAL 500 mg کپسول آموکسی سیلین500م گ 100 ع AMOXICILLIN 500MG CAP
الحاوی شربت پارومومایسین
الحاوی کپسول پارومومایسین 250م 0گ
الحاوی کپسول کلرامفنیکل الحاوی 250م گ 100 ع
الحاوی قطره مولتی ویتامین 15میلی لیتری MULTI VITAMIN DROP
الحاوی لوسیون کالامین د 60م ل CALAMINE 5%LOTION
الحاوی CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 4 mg قرص سیپروهپتادین 100 ع CYPROHEPTADINE TAB
الحاوی PROTAMINE SULFATE INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL 5 mL آمپول پروتامین سولفات10م گ/5م ل 10ع PROTAMINE SULFATE 1000UAH/ML 5ML VIAL براي از بين بردن اثر ضد انعقادي هپارين در جراحي ، دياليز كليوي و خونريزي
الحاوی آمپول فرووین(ایرون سوکروز) 1ع ّّFERROVIN(IRON SUCROSE)20m g1m l درمان كم خوني ناشي از فقر آهن
الحاوی IRON (AS SUCROSE) INJECTION INTRAVENOUS 20 mg/1mL 5 mL آمپول فرووین(ایرون سوکروز) 100م گ5ع IRON SUCROSE 20 MGFE/ML 5ML AMP درمان كم خوني ناشي از فقر آهن
الحاوی قرص فرفولیک(فولیک اسید+آهن) 100ع (مناقصه ای) FERFOLIC TAB
الحاوی قطره مولتی ویتامین با قطره چکان 15 م ل 1ع (مناقصه ای) _FOOD SUPPLEMENTS
الحاوی قطره ویتامین آ+د با قطره چکان 15 م ل 1ع(مناقصه ای) _FOOD SUPPLEMENTS
الحاوی کپسول مولتی ویتامین+مینرال 100ع (مناقصه ای) _FOOD SUPPLEMENTS
الحاوی ویال کاردیجکت(دوبوتامین) 250 م گ 1 ع DOBUTAMINE HCL 250MG INJ
الحاوی ZONISAMIDE CAPSULE ORAL 100 mg کپسول زونیمیکس(زونیسماید) 100 م گ 30 ع ZONISAMIDE 100MG CAP
الحاوی کپسول امگاتری ویتارمونیل 100 ع OMEGA-3 FATTY ACIDS 1 G CAP
الحاوی ISOTRETINOIN CAPSULE ORAL 20 mg کپسول آکنوترن (ایزوترتینوئین) 20 م گ 30ع ISOTRETINOIN 20MG CAP
الحاوی قرص مخمر آبجو (تاپ لوور) 30ع Top Levure
الحاوی VENLAFAXINE CAPSULE, EXTENDED RELEASE ORAL 75 mg کپسول دپریلکس (ونلافاکسین) 75 م گ 30ع VENLAFAXINE 75MG EXTENDED RELEASE CAP
الحاوی VENLAFAXINE CAPSULE, EXTENDED RELEASE ORAL 37.5 mg کپسول دپریلکس (ونلافاکسین) 37/5 م گ 30ع VENLAFAXINE 37.5MG EXTENDED RELEASE CAP
الحاوی کپسول جینسنگ ویتارمونیل 30 ع Ginseng
الحاوی کپسول جینکوبیلوبا ویتارمونیل 30ع Ginko biloba
الحاوی QUETIAPINE FUMARATE TABLET ORAL 25 mg قرص ترانکوپین (کوئتیاپین) 25 م گ 30ع QUETIAPINE 25MG TAB
الحاوی QUETIAPINE FUMARATE TABLET ORAL 100 mg قرص ترانکوپین (کوئتیاپین) 100 م گ 30ع QUETIAPINE 100MG TAB
الحاوی ویال نیوفکتان(سورفکتانت) 120 م گ 1ع bovin lung surfactant 120 m g4m l
الحاوی قرص فروس فومارات 60 م گ آهن 100 ع(مناقصه ای) ferrus fumarate
الحاوی قرص تاینی فن(استامینوفن) 80 م گ 30ع ACETAMINOPHEN 80MG DISPERSIBLE TAB
الحاوی FLUTICASONE PROPIONATE INHALANT RESPIRATORY (INHALATION) 250 ug/1{dose} 120 {Puff} اسپری دهانی فلی هالر (فلوتیکازون پروپیونات) 250 م ک گ 1ع FLUTICASONE 250MCG/DOSE 120DOSE SPRAY
الحاوی GEMCITABINE INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION PARENTERAL 200 mg ویال جمنیل (جمسیتابین) 200 م گ 1 ع Gemcitabin
الحاوی GEMCITABINE INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION PARENTERAL 1 g ویال جمنیل (جمسیتابین) 1 گ 1 ع Gemcitabin
الحاوی ACETAMINOPHEN TABLET, FOR SOLUTION ORAL 125 mg قرص تاینی فن(استامینوفن) 125 م گ 25 ع ACETAMINOPHEN 125MG ORAL DISINTEGRATING TAB
الحاوی ACETAMINOPHEN TABLET, FOR SOLUTION ORAL 160 mg قرص تاینی فن (استامینوفن)160 م گ 20 ع ACETAMINOPHEN 160MG DISPERSIBLE TAB
الحاوی DULOXETINE CAPSULE, DELAYED RELEASE ORAL 20 mg کپسول دولوکستین20م‌گ 30ع DULOXETINE 20MG CAP
الحاوی DULOXETINE CAPSULE, DELAYED RELEASE ORAL 30 mg کپسول دولوکستین30م‌گ 30ع DULOXETINE 30MG CAP
الحاوی DULOXETINE CAPSULE, DELAYED RELEASE ORAL 60 mg کپسول دولوکستین60م‌گ 30ع DULOXETINE 60MG CAP
الحاوی QUETIAPINE FUMARATE TABLET ORAL 200 mg قرص ترانکوپین (کوئتیاپین) 200 م گ 30ع QUETIAPINE 200MG TAB
الحاوی قرص اسید بلاک(فاموتیدین+کلسیم+منیزیم) 12ع FAMOTIDINE/CA CARBONATE/MG HYDROXIDE 10/800/165MG TAB
الحاوی آمپول بوپیواکائین 0.5% 4م‌ل 1ع BUPIVACAINE HCL 0.5% 10ML VIAL
الحاوی آمپول نورآدرنالین 1م‌گ/م‌ل 1ع NORADRENALINE 1MG/ML INJ
الحاوی ACETAMINOPHEN SUSPENSION ORAL 120 mg/5mL 120 mL سوسپانسیون نوافن کودکان 120 م ل 1ع ACETAMINOPHEN 120MG/5ML SUSP
الحاوی شربت زیتامیکس 120 م ل 1 ع _FOOD SUPPLEMENTS
الحاوی MODAFINIL TABLET ORAL 100 mg قرص مفینال (مدافنیل ) 100 م گ 50 ع MODAFINIL 100MG TAB
الحاوی ACETAMINOPHEN SUSPENSION/ DROPS ORAL 100 mg/1mL 15 mL قطره پاراکید (استامینوفن با طعم توت فرنگی) 15 م ل 1 ع ACETAMINOPHEN 100MG/ML SUSP DROP
الحاوی ACETAMINOPHEN SUSPENSION/ DROPS ORAL 100 mg/1mL 15 mL قطره پاراکید(استامینوفن با طعم توت فرنگی) 15م ل 1ع (اهدایی) ACETAMINOPHEN 100MG/ML SUSP DROP
الحاوی ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN CAPSULE ORAL 325 mg/40 mg/200 mg کپسول نوافن (استامینوفن+کافئین+ایبوپروفن) 30ع ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN 325/40/200MG CAP
الحاوی ALUMINIUM/MAGNESIUM TABLET, CHEWABLE ORAL 200 mg/200 mg قرص آلومینیوم ام جی 100 ع ALUMINIUM MG TAB
الحاوی ACETAMINOPHEN SUSPENSION/ DROPS ORAL 100 mg/1mL 15 mL قطره پاراکید(استامینوفن با طعم توت فرنگی) 1ع ACETAMINOPHEN 100MG/ML SUSP DROP
الحاوی ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN CAPSULE ORAL 325 mg/40 mg/200 mg کپسول نوافن (استامینوفن+کافئین+ایبوپروفن) 30ع ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN 325/40/200MG CAP
الحاوی DABIGATRAN ETEXILATE MESYLATE CAPSULE ORAL 75 mg کپسول دابکسا (دابیگاتران) 75 م گ 60 ع DABIGATRAN 75MG CAP
الحاوی DABIGATRAN ETEXILATE MESYLATE CAPSULE ORAL 110 mg کپسول دابکسا (دابیگاتران) 110 م گ 60 ع DABIGATRAN 110MG CAP
الحاوی ATOMOXETINE HYDROCHLORIDE CAPSULE ORAL 10 mg کپسول استراتوم (آتوموکستین)10 م گ 30 ع ATOMOXETINE 10MG CAP
الحاوی ATOMOXETINE HYDROCHLORIDE CAPSULE ORAL 18 mg کپسول استراتوم (آتوموکستین)18م گ 30 ع ATOMOXETINE 18MG CAP
الحاوی ATOMOXETINE HYDROCHLORIDE CAPSULE ORAL 40 mg کپسول استراتوم (آتوموکستین)40 م گ 30 ع ATOMOXETINE 40MG CAP
الحاوی ATOMOXETINE HYDROCHLORIDE CAPSULE ORAL 60 mg کپسول استراتوم (آتوموکستین)60 م گ 30 ع ATOMOXETINE 60MG CAP
الحاوی SITAGLIPTIN/METFORMIN TABLET ORAL 50 mg/500 mg قرص سیتال وی-ام (سیتاگلیپتین50/متفورمین500) 60 ع SITAGLIPTIN/METFORMIN 50/500MG TAB
الحاوی SITAGLIPTIN TABLET ORAL 25 mg قرص سیتال وی (سیتاگلیپتین) 25 م گ 30 ع SITAGLIPTIN 25MG TAB
الحاوی SITAGLIPTIN TABLET ORAL 50 mg قرص سیتال وی (سیتاگلیپتین) 50 م گ 30 ع SITAGLIPTIN 50MG TAB
الحاوی SITAGLIPTIN TABLET ORAL 100 mg قرص سیتال وی (سیتاگلیپتین) 100 م گ 30 ع SITAGLIPTIN 100MG TAB
الحاوی LEVOFLOXACIN TABLET ORAL 500 mg قرص تاواسیدال (لووفلوکساسین) 500 م گ 10 ع LEVOFLOXACIN 500MG TAB
الحاوی ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN CAPSULE ORAL 325 mg/40 mg/200 mg کپسول نوافن (استامینوفن+کافئین+ایبوپروفن) 30ع ( قطعی )
الحاوی LACTULOSE SYRUP ORAL 10 g/15mL 240 mL شربت لاکتولوز 240 م ل 1 ع
الحاوی قرص آلومینیوم ام جی اس 100ع
الحاوی METFORMIN HYDROCHLORIDE / LINAGLIPTIN TABLET ORAL 500 mg/2.5 mg قرص ملیجنت ام (لیناگلیپتین+متفورمین)500/2.5م گ 30ع
الحاوی METFORMIN HYDROCHLORIDE/ LINAGLIPTIN TABLET ORAL 1000 mg/2.5 mg قرص ملیجنت ام(لیناگلیپتین+متفورمین)1000/2.5م گ 30ع
الحاوی METHADONE HYDROCHLORIDE SOLUTION ORAL 25 mg/5 mL محلول خوراکی متادون 1ع
الحاوی LINAGLIPTIN TABLET ORAL 5 mg قرص ملیجنت5م گ 30ع
الحاوی EMPAGLIFLOZIN / LINAGLIPTIN TABLET ORAL 10 mg/5 mg قرص امپاجنت(امپاگلیفلوزین/لیناگلیپتین) 10/5 30ع
الحاوی EMPAGLIFLOZIN / LINAGLIPTIN TABLET ORAL 25 mg/5 mg قرص امپاجنت(امپاگلیفلوزین/لیناگلیپتین)25/5 30ع
الحاوی EMPAGLIFLOZIN / METFORMIN TABLET ORAL 12.5 mg/1000 mg قرص امپاگلیفلوزین12.5/متفورمین1000م گ (امپادیانس-ام) 30ع
الحاوی EMPAGLIFLOZIN / METFORMIN TABLET ORAL 5 mg/1000 mg قرص امپاگلیفوزین5/متفورمین1000م گ (امپادیانس-ام) 30ع
تهران شیمی TERBINAFINE HYDROCHLORIDE CREAM TOPICAL 1 % 15 g کرم تربینافین1% 15گ 1ع TERBINAFINE HCL 1% 15G CREAM
تهران شیمی GUAIFENESIN SYRUP ORAL 100 mg/5mL 60 mL شربت گایافنزین ( جی ماکس ) 100 م گ/5 م ل 1ع GUAIFENESIN 100MG/5ML 60ML SYRUP
تهران شیمی AZITHROMYCIN POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 100 mg/5mL 30 mL سوسپانسیون آزیروسین(آزیترومایسین) 100م گ1ع AZITHROMYCIN 100MG/5ML 30 ML SUSP
تهران شیمی DIPHENOXYLATE TABLET ORAL 2.5 mg قرص دیفنوکسیلات 2.5 م گ 100 ع DIPHENOXYLATE 2.5MG TAB
تهران شیمی CLOBETASOL PROPIONATE CREAM TOPICAL 0.05 % 15 g کرم کلوکورت(کلوبتازول ) 15 گ1 ع CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G CREAM
تهران شیمی CALAMINE CREAM TOPICAL 8 % 30 g کرم کالامکس(کالامین) 100 گ 1ع CALAMINE 8% 30G CREAM
تهران شیمی METOCLOPRAMIDE INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 2 mL آمپول دمتیک(متوکلوپرامید) 10 م گ/2 م ل100 ع METOCLOPRAMIDE 10MG/2ML AMP 1)جلوگيري يا كاهش تهوع واستفراغ ناشي از شيمي در ماني 2)جهت تسهيل لوله گذاري در روده كوچك
تهران شیمی ACARBOSE TABLET ORAL 100 mg قرص آکارمکس (آکاربوز ) 100 م گ100ع ACARBOSE 100MG TAB
تهران شیمی AZITHROMYCIN POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 200 mg/5mL 30 mL سوسپانسیون آزیروسین(آزیترومایسین) 200م گ1ع AZITHROMYCIN 200MG/5ML 30ML SUSP
تهران شیمی ERYTHROMYCIN POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 200 mg/5mL 100 mL سوسپانسیون اریتروماکس( اریترومایسین )200 م گ/5 م ل1ع ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG/5ML 100ML SUSP
تهران شیمی HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE SYRUP ORAL 10 mg/5mL 120 mL شربت هیدروکسی زین 10م گ/5 م ل 1ع HYDROXYZINE HCL 10MG/5ML SYRUP
تهران شیمی CLARITHROMYCIN TABLET ORAL 500 mg قرص کلاریسین(کلاریترومایسین) 500م گ 20ع CLARITHROMYCIN 500MG TAB
تهران شیمی CO-TRIMOXAZOLE SUSPENSION ORAL 200 mg/40 mg/5mL سوسپانسیون کوتریکسول(کوتریموکسازول) 120 م ل 1 ع CO TRIMOXAZOLE 200/40 MG/5ML 100ML SUSP
تهران شیمی CELECOXIB CAPSULE ORAL 100 mg کپسول سلکوکسیب 100 م گ 60ع CELECOXIB 100MG CAP
تهران شیمی PANTOPRAZOLE TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 40 mg قرص پنتومید(پنتوپرازول)40م گ28ع PANTOPRAZOLE 40MG TAB
تهران شیمی CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE INJECTION INTRAMUSCULAR 25 mg/1mL 2 mL آمپول نورمازین(کلرپرومازین)50م گ/2 م ل10ع CHLORPROMAZINE HCL 50MG/2ML AMP
تهران شیمی METRONIDAZOLE TABLET ORAL 250 mg قرص متروماکس(مترونیدازول) 250م گ 100ع METRONIDAZOLE 250MG TAB
تهران شیمی TRIMIPRAMINE TABLET ORAL 100 mg قرص تریمونتیل(تریمی پرامین)100م گ100ع TRIMIPRAMINE MALEATE 100MG TAB
تهران شیمی CLOTRIMAZOLE CREAM VAGINAL 1 % 50 g کرم واژینال کلومازول ( کلوتریمازول) 1% 1ع CLOTRIMAZOLE 1% 50G VAG CREAM
تهران شیمی FLUOCINOLONE ACETONIDE CREAM TOPICAL 0.025 % 15 g کرم فلوئوسینولون 15گ 1ع FLUOCINOLONE ACETONIDE 0.025% 15G CREAM
تهران شیمی MIDAZOLAM INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 3 mL آمپول میداماکس(میدازولام)15م گ/3 م ل5ع MIDAZOLAM HCL 15MG/3ML AMP
تهران شیمی ACETAMINOPHEN / CODEINE PHOSPHATE TABLET ORAL 300 mg/10 mg قرص استامینوفن کدئین 10+300 100ع ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB
تهران شیمی ERYTHROMYCIN TABLET ORAL 400 mg قرص اریتروماکس( اریترومایسین) 400 م گ100ع ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 400MG TAB
تهران شیمی TERBINAFINE HCL TABLET ORAL 250 mg قرص تربینافین 250م گ 30ع TERBINAFINE HCL 250MG TAB
تهران شیمی CLOBETASOL PROPIONATE OINTMENT TOPICAL 0.05 % 15 g پماد کلوکورت (کلوبتازول) 15 گ 1ع CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G OINT
تهران شیمی CLOZAPINE TABLET ORAL 100 mg قرص کلوزاپکس(کلوزاپین)100م گ100ع CLOZAPINE 100MG TAB
تهران شیمی ATORVASTATIN TABLET ORAL 20 mg قرص آتوسترول(اتورواستاتین)20م گ30ع ATORVASTATIN 20MG TAB
تهران شیمی FLUOCINOLONE ACETONIDE OINTMENT TOPICAL 0.025 % 15 g پمادفلوئوسینولون 15گ 1ع FLUOCINOLONE ACETONIDE 0.025% 15G OINT
تهران شیمی LORATADINE TABLET ORAL 10 mg قرص لوراتادین 10(لودیمین) م گ 100ع LORATADINE 10MG TAB
تهران شیمی MIDAZOLAM INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 1 mL آمپول میداماکس(میدازولام)5م گ/1 م ل5ع MIDAZOLAM HCL 5MG/1ML AMP
تهران شیمی GLIBENCLAMIDE TABLET ORAL 5 mg قرص گلیبوتکس(گلی بن کلامید)5م گ100ع GLIBENCLAMIDE 5MG TAB
تهران شیمی PIROXICAM INJECTION PARENTERAL 20 mg/1mL آمپول روماکام(پیروکسیکام)20 م گ/1 م ل 10 ع PIROXICAM 20MG/1ML AMP
تهران شیمی HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE INJECTION PARENTERAL 20 mg/1mL آمپول هیوتکس(هیوسین) 20 م گ/1 م ل10ع HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 20MG/1ML AMP
تهران شیمی METRONIDAZOLE GEL VAGINAL 0.75 % 70 g ژل واژینال متروماکس(مترونیدازول) 0.75% 1ع METRONIDAZOLE VAG GEL
تهران شیمی CLARITHROMYCIN TABLET ORAL 250 mg قرص کلاریسین(کلاریترومایسین) 250م گ 20ع CLARITHROMYCIN 250MG TAB
تهران شیمی PROMETHAZINE SYRUP ORAL 5 mg/5mL 60 mL شربت پرومتازین ( کموپروزین ) 1ع PROMETHAZINE 5MG/5ML 60ML SYRUP
تهران شیمی LIDOCAINE/PRILOCAINE CREAM TOPICAL 2.5 g/2.5 g/100g 30 g کرم زایلا پی(لیدوکائین +پریلوکایین) 30 گ 1 ع LIDOCAINE P 15G CREAM
تهران شیمی NAPROXEN TABLET ORAL 250 mg قرص ناپروکسن 250م گ 100ع NAPROXEN 250MG TAB
تهران شیمی NAPROXEN TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg قرص ناپروکسن 500م گ 100ع NAPROXEN 500MG TAB
تهران شیمی TRIMIPRAMINE TABLET ORAL 25 mg قرص تریمونتیل(تریمی پرامین) 25م گ100ع TRIMIPRAMINE MALEATE 25MG TAB
تهران شیمی SIMVASTATIN TABLET ORAL 20 mg قرص سیواسترول( سیمواستاتین )20 م گ 30 ع SIMVASTATIN 20MG TAB
تهران شیمی IBUPROFEN TABLET ORAL 400 mg قرص ایبوپروفن 400م گ 100ع IBUPROFEN 400MG TAB
تهران شیمی METFORMIN HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 500 mg قرص متفورتکس(متفورمین)500 م گ 100 ع METFORMIN HCL 500MG TAB
تهران شیمی DIPHENHYDRAMINE/AMMONIUM CHLORIDE SYRUP ORAL 12.5 mg/125 mg/5mL 60 mL شربت دیفن هیدرامین کامپاند 1 ع DIPHENHYDRAMINE COMPOUND SYRUP
تهران شیمی LOVASTATIN TABLET ORAL 20 mg قرص لواسترول(لواستاتین)20م گ100ع LOVASTATIN 20MG TAB
تهران شیمی ATORVASTATIN TABLET ORAL 40 mg قرص آتوسترول(اتورواستاتین)40م گ30ع ATORVASTATIN 40MG TAB
تهران شیمی ACARBOSE TABLET ORAL 50 mg قرص آکارمکس (آکاربوز ) 50 م گ100ع ACARBOSE 50MG TAB
تهران شیمی AZITHROMYCIN CAPSULE ORAL 250 mg کپسول آزیترومایسین250م گ6ع AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG CAP
تهران شیمی ATORVASTATIN TABLET ORAL 10 mg قرص آتوسترول(اتورواستاتین)10م گ30ع ATORVASTATIN 10MG TAB
تهران شیمی HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE TABLET ORAL 10 mg قرص هیوتکس(هیوسین)10م گ100ع HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 10MG TAB
تهران شیمی PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL 2 mL آمپول پرومتازین 50 م گ /2 م ل 5ع PROMETHAZINE 50MG/2ML AMP 1)بيماري مسافرت 2)تهوع و استفراغ 3)رينيت،نشانه هاي آلرژي
تهران شیمی BIPERIDEN HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 2 mg قرص نیموسکار( بی پریدین)2م گ100ع BIPERIDEN HCL 2MG TAB
تهران شیمی TRIPLE SULFA CREAM VAGINAL 3.42 %/2.86 %/3.7 % 78 g کرم واژینال تریپل سولفا 78 گ 1 ع TRIPLE SULFA 78G VAG CREAM
تهران شیمی LORATADINE SYRUP ORAL 5 mg/5 mL 60 mL شربت لوراتادین 5 م گ/5م ل
تهران شیمی TRAMADOL HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 50 mg/1mL امپول ترامادول 50م گ 5ع TRAMADOL HCL 50MG/1ML AMP
تهران شیمی DICLOFENAC SODIUM TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 50 mg قرص دیکلوفناک سدیم 50م گ 100ع DICLOFENAC SODIUM 50MG EC TAB
تهران شیمی METRONIDAZOLE SUSPENSION ORAL 125 mg/5mL 120 mL سوسپانسیون متروماکس(مترونیدازول) 125 م گ/5 م ل1 ع METRONIDAZOLE BENZOATE 125MG/5ML 120ML SUSP
تهران شیمی TRAZODONE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 50 mg قرص ترازولکس(ترازودون)50م گ100ع TRAZODONE HCL 50MG TAB
تهران شیمی ONDANSETRON INJECTION PARENTERAL 2 mg/1 mL 2 mL آمپول دمیترون (اندانسترون ) 4 م گ/2 م ل 5ع ONDANSETRON HCL 4MG/2ML AMP جلوگيري از تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني
تهران شیمی SUMATRIPTAN TABLET ORAL 100 mg قرص سومیترکس (سوماتریپتان) 100م گ 4ع SUMATRIPTAN SUCCINATE 100MG FC TAB
تهران شیمی DIGESTIVE TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 40 mg/6000 [iU]/10500 [iU]/600 قرص انانزیم(دایجستیو)100ع ( جدید ) DIGESTIVE EC TAB
تهران شیمی CLOZAPINE TABLET ORAL 25 mg قرص کلوزاپکس(کلوزاپین)25م گ100ع CLOZAPINE 25MG TAB
تهران شیمی CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 100 mg قرص نورمازین(کلرپرومازین)100م گ100ع CHLORPROMAZINE HCL 100MG TAB
تهران شیمی CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 25 mg قرص نورمازین(کلروپرومازین)25م گ100ع CHLORPROMAZINE HCL 25MG TAB
تهران شیمی CLARITHROMYCIN POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 125 mg/5 mL 60 mL سوسپانسیون کلاریسین(کلاریترومایسین) 125م گ/5 م ل 1ع CLARITHROMYCIN 125MG/5ML SUSP
تهران شیمی CLINDAMYCIN INJECTION PARENTERAL 150 mg/1mL 2 mL آمپول داتی سین (کلیندامایسین) 300 م گ/2 م ل 5 ع CLINDAMYCIN PHOSPHATE 300MG/2ML AMP 1)عفونت هاي ناشي از ارگانيسم هاي حساس 2)واژينيت باكتريايي 3)توكسوپلاسموز 4)پنوموني
تهران شیمی FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 60 mg قرص فکسوفنادین ( هیسومین ) 60 م گ 30 ع FEXOFENADINE 60MG TAB
تهران شیمی IBUPROFEN SUSPENSION ORAL 100 mg/5mL 120 mL سوسپانسیون ایبوپروفن 100( ایبوپین ) م گ/5 م ل اع با طعم پرتقال IBUPROFEN 100MG/5ML SUSP
تهران شیمی VENLAFAXINE TABLET ORAL 37.5 mg قرص ونلافاکسین( فلاکسور ) 37.5 م گ 30ع VENLAFAXINE 37.5MG TAB
تهران شیمی VENLAFAXINE TABLET ORAL 75 mg قرص ونلافاکسین( فلاکسور ) 75 م گ 30 ع VENLAFAXINE 75MG TAB
تهران شیمی RABEPRAZOLE SODIUM TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 20 mg قرص رابیمیزول (رابپرازول) 20 م گ 30ع قوطی RABEPRAZOLE 20MG TAB
تهران شیمی KETOTIFEN SYRUP ORAL 1 mg/5mL 100 mL شربت زادیکس(کتوتیفن) 100 م گ 5 م ل 1 ع KETOTIFEN FUMARATE 1MG/5ML 120ML SYRUP
تهران شیمی PANTOPRAZOLE TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 20 mg قرص پنتومید(پنتوپرازول)20م گ28ع PANTOPRAZOLE 20MG TAB
تهران شیمی AMOXICILLIN CAPSULE ORAL 500 mg کپسول آموکسی سیلین 500 م گ 100ع AMOXICILLIN 500MG CAP
تهران شیمی ONDANSETRON TABLET ORAL 4 mg قرص دمیترون(اندانسترون) 4م گ 40ع ONDANSETRON HCL 4MG TAB
تهران شیمی AZITHROMYCIN TABLET ORAL 250 mg قرص آزیروسین (آزیترومایسین) 250م گ 6ع AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG TAB
تهران شیمی SUMATRIPTAN TABLET ORAL 50 mg قرص سومیترکس(سوماتریپتان) 50م گ 4ع SUMATRIPTAN SUCCINATE 50MG FC TAB
تهران شیمی CEFTRIAXONE (AS SODIUM) INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 1 g ویال سفتریاکسون 1گ 20ع CEFTRIAXONE 1 GR VIAL
تهران شیمی CEFTRIAXONE (AS SODIUM) INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg ویال سفتریاکسون 500م گ 20 ع CEFTRIAXONE 500MG VIAL
تهران شیمی IMIPENEM /CILASTATIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 250 mg/250 mg ویال ایمیپنم / سیلاستاتین 250/250 م گ 10 ع IMIPENEM+CILASTATIN(250+250)MG VIAL
تهران شیمی IMIPENEM /CILASTATIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg/500 mg ویال ایمیپنم / سیلاستاتین 500/500 م گ 10 ع IMIPENEM+CILASTATIN(500+500)MG VIAL
تهران شیمی MEROPENEM INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg ویال مروپنم 500 م گ 10 ع MEROPENEM 500MG VIAL
تهران شیمی MEROPENEM INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 1 g ویال مروپنم 1 گ 10 ع MEROPENEM 1G VIAL
تهران شیمی AZITHROMYCIN TABLET ORAL 500 mg قرص آزیروسین (آزیترومایسین) 500 م گ 6 ع AZITHROMYCIN DIHYDRATE 500MG TAB
تهران شیمی CEFTIZOXIME INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg ویال سفتی زوکسیم 500 م گ 20 ع CEFTIZOXIME SODIUM 500MG VIAL
تهران شیمی CEFTIZOXIME INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 1 g ویال سفتی زوکسیم 1000 م گ 20 ع CEFTIZOXIME SODIUM 1G VIAL
تهران شیمی CEFAZOLIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 250 mg ویال سفازولین 250 م گ 20 ع CEFAZOLIN 250MG VIAL
تهران شیمی CEFAZOLIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg ویال سفازولین 500 م گ 20 ع CEFAZOLIN 500MG VIAL
تهران شیمی CEFAZOLIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 1 g ویال سفازولین 1 گ 20 ع CEFAZOLIN 1 GR VIAL
تهران شیمی CEFTAZIDIME INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 1 g ویال سفتازیدیم 1 گ 20 ع CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 1G VIAL
تهران شیمی AMLODIPINE BESYLATE TABLET ORAL 5 mg قرص آنژیو وسک ( آملودیپین) 5 م گ 100 ع AMLODIPINE 5MG TAB
تهران شیمی MELOXICAM TABLET ORAL 15 mg قرص روماتوبیک(ملوکسیکام) 15 م گ 30 ع MELOXICAM 15MG TAB
تهران شیمی CLINDAMYCIN CAPSULE ORAL 300 mg کپسول داتی سین(کلیندامایسین) 300 م گ 30 ع CLINDAMYCIN 300MG CAP
تهران شیمی METFORMIN HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 1000 mg قرص متفورتکس(متفورمین) 1000 م گ 30 ع METFORMIN HCL 1000MG TAB
تهران شیمی RIZATRIPTAN TABLET ORAL 5 mg قرص ریزاتان(ریزاتریپتان) 5 م گ 4 ع RIZATRIPTAN BENZOATE 5MG TAB
تهران شیمی RIZATRIPTAN TABLET ORAL 10 mg قرص ریزاتان(ریزاتریپتان) 10 م گ 4 ع RIZATRIPTAN BENZOATE 10MG TAB
تهران شیمی QUETIAPINE FUMARATE TABLET ORAL 25 mg قرص کوئیتیاپین 25 م گ 30 ع QUETIAPINE 25MG TAB
تهران شیمی QUETIAPINE FUMARATE TABLET ORAL 100 mg قرص کوئیتیاپین 100 م گ 30 ع QUETIAPINE 100MG TAB
تهران شیمی CLARITHROMYCIN POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 250 mg/5 mL 60 mL سوسپانسیون کلاریسین(کلاریترومایسین)250 م گ 1 ع CLARITHROMYCIN 250MG/5ML 60ML SUSP
تهران شیمی LEVETIRACETAM TABLET ORAL 500 mg قرص لویستام (لوتیراستام) 500 م گ 30 ع LEVETIRACETAM 500MG TAB
تهران شیمی LEVETIRACETAM TABLET ORAL 250 mg قرص لویستام(لوتیراستام) 250 م گ 30 ع LEVETIRACETAM 250MG TAB
تهران شیمی MELOXICAM TABLET ORAL 7.5 mg قرص روماتوبیک(ملوکسیکام)7.5 م گ 30 ع MELOXICAM 7.5MG TAB
تهران شیمی FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 120 mg قرص فکسوفنادین ( هیسومین ) 120 م گ 30 ع FEXOFENADINE 120MG TAB
تهران شیمی FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 180 mg قرص فکسوفنادین ( هیسومین ) 180 م گ 30 ع FEXOFENADINE 180MG TAB
تهران شیمی شربت تی سیپان 07% گرم در 100 م ل ( آ ی وی عصاره پیچک ) 1 ع _HERBAL MEDICINES
تهران شیمی ARIPIPRAZOLE TABLET ORAL 5 mg قرص سروزول (آریپیپرازول)5 م گ 30 ع ARIPIPRAZOLE 5MG TAB
تهران شیمی ARIPIPRAZOLE TABLET ORAL 10 mg قرص سروزول (آریپیپرازول) 10 م گ 30 ع ARIPIPRAZOLE 10MG TAB
تهران شیمی TACROLIMUS OINTMENT TOPICAL 0.1 % پماد تاکرولیموس 0.03 درصد 30 گ 1 ع TACROLIMUS 0.03% 30G OINT
تهران شیمی TACROLIMUS OINTMENT TOPICAL 0.1 % 30 g پماد تاکرولیموس 0.1 درصد 30 گ 1 ع TACROLIMUS 0.1% 30G OINT
تهران شیمی VALPROATE SEMISODIUM TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 250 mg قرص دیواپوکس(والپروات سمی سدیم ) 250 م گ 30 ع DIVALPROEX (VALPROATE SEMISODIUM) 250MG TAB
تهران شیمی VALPROATE SEMISODIUM TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg قرص دیواپوکس(والپروات سمی سدیم ) 500 م گ 30 ع DIVALPROEX (VALPROATE SEMISODIUM) 500MG TAB
تهران شیمی RILUZOLE TABLET ORAL 50 mg قرص ریلومکس(ریلوزول) 50 م گ 28 ع RILUZOLE 50MG TAB
تهران شیمی ENOXAPARIN SODIUM INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 0.4 mL سرنگ آماده تزریق انوکساپارین 4000 واحدی 2 ع ENOXAPARIN 100MG/ML (4,000 U) 0.4ML SYRINGE
تهران شیمی ENOXAPARIN SODIUM INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 0.6 mL سرنگ آماده تزریق انوکساپارین 6000 واحدی 2 ع ENOXAPARIN 100MG/ML (6,000 U) 0.6ML SYRINGE
تهران شیمی PIMECROLIMUS CREAM TOPICAL 1 % 30 g کرم پیمودرم(پیمکرولیموس) 1% /30 گ 1 ع PIMECROLIMUS 1% 30G CREAM
تهران شیمی TETRABENAZINE TABLET ORAL 25 mg قرص آکورا( تترابنازین) 25 م گ 50 ع TETRABENAZINE 25MG TAB
تهران شیمی APREPITANT CAPSULE ORAL 125 mg کپسول اپرپیتانت 125/80/80 م گ 3 ع APREPITANT 125/80/80MG CAP
تهران شیمی CEFOTAXIME INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 1 g ویال سفوتاکسیم 1 گ 20 ع CEFOTAXIME 1GR VIAL
تهران شیمی CEFOTAXIME INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg ویال سفوتاکسیم 500 م گ 20 ع CEFOTAXIME 500MG VIAL
تهران شیمی DEXPANTHENOL CREAM TOPICAL 5 % 30 g کرم دپانتکس (دکسپانتنول )30 گ 1 ع DEXPANTHENOL 5% 30G CREAM
تهران شیمی CEFEPIME INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg ویال سفپیم 500 م گ 20 ع CEFEPIME HYDROCHLORIDE 500MG VIAL
تهران شیمی ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN CAPSULE ORAL 325 mg/40 mg/200 mg کپسول تری نوپین ( استامینوفن/ایبوبروفن/کافئین) 20 ع ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN 325/40/200MG CAP
تهران شیمی PROPOFOL INJECTION, EMULSION PARENTERAL 10 mg/1mL 50 mL ویال تی سی فول ( پروپوفول) 1 درصد 50 م ل 1 ع PROPOFOL 500MG/50ML VIAL
تهران شیمی DIGESTIVE TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 40 mg/6000 [iU]/10500 [iU]/600 قرص انانزیم (دایجستیو) 30 ع DIGESTIVE EC TAB
تهران شیمی PIROXICAM GEL TOPICAL 0.5 g/100g 60 g ژل روماکام (پیروکسیکام) 1 ع PIROXICAM 0.5% GEL
تهران شیمی ONDANSETRON SOLUTION ORAL 4 mg/5mL 60 mL شربت دمیترون (اندانسترون) 1 ع ONDANSETRON HCL 4MG/5ML SYRUP
تهران شیمی VITAMIN B1 TABLET ORAL 300 mg قرص تیاماکس(ویتامین ب1)300م گ 30ع (جدید) VITAMIN B1 300MG TAB
تهران شیمی LEVOFLOXACIN INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 5 mg/1mL 100 mL ویال لووفلوکساسین 500م گ/100 م ل 1 ع LEVOFLOXACIN 500MG/100ML VIAL
تهران شیمی CLINDAMYCIN CAPSULE ORAL 150 mg کپسول داتی سین(کلیندامایسین) 150 م گ 30 ع CLINDAMYCIN HCL 150MG CAP
تهران شیمی SITAGLIPTIN TABLET ORAL 25 mg قرص ژانووکس( سیتاگلیپتین ) 25 م گ 30 ع SITAGLIPTIN 25MG TAB
تهران شیمی SITAGLIPTIN TABLET ORAL 50 mg قرص ژانووکس( سیتاگلیپتین ) 50 م گ 30 ع SITAGLIPTIN 50MG TAB
تهران شیمی CINACALCET(AS HCL) TABLET ORAL 30 mg قرص پاراکلست (سیناکلست) 30 م گ 28 ع
تهران شیمی ACETAMINOPHEN/CODEINE TABLET ORAL 300 mg/20 mg قرص استامینوفن کدئین 20+300 م گ 100 ع
تهران شیمی PROPOFOL INJECTION, EMULSION PARENTERAL 10 mg/1mL 20 mL ویال تی سی فول ( پروپوفول ) 1 درصد 20 م ل 5 ع
تهران شیمی CEFEPIME INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 1 g ویال سفپیم 1 گ 20 ع
تهران شیمی CEFEPIME INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 2 g ویال سفپیم 2 گ 20 ع
تهران شیمی CEFTAZIDIME INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 2 g ویال سفتازیدیم 2 گ 10ع
تهران شیمی CALCIPOTRIOL OINTMENT TOPICAL 50 ug/1g 30 g پماد کلسیدرم (کلسی پوتریول) 30 گ 1 ع
تهران شیمی CLOTRIMAZOLE CREAM TOPICAL 1 % 15 g کرم موضعی کلومازول(کلوتریمازول) 1% 1 ع
تهران شیمی ACETAMINOPHEN INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 10 mg/1mL 100 mL ویال استامینوفن 100 م گ 1 ع
تهران شیمی ACETAMINOPHEN INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 10 mg/1mL 50 mL ویال استامینوفن 50 م گ 1 ع
تهران شیمی PREGABALIN CAPSULE ORAL 75 mg کپسول نوریکا (پرگابالین) 75 م گ 28 ع
تهران شیمی PREGABALIN CAPSULE ORAL 150 mg کپسول نوریکا (پرگابالین) 150 م گ 28 ع
تهران شیمی GLICLAZIDE TABLET ORAL 80 mg قرص گلی زیتکس (گلی کلازید) 80 م گ 100 ع
تهران شیمی CALCIPOTRIOL/BETAMETHASONE DIPROPIONATE OINTMENT TOPICAL 0.005 %/0.064 % 30 g پماد موضعی بتاکلسیدرم (کلسی پوتریول 5م گ +بتامتازون50 م گ) 30 گ 1 ع
تهران شیمی ENOXAPARIN SODIUM INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 0.4 mL سرنگ آماده تزریق انوکساپارین 4000 واحدی 3 ع
تهران شیمی ROSUVASTATIN TABLET ORAL 10 mg رزوواستاتین (رزوتکس) 10 م گ قرص 30 ع
تهران شیمی ROSUVASTATIN TABLET ORAL 20 mg رزوواستاتین (رزوتکس) 20 م گ قرص 30 ع
تهران شیمی ROSUVASTATIN TABLET ORAL 40 mg رزوواستاتین (رزوتکس) 40 م گ قرص 30 ع
تهران شیمی SOLIFENACIN SUCCINATE TABLET ORAL 10 mg قرص وسیفن(سولیفنازین)10 م گ 30 ع
تهران شیمی SOLIFENACIN SUCCINATE TABLET ORAL 5 mg قرص وسیفن(سولیفنازین) 5 م گ 30 ع
تهران شیمی ACICLOVIR INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION PARENTERAL 250 mg ویال آسیکاوویر 250 م گ 10 ع
تهران شیمی ACICLOVIR INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg ویال آسیکلوویر 500 م گ 10 ع
تهران شیمی DEFEROXAMINE MESYLATE INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg ویال دفروکسامین 500 م گ 10 ع
تهران شیمی DEFEROXAMINE MESYLATE INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION PARENTERAL 2 g ویال دفروکسامین 2000 م گ 10 ع
تهران شیمی VANCOMYCIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg ویال ونکومایسین 500 م گ 10 ع
تهران شیمی VANCOMYCIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 1 g ویال ونکومایسین 1000 م گ 10 ع
تهران شیمی HYDROCORTISONE (AS SODIUM SUCCINATE) INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 100 mg ویال هیدروکورتیزون 100 م گ 10 ع
تهران شیمی FLUCONAZOLE INJECTION PARENTERAL 2 mg/1mL 100 mL ویال فلوکونازول( اگزوفلوکان) 2 م گ / 1 م ل 1 ع
تهران شیمی ONDANSETRON TABLET ORAL 8 mg قرص دمیترون ( اندانسترون ) 8 م گ 20 ع
تهران شیمی HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE SYRUP ORAL 10 mg/5mL 120 mL شربت هیدروکسی زین ( هیستازد )
تهران شیمی DIPHENHYDRAMINE/AMMONIUM CHLORIDE SYRUP ORAL 12.5 mg/125 mg/5mL 60 mL شربت دیفن هیدرامین کامپاند ( دیفاند )
تهران شیمی METRONIDAZOLE TABLET ORAL 500 mg قرص مترونیدازول ( متروماکس ) 500 م گ 50 ع
تهران شیمی LINEZOLID TABLET ORAL 600 mg قرص لینزولید ( لینووکس ) 600 م گ 10 ع
تهران شیمی ESOMEPRAZOLE TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 40 mg قرص اس امپرازول ( اسونکس ) 40 م گ 30 ع
تهران شیمی FAMPRIDINE TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 10 mg قرص فامپریدین (نورپیرا ) 10 م گ 56 ع
تهران شیمی AMPICILLIN CAPSULE ORAL 500 mg کپسول آمپی سیلین 500 م گ 100 ع
تهران شیمی AMOXICILLIN CAPSULE ORAL 250 mg کپسول آموکسی سیلین 250م گ 100 ع
تهران شیمی CEFALEXIN CAPSULE ORAL 250 mg کپسول سفالکسین 250 م گ 100 ع
تهران شیمی CEFALEXIN CAPSULE ORAL 500 mg کپسول سفالکسین 500 م گ 100 ع
تهران شیمی CEFIXIME CAPSULE ORAL 200 mg کپسول سفیکسیم 200 م گ 100 ع
تهران شیمی CEFIXIME CAPSULE ORAL 400 mg کپسول سفیکسیم 400 م گ 100 ع
تهران شیمی CEFIXIME TABLET ORAL 200 mg قرص روکشدار سفیکسیم 200 م گ 20 ع
تهران شیمی CEFIXIME TABLET ORAL 400 mg قرص روکشدار سفیکسیم 400 م گ 20 ع
تهران شیمی CO-AMOXICLAV TABLET ORAL 250 mg/125 mg قرص روکشدارکو آموکسی کلاو 375 م گ 20 ع
تهران شیمی ZOLPIDEM TABLET ORAL 10 mg قرص زولپیدم 10 م گ 30 ع
تهران شیمی CARVEDILOL TABLET ORAL 6.25 mg قرص کارودیلول 6.25 م گ 30 ع
تهران شیمی CLOPIDOGREL TABLET ORAL 75 mg قرص کلوپیدوگرل 75 م گ 30 ع
تهران شیمی MONTELUKAST TABLET, CHEWABLE ORAL 5 mg قرص مونته لوکاست 5 م گ 30 ع
تهران شیمی HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 10 mg قرص هیدروکسی زین 10 م گ 100 ع
تهران شیمی HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 25 mg قرص هیدروکسی زین 25 م گ 100 ع ن
تهران شیمی AMPICILLIN POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 125 mg/5 mL 100 mL سوسپانسیون آمپی سیلین 125 م گ 1 ع
تهران شیمی METFORMIN HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 500 mg قرص متفورمین 500 م گ 100 ع قوطی
تهران شیمی SITAGLIPTIN/METFORMIN TABLET ORAL 50 mg/1000 mg قرص ژانومیکس ( سیتاگلیپتین / متفورمین ) 1000/50 م گ 30 ع
تهران شیمی SITAGLIPTIN/METFORMIN TABLET ORAL 50 mg/500 mg قرص ژانومیکس ( سیتاگلیپتین / متفورمین ) 500/50 م گ 30 ع
تهران شیمی BISOPROLOL FUMARATE TABLET ORAL 5 mg بیزوپرولول ( بیزوفار ) 5 م گ 30 ع
تهران شیمی BISOPROLOL FUMARATE TABLET ORAL 10 mg بیزوپرولول ( بیزوفار ) 10 م گ 30 ع
تهران شیمی BISOPROLOL FUMARATE TABLET ORAL 2.5 mg بیزوپرولول ( بیزوفار ) 2.5 م گ 30 ع
تهران شیمی GLIBENCLAMIDE TABLET ORAL 5 mg قرص گلیبوتکس ( کلی بن گلامید ) 5 م گ 200 ع قوطی
تهران شیمی IBUPROFEN TABLET ORAL 400 mg قرص ایبوپروفن 400 م گ 100 ع قوطی
تهران شیمی PAROXETINE HCL TABLET ORAL 20 mg قرص پاروکستین ( لوکسیم )20 م گ 30 ع
تهران شیمی VORICONAZOLE TABLET ORAL 200 mg قرص وریکونازول ( وینازول ) 200 م گ 30 ع
تهران شیمی PROPOFOL INJECTION, EMULSION PARENTERAL 20 mg/1mL 50MILLILITER ویال تی سی فول (پروپوفول) 2 درصد 50 م ل 1 ع
تهران شیمی SITAGLIPTIN TABLET ORAL 100 mg قرص ژانووکس( سیتاگلیپتین ) 100 م گ 30 ع
تهران شیمی ENOXAPARIN SODIUM INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 0.6 mL سرنگ آماده تزریق انوکساپاری( انوکسارین ) 6000 واحدی 3 ع
تهران شیمی LEVOFLOXACIN TABLET ORAL 500 mg قرص لووفلوکساسین ( تاوالوسین ) 500 م گ 5 ع
تهران شیمی LEVOFLOXACIN TABLET ORAL 750 mg قرص لووفلوکساسین ( تاوالوسین ) 750 م گ 5 ع
تهران شیمی SPIRONOLACTONE TABLET ORAL 25 mg قرص اسپیرونولاکتون ( اسپیداکتون ) 25 م گ 100 ع
تهران شیمی SPIRONOLACTONE TABLET ORAL 100 mg قرص اسپیرونولاکتون ( اسپیداکتون ) 100 م گ 100 ع
تهران شیمی EMPAGLIFLOZIN TABLET ORAL 25 mg قرص امپاگلیفلوزین( جاردیپا) 25 م گ 30 ع
تهران شیمی EMPAGLIFLOZIN TABLET ORAL 10 mg قرص امپاگلیفلوزین( جاردیپا) 10 م گ 30 ع
تهران شیمی METFORMIN HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 1000 mg قرص متفورمین 1000 م گ 100 ع قوطی
تهران شیمی GRANISETRON INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 1 mg/1mL 3 mL آمپول گرانی سترون ( دومیت ) 3 م ل
تهران شیمی LEVOFLOXACIN INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 5 mg/1mL 100 mL ویال لووفلوکساسین ( تاوالوسین ) 0.5 درصد
تهران شیمی GLICLAZIDE TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 30 mg قرص گلی زیتکس (گلی کلازید) 30 م گ 30 ع
تهران شیمی GLICLAZIDE TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 60 mg قرص گلی زیتکس (گلی کلازید) 60 م گ 30 ع
تهران شیمی PIOGLITAZONE TABLET ORAL 15 mg قرص پیوگلیتازون ( هیپوتازون ) 15 م گ 28 ع
تهران شیمی PIOGLITAZONE TABLET ORAL 30 mg قرص پیوگلیتازون ( هیپوتازون ) 30 م گ 28 ع
تهران شیمی RIVAROXABAN TABLET ORAL 10 mg قرص ریواروکسابان ( زاریوان ) 10 م گ 14 ع
تهران شیمی RIVAROXABAN TABLET ORAL 15 mg قرص ریواروکسابان ( زاریوان ) 15 م گ 28 ع
تهران شیمی RIVAROXABAN TABLET ORAL 20 mg قرص ریواروکسابان ( زاریوان ) 20 م گ 28 ع
تهران شیمی KETOTIFEN SYRUP ORAL 1 mg/5mL 120 mL شربت زادیکس(کتوتیفن) 120 م گ 5 م ل 1 ع
تهران شیمی CLINDAMYCIN (AS PALMITATE HYDROCHLORIDE) POWDER, FOR SOLUTION ORAL75 mg/5mL80mL محلول خوراکی داتی سین(کلیندامایسین) 1 ع
تهران شیمی ESCITALOPRAM TABLET ORAL 10 mg قرس اس سیتالوپرام ( لگزیرام ) 10 م گ 28 ع
تهران شیمی BUPROPION HYDROCHLORIDE TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 150 mg قرص پیوسته رهش بوپروپیون ( بوپیبان ) 150 م گ 30 ع
تهران شیمی CABERGOLINE TABLET ORAL 0.5 mg قرص کابرگولین ( دوپاگولین ) 0.5 م گ 2 ع
تهران شیمی CABERGOLINE TABLET ORAL 1 mg قرص کابرگولین ( دوپاگولین ) 1م گ 8 ع
تهران شیمی PAROXETINE HCL TABLET ORAL 40 mg قرص پاروکستین ( لوکسیم )40 م گ 30 ع
تهران شیمی METOCLOPRAMIDE INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 2 mL آمپول دمتیک(متوکلوپرامید) 10 م گ/2 م ل10 ع 1)جلوگيري يا كاهش تهوع واستفراغ ناشي از شيمي در ماني 2)جهت تسهيل لوله گذاري در روده كوچك
تهران شیمی PREGABALIN CAPSULE ORAL 50 mg کپسول نوریکا (پرگابالین) 50 م گ 28 ع
تهران شیمی METFORMIN HYDROCHLORIDE TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 500 mg قرص متفورمین پیوسته رهش ( متفورتکس )500 م گ 60 ع
تهران شیمی OMEPRAZOLE CAPSULE, DELAYED RELEASE PELLETS ORAL 20 mg کپسول امپرازول(پمیزول)20م گ 28ع
تهران شیمی EMPAGLIFLOZIN / LINAGLIPTIN TABLET ORAL 10 mg/5 mg قرص لی نیپا 10/5 م گ 30 ع
تهران شیمی EMPAGLIFLOZIN / LINAGLIPTIN TABLET ORAL 25 mg/5 mg قرص لی نیپا 25/5 م گ 30 ع
تهران شیمی RABEPRAZOLE SODIUM TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 20 mg قرص رابیمیزول (رابپرازول) 20 م گ 28 ع بلیستر
تهران شیمی PANTOPRAZOLE INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION PARENTERAL 40 mg ویال پنتوپرازول ( پنتومید ) 40 م گ 1 ع
تهران شیمی LIDOCAINE / PRILOCAINE CREAM TOPICAL 2.5 %/2.5 % 15 g کرم زایلا پی(لیدوکائین +پریلوکایین)15 گ 1 ع
تهران شیمی امپول هیوسین 100ع
تهران شیمی قرص تریمی پرامین 25م 0گ
تهران شیمی METRONIDAZOLE SUSPENSION ORAL 125 mg/5mL 120 mL سوسپانسیون مترونیدازول تی سی METRONIDAZOLE SUSP
تهران شیمی ONDANSETRON INJECTION PARENTERAL 2 mg/1 mL 2 mL آمپول اندانسترون 10ع ONDANSETRON TC 4 MG2ML AMP
تهران شیمی قرص لوواستاتین 20م 0گ 20ع
تهران شیمی ONDANSETRON TABLET ORAL 4 mg قرص دمیترون(اندانسترون) 4م گ 10ع DEMITRON (ONDANSETRON HCL) 4MG TAB
تهران شیمی قرص کلسیماکس(کلسیم کربنات)500م گ100 CALCIX 500MG TAB
تهران شیمی CLOTRIMAZOLE CREAM TOPICAL 1 % 15 g کرم پوستی کلوتریمازول 15گ1ع CLOTRIMAZOLE CREAM
تهران شیمی آمپول پرومتازین 100ع PROMETHAZINE 50MG AMP
تهران شیمی امپول متوکلوپرامید100ع
تهران شیمی DEXPANTHENOL CREAM TOPICAL 5 % 30 g کرم دپانتکس (دکسپانتنول )30 گ 1 ع DEXPANTHENOL 5% 30G CREAM
تهران شیمی PIROXICAM GEL TOPICAL 0.5 g/100g 60 g ژل روماکام(پیروکسیکام)5% 1 ع PIROXICAM 0.5% GEL
تهران شیمی CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 100 mg قرص کلرپرومازین 100م گ100ع CHLORPROMAZINE 100MG TAB
تهران شیمی قرص سیمواستاتین 10م گ 30
تهران شیمی CLOZAPINE TABLET ORAL 25 mg قرص کلوزاپین25م گ100ع CLOZAPINE TAB
تهران شیمی قرص لوراتادین تی سی 10م گ 30ع
تهران شیمی قرص سوماتریپتان 100م گ تی سی 20ع
تهران شیمی ERYTHROMYCIN TABLET ORAL 200 mg قرص اریتروماکس( اریترومایسین) 200 م گ100ع ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG TAB
تهران شیمی قرص کلوزاپین 100 م 0گ
تهران شیمی VITAMIN B1 TABLET ORAL 300 mg قرص تیاماکس(ویتامین ب1)300م گ100ع VITAMIN B1 300MG TAB
تهران شیمی DIGESTIVE TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 40 mg/6000 [iU]/10500 [iU]/600 دراژه دیجستیو DIGESTIVE TAB
تهران شیمی قرص نیتروفورانتویین
تهران شیمی OXAZEPAM TABLET ORAL 10 mg قرص اگزازپام10م گ100ع OXAZEPAM 10MG TAB
تهران شیمی کرم واژینال کلوتریمازول 50
تهران شیمی قرص گلی بنکلامید
تهران شیمی قرص ا0اس 0ا ام سی 500م 0گ
تهران شیمی ONDANSETRON TABLET ORAL 4 mg قرص اندانسترون 4م گ تی سی ONDANSETRONE 4MG TAB
تهران شیمی CHLORPHENIRAMINE MALEATE TABLET ORAL 4 mg قرص کلرپرومازین 25م گ100ع CHLORPROMAZINE 25 MG TAB
تهران شیمی HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE INJECTION PARENTERAL 20 mg/1mL آمپول هیوتکس(هیوسین)100ع HYOCIN T C AMP
تهران شیمی قرص ترازودون 50م گ تی سی
تهران شیمی قرص کلسیم+ د 100ع CALCIUM -D TAB
تهران شیمی قرص ویتامین ب1 300م 0گ
تهران شیمی قرص ویتامین ب 1 تی سی 300م گ
تهران شیمی CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE INJECTION INTRAMUSCULAR 25 mg/1mL 2 mL آمپول کلرپرومازین 100ع CHLORPROMAZINE AMP 1)سايكوز 2)تهوع و استفراغ 3)سكسكه هاي شديد 4)جراحي
تهران شیمی شربت گایافنزین
تهران شیمی قرص واژینال مترونیدازول 10ع
تهران شیمی VITAMIN B1 TABLET ORAL 100 mg قرص ویتامین ب 1 100م گ 100ع VITAMIN B1 TAB
تهران شیمی کرم پوستی کلوتریمازول 15 گرمی
تهران شیمی کرم کلوبتازول 15 گرمی
تهران شیمی پماد کلوبتازول 15 گرمی
تهران شیمی کرم موضعی لیدوکاین پی 30 گرمی
تهران شیمی دراژه پرومتازین25م گ100ع PROMETHASINE TAB
تهران شیمی PROMETHAZINE SYRUP ORAL 5 mg/5mL 60 mL شربت پرومتازین 60سی سی
تهران شیمی قرص مترونیدازول 250 م گ
تهران شیمی قرص اسپیرامایسین 500 م گ
تهران شیمی سوسپانسیون مترونیدازول
تهران شیمی ژل پیروکسیکام 0.5 درصدموضعی60 گرمی
تهران شیمی قرص ویتامین ب1 100م 0گ
تهران شیمی قرص
تهران شیمی قرص
تهران شیمی قرص کلرفنیرامین 4م 0گ
تهران شیمی کرم پوستی کالامین 8 درصد 30گ
تهران شیمی خمیردندان 50 گرمی
تهران شیمی خمیردندان 80 گرمی
تهران شیمی کلد کرم 45 گرمی
تهران شیمی کپسول اموکسی سیلین 250م گ
تهران شیمی آمپول نورمازین(کلرپرومازین)50م گ10ع normazine 50mg
تهران شیمی قرص ساپ دی کال (کلسیم +د) 50ع _FOOD SUPPLEMENTS درمان پوكي استخوان ، مكمل غذايي در موارد كمبود كلسيم و ويتامين دي
تهران شیمی قرص کلسیماکس(کلسیم کربنات)500م گ50ع CALCIMAX (CALCIUM CARBONATE) 500MG TAB
تهران شیمی AMLODIPINE/ATORVASTATIN TABLET ORAL 5 mg/20 mg قرص آملودیپین 5 آتورواستاتین20 30ع AMLODIPINE 5 / ATORVASTATIN 20
تهران شیمی AZITHROMYCIN TABLET ORAL 500 mg قرص آزیروسین (آزیترومایسین) 500م گ 3ع AZITHROMYCIN DIHYDRATE 500MG TAB
تهران شیمی قرص کلسیماکس(کلسیم کربنات)500م گ (بلیستری)100ع CALCIMAX (CALCIUM CARBONATE) 500MG TAB
تهران شیمی CEFTAZIDIME INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg ویال سفتازیدیم 500 م گ 20 ع CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 500MG VIAL
تهران شیمی قرص ترامادول 50 م گ 100 ع
تهران شیمی قرص ترامادول 100 م گ 100 ع
تهران شیمی کپسول امپرازول 20 م گ 14 ع
تهران شیمی کپسول دیکلوفناک 100 م گ 30 ع
تهران شیمی آمپول دگزامتازون 8 م گ/2 م ل 10 ع
تهران شیمی ARIPIPRAZOLE TABLET ORAL 15 mg قرص سروزول (آریپیپرازول)15 م گ 30 ع ARIPIPRAZOLE 15MG TAB
تهران شیمی ENOXAPARIN SODIUM INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 0.8 mL سرنگ آماده تزریق انوکساپارین 8000 واحدی 2 ع ENOXAPARIN 100MG/ML (8,000 U) 0.8ML SYRINGE
تهران شیمی PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE TABLET ORAL 1 mg قرص پراکسول(پرامی پکسول ) 0.7 م گ 30 ع PRAMIPEXOLE 0.7MG TAB
تهران شیمی PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE TABLET ORAL 0.25 mg قرص پراکسول(پرامی پکسول ) 0.18 م گ 30 ع PRAMIPEXOLE 0.18MG TAB
تهران شیمی PROPOFOL INJECTION, EMULSION PARENTERAL 10 mg/1mL 20 mL ویال پروپوفول 200 م گ/ 20 م ل 1 ع PROPOFOL 200MG/20ML VIAL
تهران شیمی PANTOPRAZOLE INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION PARENTERAL 40 mg ویال پنتوپرازول 40 م گ 10 ع PANTOPRAZOLE 40MG FOR INFUSION
تهران شیمی .
تهران شیمی CO-AMOXICLAV TABLET ORAL 500 mg/125 mg قرص روکشدارکو آموکسی کلاو 625 م گ 20 ع
تهران شیمی ZOLPIDEM TABLET ORAL 5 mg قرص زولپیدم 5 م گ 30 ع
تهران شیمی MONTELUKAST TABLET ORAL 10 mg قرص مونته لوکاست 10 م گ 30 ع
تهران شیمی AMPICILLIN POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 250 mg/5 mL 100 mL سوسپانسیون آمپی سیلین 250 م گ 1 ع
تهران شیمی AMOXICILLIN POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 125 mg/5mL 100 mL سوسپانسیون آموکسی سیلین 125 م گ 1 ع
تهران شیمی AMOXICILLIN POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 250 mg/5mL 100 mL سوسپانسیون آموکسی سیلین 250 م گ 1 ع
تهران شیمی AMOXICILLIN POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 200 mg/5 mL 70 mL سوسپانسیون آموکسی سیلین 200 م گ 1 ع
تهران شیمی AMOXICILLIN POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 400 mg/5 mL 70 mL سوسپانسیون آموکسی سیلین 400 م گ 1 ع
تهران شیمی CEFIXIME POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 20 mg/1 mL 50 mL سوسپانسیون سفیکسیم 100/50 م 1 ع
تهران شیمی CEFIXIME POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 100 mg/5 mL 100 mL سوسپانسیون سفیکسیم 100/100 م 1 ع
تهران شیمی CEFALEXIN POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 125 mg/5mL 100 mL سوسپانسیون سفالکسین 125 م گ 1 ع
تهران شیمی CEFALEXIN POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 250 mg/5 mL 100 mL سوسپانسیون سفالکسین 250 م گ 1 ع
تهران شیمی CO-AMOXICLAV POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 125 mg/31.25 mg/5mL 100 mL سوسپانسیون کو آموکسی کلاو 156 م گ 1 ع
تهران شیمی CO-AMOXICLAV POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 250 mg/62.5 mg/5 mL 100 mL سوسپانسیون کو آموکسی کلاو 312 م گ 1 ع
تهران شیمی CO-AMOXICLAV POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 200 mg/28.5 mg/5 mL 100 mL سوسپانسیون کو آموکسی کلاو 228 م گ 1 ع
تهران شیمی CO-AMOXICLAV POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 400 mg/57 mg/5 mL 100 mL سوسپانسیون کو آموکسی کلاو 457 م گ 1 ع
تهران شیمی CO-AMOXICLAV POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 600 mg/42.9 mg/5mL 75 mL سوسپانسیون کو آموکسی کلاو 643 م گ 1 ع
تهران شیمی PANTOPRAZOLE INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION PARENTERAL 40 mg ویال پنتوپرازول( پنتومید) 40 م گ 10 ع
تهران شیمی قرص لیناگلیپتین 30 ع
ابوریحان FUROSEMIDE INJECTION INTRAVENOUS 10 mg/1mL 4 mL آمپول فوروزماید40م گ 10ع FUROSEMIDE 40MG/4ML AMP 1)ادم حاد ريوي 2)زيادي فشار خون 3)هيپر كلسمي
ابوریحان ATRACURIUM BESYLATE INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL 5 mL آمپول آنکور(آتراکوریوم) 50 م گ 5ع ATRACURIUM BESYLATE 50MG/5ML AMP داروي كمك بيهوشي براي تسهيل لوله گذاري داخل ناي و شل كردن عضلات اسكلتي طي جراحي يا تهويه مكانيكي
ابوریحان LETROZOLE TABLET ORAL 2.5 mg قرص لتراکس(لتروزول)2.5م گ 30ع LETROZOLE 2.5MG TAB درمان سرطان سينه حساس به هورمون در زنان يائسه ،درمان ناباروري زنان
ابوریحان FUROSEMIDE INJECTION INTRAVENOUS 10 mg/1mL 4 mL آمپول فوروزماید 40 100 ع FUROSMIDE 20MG AMP
ابوریحان CONTRACEPTIVE HD TABLET ORAL 0.5 mg/50 ug دراژه اووسپت اچ دی(کنتراسپتیو اچ دی)210 ع CONTRACEPTIVE HD X21 TAB
ابوریحان CYPROTERONE COMPOUND TABLET ORAL 2 mg/0.035 mg قرص سیپروترون کامپاند 21ع CYPROTERONE COMPOUND TAB
ابوریحان ETHINYLESTRADIOL TABLET ORAL 0.05 mg قرص اتینیل استرادیول 0.05م گ100ع ETHINYLESTRADIOL 0.05MG TAB
ابوریحان FLUDROCORTISONE ACETATE TABLET ORAL 0.1 mg قرص فلودروکورتیزون 0.1م گ 100ع FLUDROCORTISONE ACETATE 0.1MG TAB
ابوریحان DICLOFENAC SODIUM SUPPOSITORY RECTAL 50 mg شیاف دیکلوفناک 50م گ 10ع DICLOFENAC SODIUM 50MG SUPP
ابوریحان TESTOSTERONE ENANTATE INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL آمپول تستوسترون انانتات 100م گ10ع TESTOSTRONE ENANTATE 100MG/1ML AMP 1)كم كاري غدد جنسي در مردان 2)تاخير بلوغ در پسران 3)سرطان غير قابل جراحي پستان
ابوریحان ESTRADIOL VALERATE INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL آمپول استرادیول والرات10م گ/ 1 م ل10ع ESTRADIOL VALERATE 10MG/1ML AMP 1)كم كاري تخمدان 2)پر خوني پستان پس از زايمان 3)سرطان غير قابل جراحي پستان
ابوریحان METHYLPREDNISOLONE ACETATE INJECTION PARENTERAL 40 mg/1mL آمپول متیل پردنیزولون 40 م گ / م ل1ع METHYLPREDNISOLONE ACETATE 40MG/1ML AMP
ابوریحان METHYLTESTOSTERONE TABLET ORAL 25 mg قرص متیل تستوسترون 25م گ 100ع METHYLTESTOSTERONE 25MG TAB
ابوریحان PREDNISOLONE TABLET ORAL 5 mg قرص پردنیزولون 5م گ 100ع PREDNISOLONE 5MG TAB
ابوریحان FUROSEMIDE INJECTION INTRAVENOUS 10 mg/1mL 2 mL آمپول فوروزماید 20 م گ 100 ع FUROSEMIDE 20MG/2ML AMP 1)ادم حاد ريوي 2)زيادي فشار خون 3)هيپر كلسمي
ابوریحان NITRAZEPAM TABLET ORAL 5 mg قرص زیپکس (نیترازپام) 5 م گ 30ع NITRAZEPAM 5MG TAB
ابوریحان BETAMETHASONE TABLET ORAL 0.5 mg قرص بتامتازون 0.5 م گ 100ع BETAMETHASONE 0.5 MG TAB
ابوریحان CONJUGATED ESTROGENS TABLET ORAL 0.625 mg قرص استرومارین(استروژن کونژوگه) 0.625 م گ 100ع CONJUGATED ESTROGENS 0.625MG TAB
ابوریحان GALANTAMINE TABLET ORAL 4 mg قرص آلزامین(گالانتامین)4م گ30ع GALANTAMINE 4MG TAB درمان فراموشي خفيف تا متوسط در بيماري آلزايمر
ابوریحان BISACODYL SUPPOSITORY RECTAL 10 mg شیاف بیزاکودیل بزرگسال 10م گ10ع BISACODYL 10MG SUPP
ابوریحان کرم پپرسین(کپسایسین) 0.025% 45 گ 1ع PEPERCIN (CAPSAICIN) 0.025% CREAM
ابوریحان TESTOSTERONE ENANTATE INJECTION PARENTERAL 250 mg/1mL آمپول تستوسترون انانتات 250م گ10ع TESTOSTRONE ENANTATE 250MG/1ML AMP 1)كم كاري غدد جنسي در مردان 2)تاخير بلوغ در پسران 3)سرطان غير قابل جراحي پستان
ابوریحان CONTRACEPTIVE HD TABLET ORAL 0.5 mg/50 ug دراژه اووسپت اچ دی(کنتراسپتیواچ دی)21ع CONTRACEPTIVE HD X21 TAB
ابوریحان ESTRADIOL VALERATE TABLET ORAL 1 mg قرص استرادیول والرات 1م گ 100ع ESTRADIOL VALERATE 1MG TAB
ابوریحان OXYTOCIN INJECTION PARENTERAL 5 U/1mL آمپول اکسی توسین 5 واحدی 5ع OXYTOCIN 5U/1ML AMP 1)القاي زايمان 2)تسريع زايمان 3)كاهش خونريزي پس از زايمان 4)القاي سقط جنين
ابوریحان MEDROXYPROGESTERONE ACETATE TABLET ORAL 5 mg قرص مدروکسی پروژسترون استات 5 م گ 100ع MEDROXYPROGESTERONE ACETATE 5MG TAB
ابوریحان ANTIHEMORRHOID SUPPOSITORY RECTAL 60 mg/5 mg/50 mg/400 mg شیاف آنتی هموروئید 10ع ANTIHEMORRHOID SUPP
ابوریحان ACETAMINOPHEN SUPPOSITORY RECTAL 125 mg شیاف استامینوفن اطفال 125م گ10ع ACETAMINOPHEN 125MG PED SUPP
ابوریحان NAPROXEN SUPPOSITORY RECTAL 500 mg شیاف ناپروکسن 500م گ 10ع NAPROXEN 500MG SUPP
ابوریحان PROGESTERONE INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL آمپول فرتیژست( پروژسترون) 25م گ /1 م ل 10 ع PROGESTERONE 25MG/1ML AMP 1)آمنوره 2)خونريزي ناشي از اختلال عملكرد رحم
ابوریحان RALOXIFENE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 60 mg قرص رالوفن(رالوکسیفن) 60م گ 30ع RALOXIFENE 60MG TAB پيشگيري ودرمان پوكي استخوان در خانم ها بعد از يائسگي
ابوریحان HYDROCORTISONE TABLET ORAL 10 mg قرص هیدروکورتیزون 10م گ 100ع HYDROCORTISONE 10MG TAB
ابوریحان INDOMETHACIN SUPPOSITORY RECTAL 100 mg شیاف ایندومتاسین 100م گ 10ع INDOMETHACIN 100MG SUPP
ابوریحان PROGESTERONE SUPPOSITORY RECTAL 400 mg شیاف فرتیژست(پروژسترون) 400م گ 10ع PROGESTERONE 400MG SUPP
ابوریحان CONTRACEPTIVE LD TABLET ORAL 30 ug/0.15 mg دراژه اووسپت ال دی(کنتراسپتیو ال دی)21ع CONTRACEPTIVE LD X21 TAB
ابوریحان CONTRACEPTIVE LD TABLET ORAL 30 ug/0.15 mg دراژه اووسپت ال دی(کنتراسپتیو ال دی)210ع CONTRACEPTIVE LD X21 TAB
ابوریحان CONJUGATED ESTROGENS TABLET ORAL 1.25 mg قرص استرومارین (استروژن کونژوگه) 1.25م گ 100ع CONJUGATED ESTROGENS 1.25MG TAB
ابوریحان HYDROCORTISONE ACETATE OINTMENT TOPICAL 1 % 15 g پماد هیدروکورتیزون 1% 15گ 1ع HYDROCORTISONE ACETATE 1% 15G OINT
ابوریحان FLUOCINOLONE ACETONIDE CREAM TOPICAL 0.025 % 15 g کرم فلوئوسینولون 15گ 1ع FLUOCINOLONE ACETONIDE 0.025% 15G CREAM
ابوریحان کرم اورکس(اوره) 20% 30 گ 1ع UREA 20% CREAM
ابوریحان LYNESTRENOL TABLET ORAL 0.5 mg قرص لاینسترنول0.5 م گ 28 ع LYNESTRENOL 0.5 X28 TAB
ابوریحان FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 60 mg قرص رینوفکس (فکسوفنادین) 60 م گ 100 ع FEXOFENADINE 60MG TAB در درمان علائم انواع حساسيت (آبريزش بيني،عطسه،خارش گلو)
ابوریحان CYPROTERONE ACETATE TABLET ORAL 50 mg قرص سیپروترون استات 50م گ 50ع CYPROTERONE ACETATE 50MG TAB
ابوریحان CALCIPOTRIOL OINTMENT TOPICAL 50 ug/1g 30 g پمادپسوریامنت(کلسی پوتریول) 50 م ک گ 30 گرمی 1ع CALCIPOTRIOL 50MCG/G 30 G OINT
ابوریحان FLUOCINOLONE ACETONIDE OINTMENT TOPICAL 0.025 % 15 g پماد فلوئوسینولون 15گ 1ع FLUOCINOLONE ACETONIDE 0.025% 15G OINT
ابوریحان DICLOFENAC SODIUM SUPPOSITORY RECTAL 100 mg شیاف دیکلوفناک 100م گ 10ع DICLOFENAC SODIUM 100MG SUPP
ابوریحان TOPIRAMATE TABLET ORAL 100 mg قرص کانوکس (توپیرامات) 100م گ 60ع TOPIRAMATE 100MG TAB
ابوریحان ZOLPIDEM TABLET ORAL 10 mg قرص رپیدم(زولپیدم) 10م گ 30ع ZOLPIDEM 10MG TAB درمان كوتاه مدت بي خوابي مخصوصا اختلال در شروع خواب يا طول اثر آن
ابوریحان INDOMETHACIN SUPPOSITORY RECTAL 50 mg شیاف ایندومتاسین 50م گ 10ع INDOMETHACIN 50MG SUPP
ابوریحان GLYCERIN SUPPOSITORY RECTAL 2 g شیاف لاکساتوربزرگسال(گلیسیرین)2گ10ع GLYCERIN 2G SUPP
ابوریحان PROGESTERONE SUPPOSITORY VAGINAL 200 mg شیاف فرتیژست(پروژسترون) 200م گ 10ع PROGESTERONE 200MG VAG SUPP
ابوریحان BISACODYL SUPPOSITORY RECTAL 5 mg شیاف لاکسادیل (بیزاکودیل) اطفال 5 م گ 10ع BISACODYL 5MG SUPP
ابوریحان ESTRADIOL VALERATE TABLET ORAL 2 mg قرص استرادیول والرات 2م گ 100ع ESTRADIOL VALERATE 2MG TAB
ابوریحان TIZANIDINE TABLET ORAL 4 mg قرص اسپالکس(تیزانیدین) 4 م گ 100ع TIZANIDINE 4MG TAB
ابوریحان SPIRONOLACTONE TABLET ORAL 25 mg قرص اسپیرونولاکتون 25م گ 100ع SPIRONOLACTONE 25MG TAB
ابوریحان TOPIRAMATE TABLET ORAL 25 mg قرص کانوکس (توپیرامات) 25 م گ 60ع TOPIRAMATE 25MG TAB
ابوریحان VALSARTAN TABLET ORAL 40 mg قرص آدوان(والسارتان) 40م گ 100ع VALSARTAN 40MG TAB
ابوریحان ANTIHEMORRHOID OINTMENT RECTAL 50 mg/2.75 mg/35 mg/180 mg/1g پماد آنتی هموروئید15 گ 1ع ANTIHEMORRHOID 15G OINT
ابوریحان BETAMETHASONE INJECTION PARENTERAL 4 mg/1mL آمپول بتامتازون4 م گ/ 1م ل 10ع BETAMETHASONE 4MG/1ML AMP التهاب شديد يا كاهش ايمني
ابوریحان SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE INJECTION PARENTERAL 20 mg/1mL 5 mL آمپول سوکسیل ( سوکسینیل کولین ) 100م گ 5 م ل 5 ع SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE 100MG/5ML AMP 1)شل كردن عضلات اسكلتي 2)كاهش انقباض عضلاني ناشي از تشنج
ابوریحان LIDOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 2 % 5 mL آمپول لیدوکائین 2% 5 م ل 5 ع LIDOCAINE HCL 2% 5ML AMP
ابوریحان ORLISTAT CAPSULE ORAL 120 mg کپسول ونوستات(ارلیستات)120م گ 84 ع ORLISTAT 120MG CAP درمان چاقي و كاهش وزن
ابوریحان GRANISETRON TABLET ORAL 1 mg قرص گرانیسترون 1م گ 30ع GRANISETRON HCL 1MG TAB
ابوریحان ZOLPIDEM TABLET ORAL 5 mg قرص رپیدم( زولپیدم) 5م گ 30ع ZOLPIDEM 5MG TAB درمان كوتاه مدت بي خوابي مخصوصا اختلال در شروع خواب يا طول اثر ْآن
ابوریحان PROGESTERONE INJECTION PARENTERAL 50 mg/1mL آمپول فرتیژست( پروژسترون) 50م گ /1 م ل 10 ع PROGESTERONE 50MG/1ML AMP
ابوریحان ATRACURIUM BESYLATE INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL 2.5 mL آمپول آنکور(آتراکوریوم) 25م گ 5ع ATRACURIUM BESYLATE 25MG/2.5ML AMP داروي كمك بيهوشي براي تسهيل لوله گذاري داخل ناي و شل كردن عضلات اسكلتي طي جراحي يا تهويه مكانيكي
ابوریحان MIDAZOLAM INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 1 mL آمپول میدازولام 5 م گ 1 م ل 10ع MIDAZOLAM HCL 5MG/1ML AMP
ابوریحان PAMIDRONATE DISODIUM INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE PARENTERAL 9 mg/1mL 10 mL آمپول پامیدیا(پامیدرونیت) 90م گ 1ع PAMIDRONATE DISODIUM 90MG/10ML AMP دردرمان بالا رفتن كلسيم به ويژه در سرطانها و تومورها سبب كاهش كلسيم خون ميشود.
ابوریحان CALCITONIN INJECTION PARENTERAL 50 [iU]/1mL آمپول میانین(کلسی تونین)50 واحدی1ع CALCITONIN 50 IU/ML AMP درمان كلسيم بالاي خون و درد استخواني در سرطان ها
ابوریحان CONTRACEPTIVE DE TABLET ORAL 0.15 mg/30 ug قرص مارولین(کنتراسپتیودی ای)21ع CONTRACEPTIVE DE (0.15/0.03MG)X21 TAB ضد بارداري درمان خونريزي ناشي از اختلال كاركرد رحم و درمان كيست تخمدان
ابوریحان ETHINYLESTRADIOL TABLET ORAL 0.5 mg قرص اتینیل استرادیول 0.5م گ100ع ETHINYLESTRADIOL 0.5MG TAB
ابوریحان CONJUGATED ESTROGENS CREAM VAGINAL 0.625 mg/1g کرم استرومارین(استروژن کونژوگه)0.625 م گ 1ع CONJUGATED ESTROGENS 0.625MG/G 42.5G VAG CREAM
ابوریحان ADAPALENE GEL TOPICAL 0.1 % ژل آکنالن(آداپالن)0.1 % 30گ 1ع ADAPALENE 0.1% 30G GEL درمان آكنه ولگاريس
ابوریحان BETAMETHASONE CREAM TOPICAL 0.1 % 15 g کرم بتامتازون 0.1 % 15 گ 1ع BETAMETHASONE 0.1% 15G CREAM
ابوریحان کرم اورکس(اوره) 5% 30 گ 1ع UREA 5% CREAM
ابوریحان کرم اورکس(اوره) 10% 30گ 1ع UREA 10% CREAM
ابوریحان NANDROLONE DECANOATE INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL آمپول دکابولکس(ناندرولون) 25م گ 10ع NANDROLONE DECANOATE 25MG/1ML AMP كم خوني ناشي از بي كفايتي كليه
ابوریحان GALANTAMINE TABLET ORAL 8 mg قرص آلزامین(گالانتامین)8م گ 30ع GALANTAMINE 8MG TAB درمان فراموشي خفيف تا متوسط در بيماري آلزايمر
ابوریحان VALSARTAN TABLET ORAL 80 mg قرص آدوان(والسارتان) 80م گ 100ع VALSARTAN 80MG TAB
ابوریحان LIDOCAINE/HYDROCORTISONE ACETATE OINTMENT RECTAL 5 %/0.5 % 15 g پماد لیدوکائین - اچ 15 گ 1ع LIDOCAINE H 5% 15GR OINT
ابوریحان BETAMETHASONE OINTMENT PARENTERAL پماد بتامتازون 0.1 % 15 گ 1 ع BETAMETHASONE 0.1% 15G OINT
ابوریحان GLYCERIN SUPPOSITORY RECTAL 1 g شیاف لاکساتوراطفال(گلیسیرین)1گ10ع GLYCERIN 1G SUPP
ابوریحان ACETAMINOPHEN SUPPOSITORY RECTAL 325 mg شیاف استامینوفن بزرگسال 325م گ 10ع ACETAMINOPHEN 325MG SUPP
ابوریحان LEVOTHYROXINE SODIUM TABLET ORAL 50 ug قرص لووتین (لووتیروکسین) 50 م ک گ 100 ع
ابوریحان DEXAMETHASONE INJECTION PARENTERAL 4 mg/1mL 2 mL آمپول آکوازون(دگزامتازون) 8 م گ /2 م ل 100ع DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP 1)ادم مغزي 2)حلات التهبي و واكنش هاي آلرژيك 3)نارسايي غده فوق كليه 4)مننژيت 5)پيشگيري از تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني
ابوریحان PREDNISOLONE TABLET ORAL 50 mg قرص پردنیزولون فورت 50 م گ 100ع PREDNISOLONE FORT 50MG TAB
ابوریحان REPAGLINIDE TABLET ORAL 0.5 mg قرص نیوبت(رپاگلیناید) 0.5 م گ 100ع REPAGLINIDE 0.5MG TAB
ابوریحان REPAGLINIDE TABLET ORAL 1 mg قرص نیوبت(رپاگلیناید) 1 م گ 100ع REPAGLINIDE 1MG TAB
ابوریحان REPAGLINIDE TABLET ORAL 2 mg قرص نیوبت(رپاگلیناید ) 2 م گ 100ع REPAGLINIDE 2MG TAB
ابوریحان VALPROATE SEMISODIUM TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 250 mg قرص دیوالدین(دی والپروئکس)250م گ60ع DIVALPROEX (VALPROATE SEMISODIUM) 250MG TAB
ابوریحان VALPROATE SEMISODIUM TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg قرص دیوالدین(دی والپروئکس)500م گ30ع DIVALPROEX (VALPROATE SEMISODIUM) 500MG TAB
ابوریحان MONTELUKAST TABLET, CHEWABLE ORAL 5 mg قرص مونتکس(مونته لوکاست)5 م گ 30ع MONTELUKAST SODIUM 5MG CHEWABLE TAB
ابوریحان MONTELUKAST TABLET ORAL 10 mg قرص مونتکس(مونته لوکاست) 10م گ 10ع MONTELUKAST SODIUM 10MG TAB
ابوریحان GRANISETRON INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 1 mg/1mL 1 mL آمپول گراتریل (گرانیسترون) 1م گ /1 م ل 10 ع GRANISETRON 1MG/1ML AMP در درمان تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني ، راديو تراپي و بيهوشي
ابوریحان GRANISETRON INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 1 mg/1mL 3 mL آمپول گراتریل(گرانیسترون) 3م گ 5ع GRANISETRON 3MG/3ML AMP پيشگيري و درمان تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني ،راديو تراپي و اعمال جراحي
ابوریحان OCTREOTIDE INJECTION PARENTERAL 50 ug/1mL آمپول اوکتروتاید 0.05 م گ 1ع OCTREOTIDE 0.05MG AMP در درمان اسهال هاي شديد ناشي از برخي از سرطان ها و آكرومگالي ، كنترل اورژانسي خونريزي مري
ابوریحان RABEPRAZOLE SODIUM TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 20 mg قرص رابزول(رابپرازول)20م گ 30ع RABEPRAZOLE 20MG TAB درمان رفلاكس محتويات معده به مري سوء هاضمه ، زخم معده و مري
ابوریحان TACROLIMUS OINTMENT TOPICAL 0.1 % پماد مدوپروک(تاکرولیموس)0.03% 30گ 1ع TACROLIMUS 0.03% 30G OINT
ابوریحان FINASTERIDE TABLET ORAL 1 mg قرص فیناید(فیناستراید)1م گ 30ع FINASTERIDE 1MG TAB
ابوریحان FINASTERIDE TABLET ORAL 5 mg قرص فیناید(فیناستراید)5م گ 30ع FINASTERIDE 5MG TAB
ابوریحان DEXAMETHASONE TABLET ORAL 0.5 mg قرص دگزامتازون 0.5 م گ 100ع DEXAMETHASONE 0.5MG TAB
ابوریحان FENOFIBRATE CAPSULE ORAL 100 mg کپسول تریرول (فنوفیبرات) 100 م گ 100ع FENOFIBRATE 100MG CAP
ابوریحان FENOFIBRATE CAPSULE ORAL 200 mg کپسول تریرول (فنوفیبرات) 200 م گ 100 ع FENOFIBRATE 200MG CAP
ابوریحان HYDROXYPROGESTERONE CAPROATE INJECTION PARENTERAL 250 mg/1mL 1 mL آمپول فمولایف(هیدروکسی پروژسترون کاپروات)250م گ/م ل 10ع HYDROXYPROGESTERONE CAPROATE 250MG/ML AMP
ابوریحان DOMPERIDONE TABLET ORAL 10 mg قرص دمپریدون مالئات 10 م گ 30 ع DOMPERIDONE MALEATE 10MG TAB ضد تهوع و استفراغ ،درمان سوءهاضمه،به همراه استامينوفن در درمان ميگرن ،درمان عوارض گوارشي داروهاي مورد استفاده در درمان پاركينسون
ابوریحان IOHEXOL INJECTION PARENTERAL 240 mg/1mL 20 mL ویال تزریقی آیوگراف(آیوهگزول) 240 م گ 20 م ل 1ع IOHEXOL 240MG I/ML 20 ML VIAL
ابوریحان IOHEXOL INJECTION PARENTERAL 300 mg/1mL 20 mL ویال تزریقی آیوگراف(آیوهگزول) 300 م گ 20 م ل 1 ع IOGRAPH (IOHEXOL) 300MG I/ML 20ML VIAL
ابوریحان GADOPENTETATE DIMEGLUMINE INJECTION PARENTERAL 469 mg/1mL 15 mL ویال ماگنوستیک(گادوپنتتات دی مگلومین) 469 م گ / 15 م ل 1 ع GADOPENTETATE DIMEGLUMINE 469MG/ML VIAL
ابوریحان DROSPIRENONE/ETHINYL ESTRADIOL TABLET ORAL 3 mg/0.03 mg قرص روکین(دروسپرینون/اتینیل استرادیول ) 3/0.03 م گ 21 ع DROSPIRENONE/ETHINYL ESTRADIOL 3/0.03MG TAB
ابوریحان ALPRAZOLAM TABLET ORAL 1 mg قرص سدالام (آلپرازولام) 1 م گ 100 ع ALPRAZOLAM 1MG TAB
ابوریحان ALPRAZOLAM TABLET ORAL 0.5 mg قرص سدالام (آلپرازولام) 0.5 م گ 100 ع ALPRAZOLAM 0.5MG TAB
ابوریحان FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 120 mg قرص رینوفکس(فکسوفنادین) 120 م گ 30 ع FEXOFENADINE 120MG TAB
ابوریحان FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 180 mg قرص رینوفکس(فکسوفنادین) 180 م گ 30 ع FEXOFENADINE 180MG TAB
ابوریحان HEPARIN SODIUM INJECTION PARENTERAL 5000 [iU]/1mL 1 mL آمپول هپارین 5000 واحدی 1 م ل 10ع HEPARIN SODIUM 5,000U/1ML AMP 1)ترومبوز وريد هاي عمقي،آمبولي ريوي 2)ترومبوز مغزي به دنبال سكته مغزي 3)انعقاد منتشر داخل عروقي 4)مصرف در جراحي باز قلب
ابوریحان DONEPEZIL HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 10 mg قرص رمودون (دنپزیل) 10م گ 100 ع DONEPEZIL 10MG TAB
ابوریحان قرص برندوکر (مژسترول استات) 20 م گ 30 ع MEGESTROL ACETATE 20MG TAB
ابوریحان MEGESTROL ACETATE TABLET ORAL 40 mg قرص برندوکر (مژسترول استات) 40 م گ 100ع MEGESTROL ACETATE 40MG TAB
ابوریحان CABERGOLINE TABLET ORAL 1 mg قرص کابولین (کابرگولین) 1م گ 20 ع CABERGOLINE 1MG TAB
ابوریحان CABERGOLINE TABLET ORAL 0.5 mg قرص کابولین (کابرگولین) 0.5 م گ 8 ع CABERGOLINE 0.5MG TAB
ابوریحان ADAPALENE CREAM TOPICAL 0.1 % 30 g کرم آکنالن (آداپالن) 0.1% 30 گ 1 ع ADAPALENE 0.1% CREAM
ابوریحان کرم پپرسین (کپسایسین) 0.075% 1ع PEPERCIN (CAPSAICIN) 0.075% CREAM
ابوریحان MOMETASONE FUROATE CREAM TOPICAL 0.1 % 30 g کرم مومکین (مومتازون) 0.1% 30 گ 1 ع MOMETASONE 0.1% 30G CREAM
ابوریحان LYNESTRENOL TABLET ORAL 0.5 mg قرص لاینسترنول 0.5 م گ 280 ع LYNESTRENOL 0.5 X28 TAB
ابوریحان CONTRACEPTIVE TRIPHASIC TABLET ORAL قرص تری فاربه (کنتراسپتیو تری فازیک ) 210 ع CONTRACEPTIVE TRIPHASIC X21 TAB
ابوریحان LEVONORGESTREL TABLET ORAL 750 ug قرص اووسیز (لونورژسترول) 0.75 م گ 20 ع LEVONORGESTREL 0.75MG TAB
ابوریحان MOMETASONE FUROATE OINTMENT TOPICAL 0.1 % 30 g پماد مومکین (مومتازون) 0.1% 30 گ 1 ع MOMETASONE 0.1% 30G OINT
ابوریحان CISATRACURIUM INJECTION PARENTERAL 2 mg/1mL 10 mL آمپول( آنسیس) سیس آتراکوریوم 20م گ 10 م ل 5 ع CISATRACURIUM BESILATE 2MG/ML 10ML AMP
ابوریحان LEVONORGESTREL TABLET ORAL 1.5 mg قرص اووسیز (لونورژسترول) 1.5 م گ 1 ع LEVONORGESTREL 1.5MG TAB
ابوریحان OXYTOCIN INJECTION PARENTERAL 10 U/1mL آمپول اکسی توسین 10 واحدی 10 ع OXYTOCIN 10U/1ML AMP 1)القاي زايمان 2)تسريع زايمان 3)كاهش خونريزي پس از زايمان 4)القاي سقط جنين
ابوریحان DEFERASIROX TABLET, FOR SUSPENSION ORAL 500 mg قرص الیرون (دفرازیروکس ) 500 م گ 30 ع ELIRON (DEFERASIROX) 500MG TAB ضد بارداري درمان خونريزي ناشي از اختلال كاركرد رحم و درمان كيست تخمدان
ابوریحان VENLAFAXINE CAPSULE ORAL 37.5 mg کپسول زلکسور (ونلافاکسین) 37/5 م گ 30 ع VENLAFAXINE 37.5MG CAP
ابوریحان VENLAFAXINE CAPSULE, EXTENDED RELEASE ORAL 75 mg کپسول زلکسور (ونلافاکسین) 75 م گ 30 ع VENLAFAXINE 75MG EXTENDED RELEASE CAP
ابوریحان TACROLIMUS OINTMENT TOPICAL 0.1 % 30 g پماد مدوپروک( تاکرولیموس) 0.1% 30 گ 1 ع TACROLIMUS 0.1% 30G OINT
ابوریحان VALSARTAN TABLET ORAL 160 mg قرص آدوان (والسارتان) 160 م گ 30 ع VALSARTAN 160MG TAB
ابوریحان NITROGLYCERIN TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 6.4 mg قرص تری کانتین (نیتروگلیسیرین) 6.4 م گ 50 ع NITROGLYCERIN SR 2.6MG TAB
ابوریحان KETOROLAC TROMETAMOL INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 30 mg/1mL آمپول کتورولاک ترومتامین 30 م گ / م ل 5 ع KETOROLAC 30MG/ML INJ
ابوریحان CALCIPOTRIOL/BETAMETHASONE DIPROPIONATE OINTMENT TOPICAL 0.005 %/0.064 % 30 g پماد پسوریابت(کلسی پوتریول/بتامتازون دی پروپیونات)1 ع CALCIPOTRIOL/BETAMETHASONE 0.005%/0.064% OINT
ابوریحان BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE INJECTION INTRASPINAL 0.5 % 4 mL آمپول نامبوکائین (بوپیواکائین-اس )4 م ل 0.5 % 5 ع BUPIVACAINE HCL 0.5% 4ML SPINAL INJ
ابوریحان PREGABALIN CAPSULE ORAL 75 mg کپسول ژینکس (پرگابالین) 75 م گ 30 ع PREGABALIN 75MG CAP
ابوریحان LOSARTAN POTASSIUM TABLET ORAL 25 mg قرص کاردیوسان (لوزارتان) 25 م گ 100 ع LOSARTAN POTASSIUM 25MG TAB
ابوریحان CLINDAMYCIN INJECTION PARENTERAL 150 mg/1mL 2 mL آمپول کلیندامایسین 300 م گ 5 ع CLINDAMYCIN PHOSPHATE 300MG/2ML AMP
ابوریحان CLINDAMYCIN INJECTION PARENTERAL 150 mg/1mL 4 mL آمپول کلیندامایسین 600 م گ 5 ع CLINDAMYCIN PHOSPHATE 600MG/4ML AMP
ابوریحان CARVEDILOL TABLET ORAL 6.25 mg قرص اینوتیو (کارودیلول) 6.25 م گ 60 ع CARVEDILOL 6.25MG TAB
ابوریحان CARVEDILOL TABLET ORAL 12.5 mg قرص اینوتیو (کارودیلول) 12.5 م گ 60 ع CARVEDILOL 12.5MG TAB
ابوریحان CARVEDILOL TABLET ORAL 25 mg قرص اینوتیو (کارودیلول) 25 م گ 60 ع CARVEDILOL 25MG TAB
ابوریحان CHLORMADINONE/ETHINYL ESTRADIOL TABLET ORAL 2 mg/0.03 mg قرص دالیا (کلرومادینون استات / اتینیل استرادیول) 0.03 / 2 م گ 21 ع CHLORMADINONE ACETATE/ETHYNYL ESTRADIOL 2/0.03MG TAB
ابوریحان MELOXICAM TABLET ORAL 7.5 mg قرص ملوکسیکام 7/5 م گ 30 ع MELOXICAM 7.5MG TAB
ابوریحان MELOXICAM TABLET ORAL 15 mg قرص ملوکسیکام 15 م گ 30 ع MELOXICAM 15MG TAB
ابوریحان LOSARTAN POTASSIUM TABLET ORAL 50 mg قرص کاردیوسان (لوزارتان) 50 م گ 100 ع LOSARTAN POTASSIUM 50MG TAB
ابوریحان ESOMEPRAZOLE CAPSULE, DELAYED RELEASE ORAL 20 mg کپسول نکسیتور (اس امپرازول) 20 م گ 15 ع ESOMEPRAZOLE 20MG TAB
ابوریحان ESOMEPRAZOLE CAPSULE, DELAYED RELEASE ORAL 40 mg کپسول نکسیتور (اس امپرازول) 40 م گ 15 ع ESOMEPRAZOLE 40MG TAB
ابوریحان LEVOTHYROXINE SODIUM TABLET ORAL 100 ug قرص لووتین (لووتیروکسین) 0/1 م گ 100 ع LEVOTHYROXINE SODIUM 0.1MG TAB
ابوریحان قرص ال آرژینین 500 م گ 90 ع _FOOD SUPPLEMENTS
ابوریحان قرص ال آرژینین 1000 م گ 100 ع _FOOD SUPPLEMENTS
ابوریحان NIMODIPINE TABLET ORAL 30 mg قرص سروتاپ (نیمودیپین) 30 م گ 30 ع NIMODIPINE 30MG TAB
ابوریحان DICLOFENAC SODIUM INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL 3 mL آمپول دیکلوژین (دیکلوفناک سدیم) 75 م گ /3 م ل10ع DICLOFENAC SODIUM 75MG/3ML AMP 1)استئوآرتريت 2)آرتريت روماتوئيد
ابوریحان PREGABALIN CAPSULE ORAL 100 mg کپسول ژینکس (پرگابالین) 100 م گ 30 ع PREGABALIN 100MG CAP
ابوریحان LIDOCAINE/PRILOCAINE CREAM TOPICAL 2.5 g/2.5 g/100g 30 g کرم لیکادین پی (لیدوکائین2/5% +پریلوکائین2/5%) 30 گ 1ع LIDOCAINE/PRILOCAINE 30G CREAM
ابوریحان SPIRONOLACTONE TABLET ORAL 100 mg قرص اسپیرونولاکتون 100 م گ 100 ع SPIRONOLACTONE 100MG TAB
ابوریحان POVIDONE IODINE SOLUTION TOPICAL 10 % 3.8 L محلول پوویدون آیداین 10% 60 م ل 1 ع POVIDONE IODINE 10% 60ML
ابوریحان POVIDONE IODINE SOLUTION TOPICAL 10 % 250 mL محلول پوویدون آیداین10% 250م ل 1ع POVIDONE IODINE 10% 250ML
ابوریحان POVIDONE IODINE SOLUTION TOPICAL 10 % 3800 mL محلول پوویدون آیداین10% 3.8لیتر1 ع POVIDONE IODINE 10% 3.8L
ابوریحان APREPITANT CAPSULE ORAL 125 mg کپسول اپرند (اپرپیتانت)80/80/125 3 ع APREPITANT 125/80/80MG CAP
ابوریحان POVIDONE IODINE SOLUTION TOPICAL 10 % 1000 mL محلول پوویدون آیداین 10% 1000 م ل 1 ع POVIDONE IODINE 10% 1L SOLUTION ANTICEPTIC
ابوریحان ROSUVASTATIN TABLET ORAL 10 mg قرص رزوواستاتین 10 م گ 30 ع ROSUVASTATIN CALCIUM 10MG TAB
ابوریحان ROSUVASTATIN TABLET ORAL 20 mg قرص رزوواستاتین 20 م گ 30 ع ROSUVASTATIN CALCIUM 20MG TAB
ابوریحان METFORMIN HYDROCHLORIDE TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 1000 mg قرص مری کوم (متفورمین آهسته رهش) 1000 م گ 60 ع METFORMIN HCL 1000MG EXTENDED RELEASE TAB
ابوریحان NITROGLYCERIN TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 2.6 mg قرص تری کانتین (نیتروگلیسیرین) 2.6 م گ 50 ع NITROGLYCERIN SR 2.6MG TAB
ابوریحان HYDROXYPROGESTERONE CAPROATE INJECTION PARENTERAL 250 mg/1mL 2 mL آمپول فمولایف(هیدروکسی پروژسترون کاپروات)500م گ/2م ل 10ع HYDROXYPROGESTERONE CAPROATE 500MG/2ML AMP
ابوریحان OXYTOCIN INJECTION PARENTERAL 10 U/1mL آمپول اکسی توسین 10 واحدی 100 ع OXYTOCIN 10U/1ML AMP 1)القاي زايمان 2)تسريع زايمان 3)كاهش خونريزي پس از زايمان 4)القاي سقط جنين
ابوریحان FINGOLIMOD CAPSULE ORAL 0.5 mg کپسول فینگولیمود 0/5 م گ 30 ع FINGOLIMOD 0.5MG CAP
ابوریحان DEXAMETHASONE TABLET ORAL 4 mg قرص دگزامتازون 4 م گ 100 ع DEXAMETHASONE 0.5MG TAB
ابوریحان AMIODARONE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 50 mg/1 mL 3 mL آمپول کردابیت( آمیودارون ) 150 م گ/3 م ل 5 ع
ابوریحان LABETALOL HCL INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 20 mL آمپول لابیجکت (لابتالول هیدروکلراید) 5 ع
ابوریحان DEFERASIROX TABLET, FOR SUSPENSION ORAL 125 mg قرص الیرون (دفرازیروکس ) 125م گ 30 ع ضد بارداري درمان خونريزي ناشي از اختلال كاركرد رحم و درمان كيست تخمدان
ابوریحان DEFERASIROX TABLET, FOR SUSPENSION ORAL 250 mg قرص الیرون (دفرازیروکس ) 250 م گ 30 ع ضد بارداري درمان خونريزي ناشي از اختلال كاركرد رحم و درمان كيست تخمدان
ابوریحان IODIXANOL INJECTION PARENTERAL 270 mg/1mL 50 mL ویال ویزیگراف (آیودیکسانول )270 م گ / 50 م ل 1 ع
ابوریحان ONDANSETRON TABLET ORAL 4 mg قرص اندانیل(اندانسترون) 4 م گ 30 ع
ابوریحان FUROSEMIDE INJECTION INTRAVENOUS 10 mg/1mL 2 mL آمپول فوروزماید 20 م گ 10 ع 1)ادم حاد ريوي 2)زيادي فشار خون 3)هيپر كلسمي
ابوریحان MISOPROSTOL TABLET ORAL 100 ug قرص میزوتک (میزوپرستول) 100 م ک گ 30ع
ابوریحان ETOMIDATE INJECTION PARENTERAL 2 mg/1mL آمپول اتومیدیت 20 م گ/10 م ل 5 ع
ابوریحان SITAGLIPTIN TABLET ORAL 50 mg قرص سیتاگلیپتین 50 م گ 30 ع
ابوریحان SITAGLIPTIN TABLET ORAL 25 mg قرص سیتاگلیپتین 25 م گ 30 ع
ابوریحان LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLET ORAL 20 mg/25 mg قرص لیزونکس اج ( لیزینوپریل هیدروکلروتیازید ) 20/25 م گ 30 ع
ابوریحان LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLET ORAL 12.5 mg/10 mg قرص لیزونکس اج ( لیزینوپریل هیدروکلروتیازید ) 10/12.5 م گ 30 ع
ابوریحان LINAGLIPTIN TABLET ORAL 5 mg قرص لیناگلیپتین 5 م گ 30 ع 1)كم كاري غدد جنسي در مردان 2)تاخير بلوغ در پسران 3)سرطان غير قابل جراحي پستان
ابوریحان SUFENTANIL INJECTION PARENTERAL 5 ug/1mL 10 mL آمپول سوفنتانیل 50 م ک گ 10 م ل 5 ع
ابوریحان PETHIDINE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 50 mg/1mL 2 mL آمپول رلیدین ( پتیدین) 100 م گ 2 م ل 5 ع
ابوریحان PETHIDINE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL آمپول رلیدین ( پتیدین) 25 م گ م ل 5 ع
ابوریحان PETHIDINE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 50 mg/1mL 1 mL آمپول رلیدین ( پتیدین) 50 م گ 1 م ل 5 ع
ابوریحان FENTANYL(AS CITRATE) INJECTION PARENTERAL 50 ug/1mL 2 mL آمپول فنیجکت (فنتانیل) 0.1 م گ 2 م ل 5 ع
ابوریحان RIVAROXABAN TABLET ORAL 10 mg قرص کلوتوکس (ریواروکسابان) 10 م گ 30 ع
ابوریحان RIVAROXABAN TABLET ORAL 15 mg قرص کلوتوکس (ریواروکسابان) 15 م گ 30 ع
ابوریحان RIVAROXABAN TABLET ORAL 20 mg قرص کلوتوکس (ریواروکسابان) 20 م گ 30 ع
ابوریحان SITAGLIPTIN TABLET ORAL 100 mg قرص سیتاگلیپتین 100 م گ 30 ع
ابوریحان MESALAZINE TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg قرص مزالون (مزالازین) 500 م گ 60 ع
ابوریحان MORPHINE SULFATE SUPPOSITORY RECTAL 10 mg شیاف اپی رکت (مورفین سولفات) 10 م گ 10 ع
ابوریحان FENTANYL(AS CITRATE) INJECTION PARENTERAL 50 ug/1mL 10 mL آمپول فنیجکت (فنتانیل) 0.5 م گ 10 م ل 5 ع
ابوریحان LOSARTAN POTASSIUM TABLET ORAL 50 mg قرص کاردیوسان (لوزارتان) 50 م گ 30 ع
ابوریحان METFORMIN HYDROCHLORIDE TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 500 mg قرص مری کوم (متفورمین آهسته رهش) 500 م گ 60 ع
ابوریحان EPLERENONE TABLET ORAL 25 mg قرص اپلرنون (آلدرون) 25 م گ 30 ع
ابوریحان EPLERENONE TABLET ORAL 50 mg قرص اپلرنون ( آلدرون) 50 م گ 30 ع
ابوریحان DAPOXETINE(AS HCL) TABLET ORAL 30 mg قرص داپودیلی ( داپوکستین ) 30 م گ 6 ع
ابوریحان DIENOGEST TABLET ORAL 2 mg قرص داینوژست (دینوول) 2 م گ 30 ع
ابوریحان ONDANSETRON INJECTION PARENTERAL 2 mg/1 mL 2 mL آمپول اندانیل (اندانسترون) 4 م گ 10 ع 1)ترومبوز وريد هاي عمقي،آمبولي ريوي 2)ترومبوز مغزي به دنبال سكته مغزي 3)انعقاد منتشر داخل عروقي 4)مصرف در جراحي باز قلب
ابوریحان پماد بتاهیل ( مرهم سفید) 30 گ 1 ع
ابوریحان OXANDROLONE TABLET ORAL 2.5 mg قرص اکسابن (اکساندرولون) 2.5 م گ 30 ع
ابوریحان DIENOGEST AND ETHINYLESTRADIOL TABLET ORAL 2 mg/0.03 mg قرص فمیکا (داینوژست / اتینیل استرادیول ) 2 م گ / 0.03 م گ 21 ع
ابوریحان APIXABAN TABLET ORAL 2.5 mg قرص آپیرابان (آپیکسابان) 2.5 م گ 30 ع
ابوریحان APIXABAN TABLET ORAL 5 mg قرص آپیرابان (آپیکسابان) 5 م گ 30 ع
ابوریحان SEVELAMER HCL TABLET ORAL 800 mg قرص رناسو ( سولامر هیدروکلراید) 800 م گ 50 ع
ابوریحان EMPAGLIFLOZIN TABLET ORAL 10 mg قرص امابت (امپاگلیفلوزین) 10 م گ 30 ع
ابوریحان ATRACURIUM BESYLATE INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL 5 mL آمپول آنکور ( آتراکوریوم ) 50 م گ 10 ع داروي كمك بيهوشي براي تسهيل لوله گذاري داخل ناي و شل كردن عضلات اسكلتي طي جراحي يا تهويه مكانيكي
ابوریحان EMPAGLIFLOZIN TABLET ORAL 25 mg قرص امابت ( امپاگلیفلوزین ) 25 م گ 30 ع
ابوریحان MESALAZINE SUPPOSITORY RECTAL 500 mg شیاف مزالون (مزالازین) 500 م گ 10 ع
ابوریحان LOSARTAN POTASSIUM TABLET ORAL 25 mg قرص کاردیوسان ( لوزارتان ) 25 م گ 30 ع
ابوریحان ORLISTAT CAPSULE ORAL 120 mg کپسول ونوستات پلاس ( ارلیستات + مولتی ویتامین ) 120 م گ 84+40 ع درمان چاقي و كاهش وزن
ابوریحان HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLET ORAL 25 mg قرص هیدروکلروتیازید 25 م گ 100 ع 1)كم كاري غدد جنسي در مردان 2)تاخير بلوغ در پسران 3)سرطان غير قابل جراحي پستان
ابوریحان HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLET ORAL 50 mg قرص هیدروکلروتیازید 50 م گ 100 ع
ابوریحان OCTREOTIDE INJECTION PARENTERAL 50 ug/1mL آمپول اوکتروتاید 50 م ک گ 10 ع
ابوریحان PIMECROLIMUS CREAM TOPICAL 1 % 30 g کرم پیمکرولیموس 1 درصد 30 گ ( اگزیدل ) 1 ع
ابوریحان MESALAZINE TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 800 mg قرص مزالون (مزالازین) 800 م گ 60 ع
ابوریحان ژل ضد عفونی کننده دست 500 م ل 1ع
ابوریحان SOFOSBUVIR TABLET ORAL 400 mg قرص سوفوسبوویر (ویروسوف)400 م گ 28ع
ابوریحان ژل ضد عفونی کننده دست 1000 م ل 1ع
ابوریحان ژل ضد عفونی کننده دست تیوپی 30 گ 1ع
ابوریحان KETOROLAC TROMETAMOL TABLET ORAL 10 mg قرص کتورولاک 10 م گ 30 ع .
ابوریحان DROSPIRENONE / ETHINYL ESTRADIOL TABLET ORAL 3 mg/0.02 mg قرص روجا(دروسپرینون/اتینیل استرادیول ) 3/0.02 م گ 28 ع
ابوریحان ACETAMINOPHEN INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE INTRAVENOUS 150 mg/1mL 6.7 mL آمپول استامینوفن 150 م گ 1 م ل 5ع
ابوریحان OXANDROLONE TABLET ORAL 10 mg قرص اکسابن (اکساندرولون) 10 م گ 30 ع
ابوریحان LEVONORGESTREL TABLET ORAL 750 ug قرص اووسیز (لونورژسترول) 0.75 م گ 2 ع
ابوریحان ESOMEPRAZOLE CAPSULE, DELAYED RELEASE ORAL 40 mg کپسول نکسیتور (اس امپرازول) 40 م گ 28 ع
ابوریحان MONTELUKAST TABLET ORAL 10 mg قرص مونتکس(مونته لوکاست)10 م گ 30ع
ابوریحان TENOFOVIR(AS DISOPROXIL FUMARATE) TABLET ORAL 300 mg قرص تنوفوویر دیسوپروکسیل فومارات ( تنوویرال ) 300 م گ 30 ع
ابوریحان FUROSEMIDE TABLET ORAL 40 mg قرص فوروزماید 40 م گ 100 ع .
ابوریحان ESOMEPRAZOLE CAPSULE, DELAYED RELEASE ORAL 20 mg کپسول نکسیتور (اس امپرازول) 20 م گ 28 ع
ابوریحان BISOPROLOL FUMARATE TABLET ORAL 2.5 mg قرص بیزوپرولول فومارات ( بی بتا ) 2.5 م گ 30 ع
ابوریحان BISOPROLOL FUMARATE TABLET ORAL 10 mg قرص بیزوپرولول فومارات ( بی بتا ) 10 م گ 30 ع
ابوریحان BISOPROLOL FUMARATE TABLET ORAL 5 mg قرص بیزوپرولول فومارات ( بی بتا ) 5 م گ 30 ع
ابوریحان LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR TABLET ORAL 90 mg/400 mg قرص لدیپاسویر90/سوفوسبوویر 400 م گ ( لدوونی ) 28 ع
ابوریحان CLINDAMYCIN/CLOTRIMAZOLE CREAM VAGINAL 2 %/2 % 40 g کرم کلیندامایسین 2% کلوتریمازول 2% (کلوواژیسین) 40 گ 1ع
ابوریحان CLOBETASOL PROPIONATE OINTMENT TOPICAL 0.05 % 15 g پماد کلوبتازول پروپیونات 0.05 % 15 گ 1 ع
ابوریحان TERIFLUNOMIDE TABLET ORAL 14 mg قرص تری فلونوماید (فلوجیو) 14 م گ 28 ع
ابوریحان HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE TABLET ORAL 200 mg قرص هیدروکلروکین سولفات 200 م گ 100 ع
ابوریحان SEVELAMER CARBONATE TABLET ORAL 800 mg قرص سوابونات ( سولامر کربنات ) 800 م گ 50 ع
ابوریحان TRANEXAMIC ACID CAPSULE ORAL 250 mg کپسول ترانگزامیک اسید 250 م گ 100 ع
ابوریحان OXYTOCIN INJECTION PARENTERAL 10 U/1mL آمپول اکسی توسین 10واحدی 5ع OXYTOCIN 10U/1ML AMP 1)القاي زايمان 2)تسريع زايمان 3)كاهش خونريزي پس از زايمان 4)القاي سقط جنين
ابوریحان DYDROGESTERONE TABLET ORAL 10 mg قرص دیدروژسترون 10م گ 30ع DYDROGESTERONE TAB در درمان كمبود هورمون پروژسترون، خونريزي ناشي از اختلال در عملكرد رحم ، آندومتريوز ، آمنوره ، قاعدگي دردناك يا نامنظم ، سقط عادتي ، و سندرم پيش از قاعدگي
ابوریحان شیاف استامینوفن بزرگسالان 10 ع
ابوریحان PROGESTERONE SUPPOSITORY RECTAL 400 mg شیاف پروژسترون 400م گ 5ع PROGESTERONE 400 MG VAG SUPP
ابوریحان شیاف استامینوفن کودکان 10 ع
ابوریحان امپول هیدروکورتیزون 5ع HYDROCORTISONE AMP
ابوریحان RIVASTIGMINE CAPSULE ORAL 3 mg کپسول ریواستیگمین 3م گ 100ع RIVASTIGMINE 3 MG CAP
ابوریحان CONJUGATED ESTROGENS CREAM VAGINAL 0.625 mg/1g کرم استروژن کونژوگه 0/625 ESTROGEN CONJUGATE CREAM
ابوریحان امپول پروژسترون 25 م گ 10ع
ابوریحان DICLOFENAC SODIUM INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL 3 mL آمپول دیکلوژین (دیکلوفناک سدیم) 75 م گ/ 3 م ل5ع DICLOFENAC SODIUM 75MG/3ML AMP 1)استئوآرتريت 2)آرتريت روماتوئيد
ابوریحان اوسپت اف ای 28ع OCEPT FE
ابوریحان شیاف پروژسترون 200م گ 5ع PROGESTERONE 200 MG VAG SUPP
ابوریحان پماد بنزوکائین 5% 30گ 1ع BENZOCAINE 5% 30G OINT
ابوریحان CONTRACEPTIVE TRIPHASIC TABLET ORAL قرص تری فاربه ( کنتراسپتیو تری فازیک ار ) 21ع CONTRACEPTIVE TRIPHASIC X21 TAB
ابوریحان GALANTAMINE TABLET ORAL 12 mg قرص آلزامین(گالانتامین)12م گ 30ع GALANTAMINE 12MG TAB درمان فراموشي خفيف تا متوسط در بيماري آلزايمر
ابوریحان شیاف بیزاکودیل کودکان 10ع
ابوریحان TRAMADOL HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 50 mg/1mL ْآمپول ترامادول 50میلی گرم 5ع TRAMADOL 50 MG AMP
ابوریحان قرص دیدروژسترون 5م گ 100ع
ابوریحان RIVASTIGMINE CAPSULE ORAL 1.5 mg کپسول ریواستیگمین 1.5م گ 100ع RIVASTIGMINE 1.5 MG CAP
ابوریحان CONJUGATED ESTROGENS TABLET ORAL 1.25 mg دراژه استروژن کونژوکه 1.25 CONJUGATED ESTROGEN 1.25
ابوریحان CONJUGATED ESTROGENS TABLET ORAL 0.625 mg دراژه استروژن کونژوگه 0.625م گ100ع CONJUGATED ESTROGEN 0.625 TAB
ابوریحان پمادچشمی هیدروکورتیزون 1% HYDROCORTISONE OPH OINT
ابوریحان TOPIRAMATE TABLET ORAL 50 mg قرص کانوکس (توپیرامات) 50 م گ 60ع TOPIRAMATE 50MG TAB
ابوریحان RIVASTIGMINE CAPSULE ORAL 4.5 mg کپسول ریواستیگمین 4.5م گ 100ع RIVASTIGMINE 4.5 MG CAP
ابوریحان PREDNISOLONE TABLET ORAL 50 mg قرص پردنیزولون فورت 50م گ 100ع PREDNISOLONE FORT 50MG TAB
ابوریحان آمپول گرانیسترون 3 م گ 5ع GRANISTRONE AMP در درمان تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني ، راديو تراپي و بيهوشي
ابوریحان DEXAMETHASONE INJECTION PARENTERAL 4 mg/1mL 2 mL آمپول آکوازون(دگزامتازون) 5ع DEXAMETHASONE AMP 1)ادم مغزي 2)حلات التهبي و واكنش هاي آلرژيك 3)نارسايي غده فوق كليه 4)مننژيت 5)پيشگيري از تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني
ابوریحان BUSERELIN ACETATE INJECTION PARENTERAL 1 mg/1mL 5.5 mL ویال بوسرلین5.5 م گ 2ع BUSERELIN AMP درمان سرطان سينه و سرطان پيشرفته پروستات،درمان بلوغ زودرس،تست تشخيصي بلوغ تاخيري، درمان كمكي ناباروري مردان، نازايي زنان ولقاح مصنوعي
ابوریحان RIVASTIGMINE CAPSULE ORAL 1.5 mg کپسول کولین آپ(ریواستگمین)1.5م گ30ع RIVASTIGMINE 1.5MG CAP داروي ضد فرافوشي و در درمان بيماري آلزايمر
ابوریحان RIVASTIGMINE CAPSULE ORAL 4.5 mg کپسول کولین آپ(ریواستگمین)4.5م گ30ع RIVASTIGMINE 4.5 MG CAP ضد فراموشي در درمان بيماري آلزايمر
ابوریحان RIVASTIGMINE CAPSULE ORAL 3 mg کپسول کولین آپ(ریواستیگمین)3م گ30ع RIVASTIGMINE 3 MG CAP داروي ضد فراموشي ، در درمان بيماري آلزايمر
ابوریحان ADAPALENE CREAM TOPICAL 0.1 % 30 g امپول ترامادول 50 م گ 5 ع
ابوریحان امپول پروژسترون 50 م گ 10 ع
ابوریحان کرم فلوئوسینولون 15 گرمی
ابوریحان پماد فلووسینولون 15 گرمی
ابوریحان پماد چشمی هیدروکورتیزون 3 گ
ابوریحان پماد پوستی هیدروکورتیزون 15گ
ابوریحان شیاف بیزاکودیل بزرگسالان 10ع
ابوریحان شیاف دیکلوفناک سدیم 100م گ 10ع
ابوریحان قرص کنتراسپتیو ا چ دی 21 ع
ابوریحان قرص کنتراسپتیو ا چ دی 210 ع
ابوریحان قرص کنترا 21ع
ابوریحان قرص کنتراسپتیو ال دی 210 ع
ابوریحان قرص سیپروترون استات 50 ع
ابوریحان قرص مدروکسی پروژسترون استات
ابوریحان قرص پردنیزولون 5 م گ
ابوریحان قرص اسپیرونولاکتون
ابوریحان قرص سیپروترون کمپاند 21ع
ابوریحان امپول دوکا10ع دزوکسی DOKA AMP
ابوریحان OXCARBAZEPINE TABLET ORAL 150 mg قرص اکسیژر (اکس کاربازپین )150 50ع OXCARBAZEPINE 150 MG TAB درمان صرع پارشيال بزرگسالال و كودكان4 تا 16 سال ،درمان اختلال دو قطبي
ابوریحان OXCARBAZEPINE TABLET ORAL 300 mg قرص اکسیژر (اکس کاربازپین)300 م گ 50ع OXCARBAZEPINE 300MG TAB درمان صرع پارشيال بزرگسالال و كودكان4 تا 16 سال ،درمان اختلال دو قطبي
ابوریحان قرص اکسیژر (اکس کاربازپین)600 50ع OXCARBAZEPINE 600 MG TAB درمان صرع پارشيال بزرگسالال و كودكان 4 تا 16 سال ،درمان اختلال دو قطبي
ابوریحان RIVASTIGMINE CAPSULE ORAL 6 mg کپسول کولین آپ(ریواستیگمین)6م گ30ع RIVASTIGMINE 6 MG CAP داروي ضد فراموشي و در درمان بيماري آلزايمر
ابوریحان قرص ریتمیکس(سوتالول)40م گ 100ع پيشگيري و درمان آريتمي و سكته قلبي درمان آنژين مزمن پكتوريس ، فشارخون بالاو پرولاپس دريچه ميترال
ابوریحان ORLISTAT CAPSULE ORAL 60 mg کپسول ونوستات(ارلیستات)60م گ 84ع ORLISTAT 60MG CAP
ابوریحان قرص استئونات( آلندرونات سدیم ) 10م گ 100ع ALENATE (ALENDRONATE SODIUM) 10MG TAB
ابوریحان ویال نامبوکائین(بوپیواکائین) 0.25% 10م ل 1ع NUMBOCAINE (BUPIVACAINE HCL) 0.25% 10ML VIAL
ابوریحان ویال نامبوکائین(بوپیواکائین) 0.25% 20 م ل 1 ع NUMBOCAINE (BUPIVACAINE) HCL 0.25% 20ML VIAL
ابوریحان ویال نامبوکائین(بوپیواکائین) 0.5% 10 م ل 1 ع NUMBOCAINE (BUPIVACAINE HCL) 0.5% 10ML VIAL
ابوریحان BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 0.5 % 20 mL ویال نامبوکائین(بوپیواکائین) 0.5% 20 م ل 1 ع NUMBOCAINE (BUPIVACAINE HCL) 0.5% 20ML VIAL
ابوریحان ویال تزریقی آیوگراف(آیوهگزول) 240 م گ 10 م ل 1ع IOGRAPH (IOHEXOL) 240MG I/ML 10 ML VIAL
ابوریحان ویال تزریقی آیوگراف(آیوهگزول) 300 م گ 10 م ل 1 ع IOGRAPH (IOHEXOL) 300MG I/ML 10ML VIAL
ابوریحان ویال تزریقی آیوگراف(آیوهگزول) 350 م گ 20 م ل 1 ع IOGRAPH (IOHEXOL) 350MG I/ML 20ML VIAL
ابوریحان ویال آنژکس(آیوپامیدول) 300 م گ 20 م ل 1ع Angex
ابوریحان ویال آنژکس(آیوپامیدول) 300 م گ 50 م ل 1 ع Angex
ابوریحان ویال آنژکس(آیوپامیدول)300 م گ 100 م ل 1 ع Angex
ابوریحان ویال آنژکس(آیوپامیدول) 370 م گ 20 م ل 1 ع Angex
ابوریحان ویال آنژکس(آیوپامیدول) 370 م گ 50 م ل 1 ع ََAngex
ابوریحان AMLODIPINE/ATORVASTATIN TABLET ORAL 5 mg/20 mg قرص آملودیپین5م گ + آتورواستاتین20م گ 30 ع AMLODIPINE/ATORVASTATIN 5/20MG TAB
ابوریحان کپسول زونپسی(زونیسماید) 50 م گ 100 ع ZONISAMIDE
ابوریحان LEVONORGESTREL TABLET ORAL 750 ug قرص اووسیز (لونورژسترول) 0.75 م گ 2ع LEVONORGESTREL 0.75MG TAB
ابوریحان MISOPROSTOL TABLET ORAL 100 ug قرص میزوتک (میزوپرستول) 100 م ک گ 100 ع MISOPROSTOL 100MCG TAB
ابوریحان آمپول ناوترون (تروپیسترون) 5 م گ/ 5 م ل 5 ع NAVOTRON (TROPISETRON HCL) 5MG/5ML AMP
ابوریحان CISATRACURIUM INJECTION PARENTERAL 2 mg/1mL 10 mL ویال آنسیس (سیس آتراکوریوم) 20 م گ/ 10 م ل 1 ع ANECIS (CISATRACURIUM BESILATE) 2MG/ML 10ML AMP
ابوریحان ROPINIROLE TABLET ORAL 0.25 mg قرص روپیرکس (روپینیرول) 0.25 م گ 60 ع ROPINIROLE 0.25MG TAB
ابوریحان قرص روپیرکس (روپینیرول) 0.5 م گ 60 ع ROPINIROLE 0.5MG TAB
ابوریحان ROPINIROLE TABLET ORAL 1 mg قرص روپیرکس (روپینیرول) 1 م گ 60 ع ROPINIROLE 1MG TAB
ابوریحان ویال کاینامید (مپی واکائین) 2% 20 م گ 1 ع CAINAMID (MEPIVACAINE) 20MG/1ML AMP
ابوریحان LISINOPRIL TABLET ORAL 20 mg قرص لیزونکس (لیزینوپریل) 20 م گ 100ع LISINOPRIL 20MG TAB
ابوریحان کپسول ناوترون (تروپیسترون) 5 م گ 21ع TROPISETRON HCL 5MG/5ML AMP
ابوریحان THIOPENTAL SODIUM INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg ویال تیوپن (تیوپنتال سدیم ) 500 م گ 1 ع THIOPENTAL SODIUM 500MG VIAL
ابوریحان THIOPENTAL SODIUM INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 1 g ویال تیوپن (تیوپنتال سدیم ) 1 گ 1 ع THIOPENTAL SODIUM 1G VIAL
ابوریحان CONTRACEPTIVE LD TABLET ORAL 30 ug/0.15 mg دراژه اووسپت ال دی (کنتراسپتیو ال دی) 2100 ع CONTRACEPTIVE LD X21 TAB
ابوریحان EXEMESTANE TABLET ORAL 25 mg قرص انارزین (اگزمستان) 25 م گ 30 ع EXEMESTANE 25MG TAB
ابوریحان KETOROLAC TROMETAMOL TABLET ORAL 10 mg قرص کتورولاک ترومتامین 10 م گ 30 ع KETOROLAC 10MG TAB
ابوریحان کپسول کورکومین 250 م گ 60 ع CORCOMIN® CAP
ابوریحان کپسول کورکومین 500 م گ 60 ع CORCOMIN® CAP
ابوریحان L-CARNITINE TABLET ORAL 330 mg قرص برنولیپ (ال کارنیتین) 330 م گ 30 ع L-CARNITINE 330MG TAB
ابوریحان قرص اورسوداکسی کولیک اسید250 م گ 60 ع URSODEOXYCHOLIC ACID 250MG TAB
ابوریحان FINGOLIMOD CAPSULE ORAL 0.5 mg کپسول فینگولیمود 0/5 م گ 28 ع FINGOLIMOD 0.5MG CAP
ابوریحان CONTRACEPTIVE HD TABLET ORAL 0.5 mg/50 ug دراژه اووسپت اچ دی(کنتراسپتیو اچ دی) 2100 ع
کاسپین تامین BETAMETHASONE INJECTION, SUSPENSION, EXTENDED RELEASE PARENTERAL 3 mg/3 mg/1mL آمپول بتازون ال آ(بتامتازن ال آ) 10ع BETAMETHASONE LA 1ML AMP اللتهاب شديد يا كاهش ايمني
کاسپین تامین CO-TRIMOXAZOLE INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 80 mg/16 mg/1mL 5 mL آمپول کوتریم(کوتریموکسازول)480م گ5ع CO TRIMOXAZOLE 400/80 MG/5ML AMP 1)عفونت مجاري ادراري 2)عفونت گوش مياني 3)توكسوپلاسموز 4)اسهال مسافران
کاسپین تامین LIDOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 1 % 5 mL آمپول لیدوکائین 1% 50 م گ/5 م ل 5 ع LIDOCAINE HCL 1% 5ML AMP
کاسپین تامین NEOSTIGMINE METHYLSULFATE INJECTION PARENTERAL 0.5 mg/1mL 1 mL آمپول ایپوستیگمین (نئوستیگمین)0.5 م گ 10ع NEOSTIGMINE METHYLSULFATE 0.5MG/1ML AMP در درمان علائم بيماري مياستني گراويس ،درمان احتباس ادرار بعد از جراحي (غير انسدادي)
کاسپین تامین DICLOFENAC SODIUM INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL 3 mL آمپول لوفدیک(دیکلوفناک)75 م گ/3 م ل 5ع DICLOFENAC SODIUM 75MG/3ML AMP
کاسپین تامین BETAMETHASONE INJECTION PARENTERAL 4 mg/1mL آمپول بتازون (بتامتازون) 4 م گ/1 م ل 10ع BETAMETHASONE 4MG/1ML AMP التهاب شديد يا كاهش ايمني
کاسپین تامین DEXAMETHASONE INJECTION PARENTERAL 4 mg/1mL 2 mL آمپول دگزادیک (دگزامتازون)8م گ/2 م ل10ع DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP ادم مغزي،حالات التهابي،شوك،نارسايي غده فوق كليوي
کاسپین تامین GENTAMICIN INJECTION PARENTERAL 40 mg/1mL 2 mL آمپول جنتادیک(جنتامایسین)80 م گ 10ع GENTAMICIN 80MG/2ML AMP 1)عفونت هاي وخيم 2)مننژيت 3)پيشگيري از آندوكارديت در جراحي 4)بيماري التهابي لگن
کاسپین تامین TESTOSTERONE ENANTATE INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL آمپول آندرون(تستوسترون)100م گ10ع TESTOSTRONE ENANTATE 100MG/1ML AMP
کاسپین تامین DICLOFENAC SODIUM SUPPOSITORY RECTAL 50 mg شیاف لوفدیک(دیکلوفناک) 50م گ 5ع DICLOFENAC SODIUM 50MG SUPP
کاسپین تامین GENTAMICIN INJECTION PARENTERAL 40 mg/1mL 2 mL آمپول جنتادیک(جنتامایسین)80م گ100ع GENTAMICIN 80MG/2ML AMP 1)عفونت هاي وخيم 2)مننژيت 3)پيشگيري از آندوكارديت در جراحي 4)بيماري التهابي لگن
کاسپین تامین HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE INJECTION PARENTERAL 20 mg/1mL آمپول هیوسیدیک(هیوسین)20م گ /1 م ل 100ع HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 20MG/1ML AMP
کاسپین تامین ATROPINE SULFATE INJECTION PARENTERAL 0.5 mg/1mL آمپول آتروپین 0.5م گ10ع ATROPINE SULFATE 0.5MG/1ML AMP 1)براديكاردي علامتي و برادي آريتمي 2)پادزهر مسموميت با حشره كش هاي مهاركننده كولين استراز
کاسپین تامین PIROXICAM GEL TOPICAL 0.5 g/100g 60 g ژل روکامیکس(پیروکسیکام)0.5% 1ع PIROXICAM 0.5% GEL
کاسپین تامین DEXAMETHASONE INJECTION PARENTERAL 4 mg/1mL 2 mL آمپول دگزادیک(دگزامتازون)8م گ /2 م ل 100ع DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP ادم،حالات التهابي،شوك
کاسپین تامین OXYTOCIN INJECTION PARENTERAL 10 U/1mL آمپول اکسی تیپ(اکسی توسین) 10واحدی 100ع OXYTOCIN 10U/1ML AMP
کاسپین تامین VITAMIN B COMPLEX INJECTION PARENTERAL 5 mg/2 mg/2 mg/3 mg/20 mg/1mL 2 mL آمپول بویکام(ب کمپلکس)2م ل100ع VITAMIN B COMPLEX AMP كمبود ويتامين هاي B
کاسپین تامین METHOCARBAMOL INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 10MILLILITER آمپول ریلاکسی مول(متوکاربامول) 1000 م گ/10 م ل 5 ع METHOCARBAMOL 1000MG/10ML AMP 1)درمان كمكي در بيماريهاي حاد ودردناك عضلاني-اسكلتي 2)درمان حمايتي بيماري كزاز
کاسپین تامین METOCLOPRAMIDE INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 2 mL آمپول پلادیک(متوکلوپرامید)10م گ 10ع METOCLOPRAMIDE 10MG/2ML AMP 1)جلوگيري يا كاهش تهوع و استفراغ ناشي از مصرف داروهاي شيمي درماني 2)جهت تسهيل در لوله گذاري روده كوچك 3)تهوع و استفراغ پس از جراحي
کاسپین تامین HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE INJECTION PARENTERAL 20 mg/1mL آمپول هیوسیدیک(هیوسین)20م گ /1 م ل 10ع HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 20MG/1ML AMP
کاسپین تامین VITAMIN D3 INJECTION PARENTERAL 300000 [iU]/1mL آمپول دی تریکل(د 3 )300000واحد 10ع VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) 300,000U AMP 1)راشيتيسم ماوم به ويتامين D 2)كم كاري غده پاراتيروئيد 3)كمي فسفات خون
کاسپین تامین DIAZEPAM INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 2 mL آمپول زپادیک(دیازپام)10م گ/2 م ل 100ع DIAZEPAM 10MG/2ML AMP 1)اضطراب و فشار عصبي 2)سندروم قطع مصرف حاد الكل 3)درمان صرع مداوم
کاسپین تامین PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE SYRUP ORAL 30 mg/5mL 60 mL شربت سودوافدرین (پزودو افدرین)30م گ/5 م ل 60 م ل 1 ع PSEUDOEPHEDRINE 30MG/5ML 60ML SYRUP
کاسپین تامین METOCLOPRAMIDE INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 2 mL آمپول پلادیک(متوکلوپرامید)10م گ100ع METOCLOPRAMIDE 10MG/2ML AMP 1)جلوگيري يا كاهش تهوع و استفراغ ناشي از مصرف داروهاي شيمي درماني 2)جهت تسهيل در لوله گذاري روده كوچك 3)تهوع و استفراغ پس از جراحي
کاسپین تامین HALOPERIDOL INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL آمپول هالودیک (هالوپریدول )م گ 5 ع HALOPERIDOL LACTATE 5MG/1ML AMP
کاسپین تامین TESTOSTERONE ENANTATE INJECTION PARENTERAL 250 mg/1mL آمپول آندرون (تستوسترون)250م گ 10ع TESTOSTRONE ENANTATE 250MG/1ML AMP 1)كم كاري غدد جنسي در مردان 2)تاخير در بلوغ پسران 3)سرطان غير قابل جراحي پستان
کاسپین تامین RANITIDINE INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL 2 mL آمپول رانیتیدین 50م گ /2 م ل 10ع RANITIDINE 50MG/2ML AMP 1)درمان كوتاه مدت زخم معده و دوازدهه 2)پيشگيري از زخم گوارشي
کاسپین تامین PIROXICAM INJECTION PARENTERAL 20 mg/1mL آمپول روکامیکس(پیروکسیکام)20م گ/1 م ل 10ع PIROXICAM 20MG/1ML AMP آرتريت روماتوئيد و استئوآرتريت
کاسپین تامین MEDROXYPROGESTERONE ACETATE INJECTION, SUSPENSION PARENTERAL 150 mg/1mL 1 mL آمپول پرودیک(مدروکسی پروژسترون)150م گ /1 م ل 1ع MEDROXYPROGESTERONE ACETATE 150MG/1ML AMP 1)خونريزيهاي غير طبيعي رحم 2)هيپر پلازي آندومتر 3)كارسينوماي كليوي يا آندومتر 4)جلوگيري از بارداري در زنان
کاسپین تامین DOPAMINE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 40 mg/1mL 5 mL آمپول دوپادیک(دوپامین)200م گ /5 م ل 5ع DOPAMINE HCL 200MG/5ML AMP 1)درمان كمكي در شوك براي افزايش برون ده قلبي،فشار خون و جريان ادرار
کاسپین تامین VITAMIN B12 INJECTION PARENTERAL 100 ug/1mL آمپول ویبالمین(ب12)100م گ10ع VIBALMIN AMP (B12)
کاسپین تامین DIAZEPAM INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 2 mL آمپول زپادیک(دیازپام) 10 م گ /2 م ل 10ع DIAZEPAM 10MG/2ML AMP 1)اضطراب و فشار عصبي 2)سندروم قطع مصرف حاد الكل 3)درمان صرع مداوم
کاسپین تامین AMINOPHYLLINE INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL 10 mL آمپول آمینودیک(آمینوفیلین)250م گ 5ع AMINOPHYLLINE 250MG/10ML AMP 1)رفع علامتي آسم نايژه 2)آسم نايژه اي مزمن 3)داروي كمكي در درمان آپنه نوزادان
کاسپین تامین OCTREOTIDE INJECTION PARENTERAL 50 ug/1mL آمپول اکتوستاتین (اوکتروتاید) 50 م ک گ 5 ع OCTREOTIDE 0.05MG AMP 1)گر گرفتگي و اسهال ناشي از تومورهاي كارسينوئيد 2)آكرومگالي
کاسپین تامین PAMIDRONATE DISODIUM INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE PARENTERAL 9 mg/1mL 10 mL آمپول پامیدات (پامیدرونیت)90م گ 1ع PAMIDRONATE DISODIUM 90MG/10ML AMP دردرمان بالا رفتن كلسيم به ويژه در سرطانها و تومورها سبب كاهش كلسيم خون ميشود.
کاسپین تامین TRANEXAMIC ACID INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 5 mL آمپول ترانگزیپ(ترانگزامیک)500م گ5ع TRANEXAMIC ACID 500MG/5ML AMP در پيشگيري و درمان خونريزي در موارد بعد از جراحي ،كشيدن دندان و تروما به ويژه در بيماران هموفيلي
کاسپین تامین SODIUM BICARBONATE INJECTION PARENTERAL 8.4 % 10 mL آمپول سودوبیکا(سدیم بیکربنات)8.4 % 10 م ل 5ع SODIUM BICARBONATE 8.4% 10ML AMP 1)داروي كمكي در احياي قلبي در مرحله پيشرفته 2)اسيدوز متابوليك شديد 3)قليايي كردن ادرار
کاسپین تامین ANTIHEMORRHOID SUPPOSITORY RECTAL 60 mg/5 mg/50 mg/400 mg شیاف ایپروید( آنتی هموروئید )10ع ANTIHEMORRHOID SUPP
کاسپین تامین PANCURONIUM BROMIDE INJECTION PARENTERAL 2 mg/1mL 2 mL آمپول کورپان(پانکرونیوم )4م گ 10ع PANCURONIUM BROMIDE 4MG/2ML AMP داروي كمكي در بيهوشي براي شل كردن عضلات،تسهيل لوله گذاري و تهويه و تضعيف انقباض عضلاني ناشي از حملات تشنجي
کاسپین تامین AMIKACIN INJECTION PARENTERAL 250 mg/1mL 2 mL آمپول ایپاسین (آمیکاسین)500م گ 10ع AMIKACIN SULFATE 500MG/2ML AMP 1)عفونت هاي شديد ناشي از ارگانيسم هاي حساس 2)مننژيت 3)عفونت هاي ساده مجاري ادراري 4)سل
کاسپین تامین VITAMIN B6 INJECTION PARENTERAL 50 mg/1mL 2 mL آمپول ویبسیکس(ب 6)100م گ 10ع VITAMIN B6 100/2ML AMP
کاسپین تامین FUROSEMIDE INJECTION INTRAVENOUS 10 mg/1mL 2 mL آمپول رزماید(فوروزماید)20م گ10ع FUROSEMIDE 20MG/2ML AMP 1)ادم حاد ريوي 2)زيادي فشار خون 3)هيپر كلسمي
کاسپین تامین WATER INJECTION PARENTERAL 5 mL آمپول آب مقطرپلاستیکی 5م ل 50ع WATER FOR INJECTION 5ML P-AMP
کاسپین تامین SALBUTAMOL SYRUP ORAL 2 mg/5mL 120 mL شربت سالبودیک(سالبوتامول)2م گ 120 م ل 1ع SALBUTAMOL SULFATE 2MG/5ML 120ML SYRUP
کاسپین تامین METHYLPREDNISOLONE ACETATE INJECTION PARENTERAL 40 mg/1mL آمپول متیل پردنیزولون 40م گ 1 ع METHYLPREDNISOLONE ACETATE 40MG/1ML AMP
کاسپین تامین TRIFLUOPERAZINE INJECTION INTRAMUSCULAR 1 mg/1mL آمپول تری فلوزیک(تری فلوپرازین)1م گ10ع TRIFLUOPERAZINE 1MG/1ML AMP اسكيزوفرني و ساير اختلالات سايكوتيك
کاسپین تامین VITAMIN B12 INJECTION PARENTERAL 1000 ug/1mL آمپول ویبالمین( ب12) 1000 م گ/1 م ل10ع VITAMIN B12 1000MCG/1ML AMP 1)درمان كمبود ويتامين ب12 2)درمان كم خوني پرنيسيوز
کاسپین تامین PHENYTOIN SODIUM INJECTION PARENTERAL 50 mg/1mL 5 mL آمپول هیدانتیک(فنی توئین)250م گ5ع PHENYTOIN SODIUM 250MG/5ML AMP
کاسپین تامین METHYL SALICYLATE OINTMENT TOPICAL 30 % 30 g پمادمتدیک(متیل سالیسیلات)30گ1ع METHYL SALICYLATE 30% 30G OINT
کاسپین تامین DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL 2 mL آمپول ایپی کلومین(دیسیکلومین) 20 م گ/2 م ل 10ع DICYCLOMINE HCL 20MG/2ML AMP درمان سندروم روده تحريك پذير و ساير اختلالات عملكرد گوارشي
کاسپین تامین LIDOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 2 % 5 mL آمپول لیدوکائین 2% 5ع LIDOCAINE HCL 2% 5ML AMP
کاسپین تامین NITROGLYCERIN INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 2 mL آمپول نیترال(نیتروگلیسیرین) 10م گ 10ع NITROGLYCERIN 5MG/ML 2ML AMP
کاسپین تامین OXYTOCIN INJECTION PARENTERAL 10 U/1mL آمپول اکسی تیپ(اکسی توسین)10واحد10ع OXYTOCIN 10U/1ML AMP 1)القاي زايمان 2)تسريع زايمان 3)كاهش خونريزي پس از زايمان 4)القاي سقط جنين
کاسپین تامین NEOSTIGMINE METHYLSULFATE INJECTION PARENTERAL 2.5 mg/1mL 1 mL آمپول ایپوستیگمین(نئوستیگمین) 2.5م گ 10ع NEOSTIGMINE METHYLSULFATE 2.5MG/1ML AMP درمان علائم بيماري مياستني گراويس و احتباس ادرار بعد از جراحي (غير انسدادي)
کاسپین تامین BIPERIDEN LACTATE INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL آمپول آکنیدیک(بی پریدین)5م گ 10ع BIPERIDEN LACTATE 5MG/1ML AMP 1)اختلالات اكستراپيراميدال 2)پاركينسونيسم 3)درمان اختلالات اسپاستيك
کاسپین تامین ZINC OXIDE OINTMENT TOPICAL 20 % 30 g پمادایپو زینک(زینک اوکساید)20% 30گ1ع ZINC OXIDE 25% 30G OINT
کاسپین تامین AMIKACIN INJECTION PARENTERAL 50 mg/1mL 2 mL آمپول ایپاسین (آمیکاسین)100م گ 10ع AMIKACIN SULFATE 100MG/2ML AMP 1)عفونت هاي شديد ناشي از ارگانيسم هاي حساس 2)مننژيت 3)عفونت هاي ساده مجاري ادراري 4)سل
کاسپین تامین FUROSEMIDE INJECTION INTRAVENOUS 10 mg/1mL 4 mL آمپول رزماید(فوروزماید) 40 م گ/4 م ل 5ع FUROSEMIDE 40MG/4ML AMP 1)ادم حاد ريوي 2)زيادي فشار خون 3)هيپر كلسمي
کاسپین تامین NANDROLONE DECANOATE INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL آمپول ناندرودک(ناندرولون)25م گ 10ع NANDRODEC (NANDROLONE DECANOATE) 25MG/1ML AMP
کاسپین تامین MENTHOL SALICYLATE OINTMENT TOPICAL 10 %/15 % 30 g پمادمنتودیک(منتول سالیسیلات) 30گ1ع MENTHOL SALICYLATE 30G OINT
کاسپین تامین ANTIHEMORRHOID OINTMENT RECTAL 50 mg/2.75 mg/35 mg/180 mg/1g پمادایپروید( آنتی هموروئید ) 15گ1ع ANTIHEMORRHOID 15G OINT
کاسپین تامین NITROGLYCERIN INJECTION PARENTERAL 1 mg/1mL 5 mL آمپول نیترال(نیتروگلیسیرین) 5م گ 5ع NITROGLYCERIN 1MG/ML 5ML AMP
کاسپین تامین GENTAMICIN INJECTION PARENTERAL 40 mg/1mL آمپول جنتادیک(جنتامایسین) 40م گ 10ع GENTAMICIN 40MG/1ML AMP 1)عفونت هاي وخيم 2)مننژيت 3)پيشگيري از آندوكارديت در جراحي 4)بيماري التهابي لگن
کاسپین تامین VITAMIN B1/VITAMIN B6/VITAMIN B12 INJECTION PARENTERAL 100 mg/100 mg/1000 ug/3mL آمپول نوروتامین(ویتامین ب1/ ب6/ب12) 5ع VITAMIN B1/B6/B12 AMP 1)در موارد كمبود ويتامينهاي B 2)داروي كمكي همراه با آنتي بيوتيك هاي وسيع الطيف 3)مكمل غذايي سالمندان
کاسپین تامین CLINDAMYCIN INJECTION PARENTERAL 150 mg/1mL 4 mL آمپول دالادیک(کلیندامایسین)600م گ5ع CLINDAMYCIN PHOSPHATE 600MG/4ML AMP 1)عفونت هاي ناشي از ارگانيسم هاي حساس 2)واژينيت باكتريايي 3)توكسوپلاسموز 4)پنوموني
کاسپین تامین SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE INJECTION PARENTERAL 50 mg/1mL 10 mL آمپول سوکسینیل کولین500م گ/10 م ل 5ع SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE 50MG/ML 10ML AMP 1)شل كردن عضلات اسكلتي 2)كاهش انقباض عضلاني ناشي از تشنج
کاسپین تامین INDOMETHACIN SUPPOSITORY RECTAL 50 mg شیاف ایندیک(ایندومتاسین)50م گ 10ع INDOMETHACIN 50MG SUPP
کاسپین تامین INDOMETHACIN SUPPOSITORY RECTAL 100 mg شیاف ایندیک(ایندومتاسین)100 م گ 10ع INDOMETHACIN 100MG SUPP
کاسپین تامین ADAPALENE GEL TOPICAL 0.1 % ژل آکنوپال (آداپالن) 30 گ 1 ع ADAPALENE 0.1% 30G GEL
کاسپین تامین VITAMIN K1 (PHYTOMENADIONE) INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL آمپول ویکادیک(فیتونادیون)10 م گ 10ع VITAMIN K1 (PHYTOMENADIONE) 10MG/1ML AMP
کاسپین تامین ATRACURIUM BESYLATE INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL 5 mL آمپول آتراکوریوم بسیلات 50 م گ / 5 م ل 5 ع ATRACURIUM BESYLATE 50MG/5ML AMP
کاسپین تامین GRANISETRON INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 1 mg/1mL 3 mL آمپول گرانیک (گرانیسترون) 3 م گ 5ع GRANISETRON 3MG/3ML AMP
کاسپین تامین TRAMADOL HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 50 mg/1mL آمپول ترامادول 50 م گ 5 ع TRAMADOL HCL 50MG/1ML AMP
کاسپین تامین CETIRIZINE HYDROCHLORIDE SYRUP ORAL 1 mg/1mL 60 mL شربت سیتریزین 1 ع CETIRIZINE 2HCL 5MG/5ML 60ML SYRUP
کاسپین تامین MUPIROCIN OINTMENT TOPICAL 2 % 15 g پماد موپیکا (موپیروسین) 2% 15 گ 1 ع MUPIROCIN 2% 15G OINT
کاسپین تامین MIDAZOLAM INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 3 mL آمپول زودالم ( میدازولام) 15 م گ 5 ع MIDAZOLAM HCL 15MG/3ML AMP اللتهاب شديد يا كاهش ايمني
کاسپین تامین VITAMIN B6 INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 3 mL آمپول ویبسیکس(ب6) 300م گ 5 ع VITAMIN B6 300/2ML AMP
کاسپین تامین GENTAMICIN INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL 2 mL آمپول جنتادیک(جنتامایسین)20م گ 10ع GENTAMICIN 20MG/2ML AMP 1)عفونت هاي وخيم 2)مننژيت 3)پيشگيري از آندوكارديت در جراحي 4)بيماري التهابي لگن
کاسپین تامین TRIAMCINOLONE ACETONIDE INJECTION PARENTERAL 40 mg/1mL 1 mL آمپول تریامسینولون 40 م گ /1 م ل 5 ع TRIAMCINOLONE ACETONIDE 40MG/1ML AMP درمان التهاب شديد يا سركوب سيستم ايمني
کاسپین تامین CIMETIDINE INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 2 mL آمپول سایمتیدین 200 م گ /2 م ل 10 ع CIMETIDINE 200MG/2ML AMP 1)درمان كوتاه مدت زخم هاي دوازدهه 2)پيشگيري از زخم دوازذهه 3)خونريزي قسمت فوقاني دستگاه گوارش
کاسپین تامین KETOROLAC TROMETAMOL INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 30 mg/1mL آمپول کتورولاک 30 م گ/م ل 10 ع KETOROLAC 30MG/ML INJ
کاسپین تامین CLINDAMYCIN INJECTION PARENTERAL 150 mg/1mL 2 mL آمپول دالادیک (کلیندامایسین)300 م گ/2 م ل 10 ع CLINDAMYCIN PHOSPHATE 300MG/2ML AMP 1)عفونت هاي ناشي از ارگانيسم هاي حساس 2)واژينيت باكتريايي 3)توكسوپلاسموز 4)پنوموني
کاسپین تامین CHLORPHENIRAMINE MALEATE INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL آمپول هیستادیک(کلرفنیرامین)10 م گ 10 ع CHLORPHENIRAMINE MALEATE 10MG/1ML AMP
کاسپین تامین HEPARIN SODIUM INJECTION PARENTERAL 5000 [iU]/1mL 1 mL آمپول هپارودیک(هپارین) 5000 واحد 10 ع HEPARIN SODIUM 5,000U/1ML AMP
کاسپین تامین IBUPROFEN INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 4 mL آمپول ایبوپروفن 400 م گ/4 م ل 5 ع IBUPROFEN 400MG/4ML INJ
کاسپین تامین IBUPROFEN INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 8 mL آمپول ایبوپروفن 800 م گ/8 م ل 5 ع IBUPROFEN 800MG/8ML INJ
کاسپین تامین PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL 2 mL آمپول پرومتازین 50 م گ/ 2 م ل 10 ع PROMETHAZINE 50MG/2ML AMP
کاسپین تامین CISATRACURIUM INJECTION PARENTERAL 2 mg/1mL 5 mL آمپول سیس آتراکوریوم 2 م گ/ م ل ، 5 م ل 5 ع CISATRACURIUM BESILATE 2MG/ML 5ML AMP
کاسپین تامین CLOTRIMAZOLE/BETAMETHASONE CREAM TOPICAL 1 %/0.05 % 15 g کرم کلوتریمازول/ بتامتازون 1 ع CLOTRIMAZOLE/BETAMETHAZONE (1/0.05)% CREAM
کاسپین تامین NALOXONE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 0.4 mg/1mL آمپول نالوکسان 0.4 م گ/1 م ل 10 ع NALOXONE HCL 0.4MG/1ML AMP
کاسپین تامین PROGESTERONE SUPPOSITORY RECTAL 400 mg شیاف پروژسترون 400 م گ 10 ع PROGESTERONE 400MG SUPP
کاسپین تامین CITICOLINE INJECTION PARENTERAL 125 mg/1mL 2 mL آمپول سیتی کولین سدیم 250 م گ/2 م ل 10ع CITICOLINE SODIUM 250MG/2ML AMP
کاسپین تامین VITAMIN B COMPLEX INJECTION PARENTERAL 5 mg/2 mg/2 mg/3 mg/20 mg/1mL 2 mL آمپول بویکام(ب کمپلکس)2م ل10ع VITAMIN B COMPLEX AMP كمبود ويتامين هاي B
کاسپین تامین DICLOFENAC SODIUM SUPPOSITORY RECTAL 100 mg شیاف دیکلوفناک 100 م گ 10 ع DICLOFENAC SODIUM 100MG SUPP در درمان علائم بيماري مياستني گراويس ،درمان احتباس ادرار بعد از جراحي (غير انسدادي)
کاسپین تامین ENOXAPARIN SODIUM INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 0.4 mL سرنگ آماده تزریق انوکساپارین 4000 واحدی 2 ع ENOXAPARIN 100MG/ML (4,000 U) 0.4ML SYRINGE
کاسپین تامین ENOXAPARIN SODIUM INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 0.6 mL سرنگ آماده تزریق انوکساپارین 6000 واحدی 2 ع ENOXAPARIN 100MG/ML (6,000 U) 0.6ML SYRINGE
کاسپین تامین DEXPANTHENOL CREAM TOPICAL 5 % 30 g کرم ایپانتن (دکسپانتنول)5% 30گ 1ع DEXPANTHENOL 5% 30G CREAM
کاسپین تامین ACETAMINOPHEN INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE INTRAVENOUS 150 mg/1mL 6.7 mL آمپول استاجکت( استامینوفن) 1 گ 5 ع ACETAMINOPHEN 150MG/ML 6.7ML VIAL در درمان تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني ،راديو تراپي و بيهوشي
کاسپین تامین MIDAZOLAM INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 1 mL آمپول زودالم( میدازولام) 5 م گ/1 م ل 10 ع MIDAZOLAM HCL 5MG/1ML AMP
کاسپین تامین DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 50 mg/1mL آمپول دیفن هیدرامین 50 م گ / 1 م ل 10 ع DIPHENHYDRAMINE HCL 50MG/1ML AMP
کاسپین تامین ONDANSETRON INJECTION PARENTERAL 2 mg/1 mL 2 mL آمپول اندانسترون 4 م گ/2 م ل10 ع ONDANSETRON HCL 4MG/2ML AMP
کاسپین تامین ONDANSETRON HCL INJECTION PARENTERAL 2 mg/1mL 4 mL آمپول اندانسترون 8 م گ /2 م ل 5 ع ONDANSETRON HCL 8MG/4ML AMP
کاسپین تامین DILTIAZEM HYDROCHLORIDE GEL TOPICAL 2 % ژل دیلتیازم 2% 1 ع DILTIAZEM 2% GEL
کاسپین تامین LIDOCAINE/PRILOCAINE CREAM TOPICAL 2.5 g/2.5 g/100g 30 g کرم لیدوپریل (لیدوکائین) 1 ع
کاسپین تامین FENTANYL(AS CITRATE) INJECTION PARENTERAL 50 ug/1mL 10 mL آمپول فنتانیل 50 م ک گ /10 م ل 5 ع
کاسپین تامین PETHIDINE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 50 mg/1mL 2 mL آمپول پتیدین 100 م گ 10 ع
کاسپین تامین THEOPHYLLINE/GUAIFENESIN SOLUTION ORAL 50 mg/30 mg/5mL 120 mL شربت تئوفیلین جی 120 م ل 1ع
کاسپین تامین PETHIDINE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 50 mg/1mL 1 mL آمپول پتیدین 50 م گ 10 ع
کاسپین تامین ZINC OXIDE OINTMENT TOPICAL 20 % 30 g پمادایپو زینک(زینک اوکساید)25% 30گ1ع
کاسپین تامین OXYTOCIN INJECTION PARENTERAL 5 U/1mL آمپول اکسی توسین 5 واحدی 1 م ل 10ع 1)القاي زايمان 2)تسريع زايمان 3)كاهش خونريزي پس از زايمان 4)القاي سقط جنين
کاسپین تامین CHLORPHENIRAMINE MALEATE INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL آمپول هیستادیک (کلرفنیرامین) 10 م گ/ 1 م ل 50ع
کاسپین تامین محلول ضد عفونی کننده دست 60 م ل 1ع
کاسپین تامین محلول ضد عفونی کننده دست 120 م ل 1ع
کاسپین تامین ژل ضد عفونی کننده دست 30 م گ 1ع
کاسپین تامین ژل ضد عفونی کننده دست 60 م گ 1ع
کاسپین تامین GLATIRAMER ACETATE INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 40 mg/1mL سرنگ آماده تزریق کاسپیرامر(گلاتیرامر)40 م گ 3ع
کاسپین تامین VITAMIN C INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 5 mL آمپول ویتامین ث 10ع
کاسپین تامین VITAMIN C INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 5 mL آمپول ویتامین ث 5ع
کاسپین تامین METHYLPREDNISOLONE ACETATE INJECTION PARENTERAL 40 mg/1mL آمپول متیل پردنیزلون 40 م گ 10ع
کاسپین تامین DEXPANTHENOL INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 250 mg/1mL 2 mL آمپول دکسپانتانول 250 م گ 1 م ل/ 2 م ل 10ع
کاسپین تامین PIROXICAM INJECTION PARENTERAL 20 mg/1mL آمپول روکامیکس(پیروکسیکام)20م گ/1 م ل 100ع
کاسپین تامین VITAMIN B1/VITAMIN B6/VITAMIN B12 INJECTION PARENTERAL 100 mg/100 mg/1000 ug/3mL آمپول نوروتامین(ویتامین ب1/ ب6/ب12) 20 ع 1)در موارد كمبود ويتامينهاي B 2)داروي كمكي همراه با آنتي بيوتيك هاي وسيع الطيف 3)مكمل غذايي سالمندان
کاسپین تامین امپول فوروزماید 20م 0گ 10ع
کاسپین تامین امپول هالوپریدول 5ع
کاسپین تامین امپول دیازپام 10ع
کاسپین تامین GENTAMICIN INJECTION PARENTERAL 40 mg/1mL آمپول جنتادیک(جنتامایسین)40م گ 100ع GENTAMICIN 40MG AMP 1)عفونت هاي وخيم 2)مننژيت 3)پيشگيري از آندوكارديت در جراحي 4)بيماري التهابي لگن
کاسپین تامین امپول پانکرونیوم 10ع
کاسپین تامین آمپول لیگنودیک- دی(لیدوکاین+دکستروز)10ع LIGNODIC + D AMP
کاسپین تامین TRAMADOL HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 50 mg/1mL آمپول ترامادیک(ترامادول)50م گ 5ع TRAMADIC AMP
کاسپین تامین CHLORPHENIRAMINE MALEATE INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL آمپول هیستادیک(کلرفنیرامین)10م گ5ع CHLORPHENIRAMINE MALEATE 10MG/1ML AMP
کاسپین تامین OXYTOCIN INJECTION PARENTERAL 5 U/1mL آمپول اکسی تیپ (اکسی توسین)5واحد10ع OXYTOCIN 5U/1ML AMP 1)القاي زايمان 2)تسريع زايمان 3)كاهش خونريزي پس از زايمان 4)القاي سقط جنين
کاسپین تامین آمپول آب مقطر 5م ل 100ع
کاسپین تامین امپول دالادیک(کلیندامایسین)1ع
کاسپین تامین INDOMETHACIN SUPPOSITORY RECTAL 100 mg شیاف ایندیک(ایندومتاسین) 100م گ 5ع INDOMETHACIN SUPP 100MG
کاسپین تامین امپول دوپامین 5ع
کاسپین تامین امپول متوکلوپرامید 10ع
کاسپین تامین امپول جنتامایسین 80م گ 100ع
کاسپین تامین آمپول ویبسیکس(ب6) 300م گ 100ع VIBSIX (VITAMIN B6) 300/2ML AMP
کاسپین تامین آمپول گرانیک(گرانیسترون) 1م گ 5ع GRANIC AMP (GRANISTRON ) در درمان تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني ،راديو تراپي و بيهوشي
کاسپین تامین INDOMETHACIN SUPPOSITORY RECTAL 50 mg شیاف ایندیک(ایندومتاسین) 50م گ 5ع INDOMETHACIN SUPP 50MG
کاسپین تامین GENTAMICIN INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL 2 mL آمپول جنتادیک(جنتامایسین)20م گ 100ع GENTADIC (GENTAMICIN) 20MG/2ML AMP 1)عفونت هاي وخيم 2)مننژيت 3)پيشگيري از آندوكارديت در جراحي 4)بيماري التهابي لگن
کاسپین تامین امپول ویتامین ب 6 100م 0گ 100ع
کاسپین تامین امپول بی پیریدن 10ع
کاسپین تامین امپول جنتامایسین 20م گ 100ع
کاسپین تامین امپول ترانکسامیک اسید 5ع
کاسپین تامین HEPARIN SODIUM INJECTION PARENTERAL 5000 [iU]/1mL 1 mL آمپول هپارودیک(هپارین) 5000واحد 5ع HEPARIN SODIUM 5,000U/1ML AMP
کاسپین تامین CALCITONIN INJECTION PARENTERAL 50 [iU]/1mL آمپول ایپاکلسین (کلسی تونین)50واحد5ع CALCITONIN 50 IU/ML AMP درمان كليسم بالاي خون و درد استخواني در بيماران سرطاني.
کاسپین تامین DEXPANTHENOL CREAM TOPICAL 5 % 30 g کرم ایپانتن (دکسپانتنول)5% 30گ1ع DEXPANTHENOL 5% 30G CREAM
کاسپین تامین امپول کلیندامایسین 1ع
کاسپین تامین امپول ویبالمین(ب 12 )100ع
کاسپین تامین HEPARIN SODIUM INJECTION PARENTERAL 10000 [iU] 1 mL آمپول هپارین 10000واحد5ع HEPARIN SODIUM 10,000U/1ML AMP
کاسپین تامین آمپول ناندروفن(ناندرولون)25م گ 10ع NANDROPHEN (NANDROLONE PHENPROPIONATE) 25MG/1ML AMP
کاسپین تامین VITAMIN K1 (PHYTOMENADIONE) INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL امپول ویکادیک(فیتونادیون) 10م گ 5ع VIKADIC [VITAMIN K1 (PHYTOMENADIONE)] 10MG/1ML AMP
کاسپین تامین امپول متوکاربامول 5ع
کاسپین تامین امپول فنی تویین 5ع
کاسپین تامین امپول ویتامین ب 10012ع
کاسپین تامین NEOSTIGMINE METHYLSULFATE INJECTION PARENTERAL 0.5 mg/1mL 1 mL امپول نئوستیگمین 2/5م 0گ 10ع NEOSTIGMINE 2.5 MG AMP
کاسپین تامین امپول اکتوستاتین 1ع (اوکتروتاید )
کاسپین تامین HYDROCORTISONE * INJECTION PARENTERAL 50 mg/1mL آمپول ایپوکورت(هیدروکورتیزون)100 م گ 10 ع HYDROCORTISONE SODIUM PHOSPHATE 100MG/2ML AMP 1)التهاب شديد،نارسايي آدرنال 2)شوك 3)درمان كمكي در كوليت اولسروز
کاسپین تامین شربت بویکام(ب کمپلکس )60م ل1ع VITAMIN B COMPLEX SYRUP
کاسپین تامین CLINDAMYCIN INJECTION PARENTERAL 150 mg/1mL 2 mL آمپول دالادیک(کلیندامایسین)300م گ /2 م ل 5ع CLINDAMYCIN PHOSPHATE 300MG/2ML AMP 1)عفونت هاي ناشي از ارگانيسم هاي حساس 2)واژينيت باكتريايي 3)توكسوپلاسموز 4)پنوموني
کاسپین تامین امپول اتروپین 20م 0گ 10 ع
کاسپین تامین آمپول کلرفنیرامین 100 ع
کاسپین تامین آمپول نئوستیگمین 5 /0م گ 10 ع
کاسپین تامین آمپول آمینوفیلین 5 ع
کاسپین تامین آمپول آب مقطر 3م ل 100ع
کاسپین تامین CO-TRIMOXAZOLE INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 80 mg/16 mg/1mL 5 mL آمپول کوتریم(کوتریموکسازول)480م گ5ع CO TRIMOXAZOLE 40080MG 5ML AMP
کاسپین تامین آمپول لیدوکایین 1درصد 5ع
کاسپین تامین آمپول لیدوکایین 2درصد 5 ع
کاسپین تامین امپول اب سترون قابل تزریق 5م گ 100ع
کاسپین تامین محلول خوراکی دیازپام (زپادیک) 2 م گ/ 5 م ل 1ع
کاسپین تامین شربت پرومتازین
کاسپین تامین ژل پوستی اکنو پال 0/1درصد
کاسپین تامین محلول ماینوکسیدیل 2درصد60 م ل
کاسپین تامین پودرماینوکسیدل 20گرم
کاسپین تامین وازلین تیوپی 25گرم
کاسپین تامین گلیسرین 60گرم
کاسپین تامین روغن بادام شیرین 60 م.ل
کاسپین تامین پارافین خوراکی 60م.ل
کاسپین تامین استون 60 م.ل
کاسپین تامین SUMATRIPTAN INJECTION PARENTERAL 12 mg/1mL 0.5 mL آمپول سوماتریپتان 6 م گ 0.5 م ل 1 ع SUMATRIPTAN 12MG/1ML 0.5ML AMP
کاسپین تامین L-CARNITINE SOLUTION ORAL 100 mg/1mL 120 mL شربت ال-کارنیتین 1ع L-CARNITINE 100MG/ML 60ML ORAL SOLUTION
کاسپین تامین آمپول مدروکسی پروژسترون+ استرادیول 25+5 م گ 1ع MEDROXYPROGESTERONE+ESTRADIOL(25+5)MG/0.5ML AMP 1)خونريزيهاي غير طبيعي رحم 2)هيپر پلازي آندومتر 3)كارسينوماي كليوي يا آندومتر 4)جلوگيري از بارداري در زنان
کاسپین تامین ویال هپارین 25000 واحد 5 ع HEPARODIC (HEPARIN SODIUM) 25,000U/5ML VIAL
کاسپین تامین آمپول ویبسیکس(ب6) 300م ک گ 3 م ل 100ع VIBSIX (VITAMIN B6) 300/2ML AMP
کاسپین تامین بسته تبلیغاتی شرکت کاسپین تامین
کاسپین تامین CO-TRIMOXAZOLE INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 80 mg/16 mg/1mL 5 mL آمپول کوتریم(کوتریموکسازول)480 م گ 10 ع COTRIM (CO TRIMOXAZOLE) 400/80 MG/5ML AMP 1)عفونت مجاري ادراري 2)عفونت گوش مياني 3)توكسوپلاسموز 4)اسهال مسافران
کاسپین تامین آمپول سیس آتراکوریوم 2 م گ /م ل ، 10 م ل 5 ع CISATRACURIUM BESILATE 2MG/ML 10ML AMP
کاسپین تامین PROGESTERONE SUPPOSITORY VAGINAL 200 mg شیاف پروژسترون 200 م گ 10 ع PROGESTERONE 200MG PESSARY
کاسپین تامین آمپول هپارین 25000 واحدی /5 م ل 5 ع HEPARIN SODIUM 25,000U/5ML VIAL
کاسپین تامین PANTOPRAZOLE INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION PARENTERAL 40 mg ویال پنتوپرازول 40م گ 1ع PANTOPRAZOLE 40MG FOR INFUSION
جمعیت هلال احمرجمهوری اسلامی ای امپول نئوستیگمین 12/5م 0گ 1ع
جمعیت هلال احمرجمهوری اسلامی ای و0متیل پردنیزولون 500م گ 10ع
جمعیت هلال احمرجمهوری اسلامی ای ویال نیتروپروساید 50م گ/م ل 1ع
جمعیت هلال احمرجمهوری اسلامی ای امپول مالتوفر اهن عضلانی 5ع
جمعیت هلال احمرجمهوری اسلامی ای امپول موستین کاربولیزین 6ع
داروسازی امین قرص ویتامین ب6 100 ع
داروسازی امین PRAZOSIN TABLET ORAL 5 mg قرص پرازوسین 5 م گ 100 ع
داروسازی امین SIMETHICONE (DIMETHICONE ACTIVATED) SUSPENSION/ DROPS ORAL 40 mg/1mL 30 mL قطره دایمیتیکون 1 ع
داروسازی امین CIPROFLOXACIN TABLET ORAL 500 mg قرص روکشدار سیپروفکت (سیپروفلوکساسین)500 گ 20 ع
داروسازی امین CETIRIZINE HYDROCHLORIDE SYRUP ORAL 1 mg/1mL 60 mL شربت سیتریزین 60 م ل 1 ع
داروسازی امین GUAIFENESIN SYRUP ORAL 100 mg/5mL 60 mL شربت گایافنزین 60 م ل 1 ع
داروسازی امین GEMFIBROZIL CAPSULE ORAL 300 mg کپسول جمی پید (جم فیبروزیل)300 م گ 30 ع
داروسازی امین کپسول مولتی ویتامین مینرال 100 ع
داروسازی امین قرص روکشدار کلسیت - دی (کلسیم سیترات+ د3) 50 ع
داروسازی امین OMEPRAZOLE CAPSULE, DELAYED RELEASE PELLETS ORAL 20 mg کپسول امپرازول 20 م گ 14 ع
داروسازی امین قرص روکشدار پروستاهرب 30 ع
داروسازی امین METHOCARBAMOL TABLET ORAL 500 mg قرص کارباکوت(متوکاربامول) 500 م گ 100 ع
داروسازی امین AMIODARONE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 200 mg قرص آمیودارون 200 م گ 100ع
داروسازی امین قرص یوری فکت 50 ع
داروسازی امین DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 10 mg قرص روکشدار دی سیکلومین 100 ع
داروسازی امین ASA (ACETYLSALICYLIC ACID) TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 80 mg قرص روکش دار آسپرین 80 م گ 30 ع
داروسازی امین METOPROLOL SUCCINATE TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 47.5 mg قرص روکشدار متوپرولول سوکسینات 47/5 م گ 100 ع
داروسازی امین DIMENHYDRINATE TABLET ORAL 50 mg قرص دیمن هیدرینات 50 م گ 30 ع
داروسازی امین BETAHISTINE DIHYDROCHLORIDE TABLET ORAL 8 mg قرص آمی بت (بتاهیستین) 40 ع
داروسازی امین SERTRALINE TABLET ORAL 50 mg قرص زولامین ( سرترالین) 50 م گ 30 ع
داروسازی امین SERTRALINE TABLET ORAL 100 mg قرص زولامین (سرترالین) 100 م گ 30ع
داروسازی امین TRAMADOL HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 100 mg قرص آلاپین ( ترامادول)100 م گ 100ع
داروسازی امین IBUPROFEN TABLET ORAL 400 mg قرص بروپین(ایبوپروفن) 400 م گ 100 ع
داروسازی امین RANITIDINE TABLET ORAL 150 mg قرص رانیتیدین 150 م گ 100 ع
داروسازی امین DILTIAZEM HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 60 mg قرص روکشدار دیلتیازم 60 م ل 100 ع
داروسازی امین CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 10 mg قرص کلومیپرامین 10 م گ 100 ع
داروسازی امین CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 25 mg قرص کلومیپرامین 25 م گ 100 ع
داروسازی امین NORTRIPTYLINE TABLET ORAL 10 mg قرص نورتریپتیلین10 م گ 100 ع
داروسازی امین NORTRIPTYLINE TABLET ORAL 25 mg قرص نورتریپتیلین 25 م گ 100 ع
داروسازی امین CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 50 mg قرص آبنیل (کلومیپرامین) 50 م گ 100 ع
داروسازی امین PRAZOSIN TABLET ORAL 1 mg قرص پرازوسین 1 م گ 100 ع
داروسازی امین TRANEXAMIC ACID CAPSULE ORAL 250 mg کپسول ترنسید(ترانگزامیک اسید) 250 م گ 100 ع
داروسازی امین HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE TABLET ORAL 200 mg قرص هیدروکسی کلروکین سولفات 200 م گ 100 ع
داروسازی امین ACETAMINOPHEN/DIPHENHYDRAMINE/PHENYLEPHRINE SYRUP ORAL 160 mg/12.5 mg/2.5 mg/5mL 60 mL شربت سرماخوردگی کودکان ( بیبی کلد )(استامینوفن+دیفن هیدرامین+فنیل افرین) 60م ل 1 ع
داروسازی امین DIPHENHYDRAMINE/AMMONIUM CHLORIDE SYRUP ORAL 12.5 mg/125 mg/5mL 60 mL شربت دیفن هیدرامین کامپاند 60 م ل 1 ع
داروسازی امین DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE SOLUTION ORAL 12.5 mg/5mL 60 mL شربت دیفن هیدرامین 60 م ل 1 ع
داروسازی امین شربت مولتی ویتامین 60 م ل 1 ع
داروسازی امین ACETAMINOPHEN SOLUTION ORAL 120 mg/5mL 60 mL شربت استامینوفن 60 م ل 1 ع
داروسازی امین PEDIATRIC GRIPPE SYRUP ORAL 0.67 mg/10 mg/5mL 60 mL شربت سرماخوردگی اطفال کیدی کلد(کلرفنیرامین+سودوافدرین) 1 ع
داروسازی امین KETOTIFEN SYRUP ORAL 1 mg/5mL 60 mL شربت آمیتن(کتوتیفن) 60 م ل 1 ع
داروسازی امین شربت زینک گلوکونات(زینک کید) 200 م ل 1 ع
داروسازی امین ONDANSETRON SOLUTION ORAL 4 mg/5mL 60 mL شربت اندانسترون(اندامین) 4 م گ 60 م ل 1 ع
داروسازی امین شربت پنتاویتن پلاس زینک 200 م ل 1 ع
داروسازی امین METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 10 mg قرص متوکلوپرامید 10 م گ 100 ع
داروسازی امین CLEMASTINE TABLET ORAL 1 mg قرص کلماستین 30 ع
داروسازی امین PHENOBARBITAL TABLET ORAL 15 mg قرص فنوباربیتال 15 م گ 100 ع
داروسازی امین PHENOBARBITAL TABLET ORAL 100 mg قرص فنوباربیتال 100 م گ 100 ع
داروسازی امین DIPHENOXYLATE TABLET ORAL 2.5 mg قرص دیفنوکسیلات 2.5 م گ100 ع
داروسازی امین ONDANSETRON TABLET ORAL 4 mg قرص روکش دار اندانسترون(اندامین) 30 ع
داروسازی امین CINNARIZINE TABLET ORAL 25 mg قرص سینازین (سیناریزین) 25 م گ 100 ع
داروسازی امین CINNARIZINE TABLET ORAL 75 mg قرص سینازین (سیناریزین)75 م گ 100 ع
داروسازی امین AMLODIPINE BESYLATE TABLET ORAL 5 mg قرص نوروین(آملودیپین) 5 م گ 30 ع
داروسازی امین KETOTIFEN TABLET ORAL 1 mg قرص کتوتیفن 1 م گ 100 ع
داروسازی امین ACICLOVIR TABLET ORAL 200 mg قرص آسیکلوویر 200 م گ 30 ع
داروسازی امین ARIPIPRAZOLE TABLET ORAL 5 mg قرص آری پیپرازول 5 م گ 100 ع
داروسازی امین ARIPIPRAZOLE TABLET ORAL 10 mg قرص آری پیپرازول 10 م گ 100 ع
داروسازی امین ADULT COLD PREPARATIONS (1-2) TABLET ORAL 325 mg/5 mg قرص سوپراکلد (استامینوفن325/فنیل افرین هیدروکلراید 5 م گ ) 30ع
داروسازی امین ACARBOSE TABLET ORAL 100 mg قرص آکاربوز 100 م گ 100 ع
داروسازی امین IMIPRAMINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 10 mg قرص روکش دار ایمی پرامین 10 م گ 100 ع
داروسازی امین IMIPRAMINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 25 mg قرص روکش دار ایمی پرامین 25 م گ 100 ع
داروسازی امین TICLOPIDINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 250 mg قرص روکش دار تیکلوپیدین250 م گ 30 ع
داروسازی امین CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 75 mg قرص آبنیل(کلومیپرامین)75م گ 100 ع
داروسازی امین قرص روکش دار فیتوون 30 ع
داروسازی امین PENTOXIFYLLINE TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 400 mg قرص روکش دار پنتوکسی فیلین 400 م گ 100 ع
داروسازی امین قرص روکش دار آرتروهرب 30 ع
داروسازی امین قرص روکش دار انار+ویتامین سی 60 ع
داروسازی امین قرص روکش دار لیورهرب پلاس ب 30 ع
داروسازی امین DICLOFENAC POTASSIUM TABLET ORAL 50 mg قرص روکش دار دیکلوفناک پتاسیم 50 م گ 100 ع
داروسازی امین قرص روکش دار گرین برن 30 ع
داروسازی امین VALSARTAN TABLET ORAL 80 mg قرص روکش دار والزامین(والسارتان)80 م گ 30 ع
داروسازی امین FEBUXOSTAT TABLET ORAL 40 mg قرص روکش دار فبوکسوستات(آمیگوت)40 م گ 30 ع
داروسازی امین FEBUXOSTAT TABLET ORAL 80 mg قرص روکش دار فبوکسوستات(آمیگوت) 80 م گ 30 ع
داروسازی امین OFLOXACIN TABLET ORAL 200 mg قرص روکش دار افلوفکت(افلوکساسین) 200 م گ 20 ع
داروسازی امین قرص روکش دار آمی فر اس (فروس سولفات) 100 ع
داروسازی امین قطره ویتن(مولتی ویتامین) 15 م ل 1 ع
داروسازی امین METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE SOLUTION/ DROPS ORAL 4 mg/1mL 15 mL قطره متوکلوپرامید 15 م ل 1 ع
داروسازی امین قطره فروس سولفات 15 م ل 1 ع
داروسازی امین قطره آدیتن پلاس مینرال(آ+د+آهن+زینک) 15 م ل 1 ع
داروسازی امین AMANTADINE HYDROCHLORIDE CAPSULE ORAL 100 mg کپسول آمورل(آمانتادین) 100 ع
داروسازی امین PREGABALIN CAPSULE ORAL 75 mg کپسول پرگابالین(پرگاسول) 75 م گ 100 ع
داروسازی امین PREGABALIN CAPSULE ORAL 100 mg کپسول پرگابالین(پرگاسول)100 م گ 100 ع
داروسازی امین PREGABALIN CAPSULE ORAL 150 mg کپسول پرگابالین(پرگاسول) 150 م گ 100 ع
داروسازی امین HEMATINIC CAPSULE ORAL 15 ug/350 mg/150 mg/1 mg کپسول هماتینیک 100 ع
داروسازی امین MEBEVERINE HCL CAPSULE, EXTENDED RELEASE ORAL 200 mg کپسول مبورین(ایریمب) 200 م گ 30 ع
داروسازی امین CELECOXIB CAPSULE ORAL 200 mg کپسول سلکوکسیب 200 م گ 100 ع
داروسازی امین URSODEOXYCHOLIC ACID CAPSULE ORAL 300 mg کپسول اورسوداکسی کولیک اسید(اورسوگارد) 300 م گ 30 ع
داروسازی امین URSODEOXYCHOLIC ACID TABLET ORAL 500 mg قرص اورسوداکسی کولیک اسید(اورسوگارد) 500 م گ 30 ع
داروسازی امین کپسول نرم روغن گل مغربی(استیل منس) 30 ع
داروسازی امین ZALEPLON CAPSULE ORAL 5 mg کپسول زالپلون(آمیرست)5 م گ 30 ع
داروسازی امین ZALEPLON CAPSULE ORAL 10 mg کپسول زالپلون(آمیرست) 10 م گ 30 ع
داروسازی امین SITAGLIPTIN TABLET ORAL 25 mg قرص روکش دار سیتاگلیپتین(سیتاگمین) 25 م گ 30 ع
داروسازی امین SITAGLIPTIN TABLET ORAL 50 mg قرص روکش دار سیتاگلیپتین(سیتاگمین) 50 م گ 30 ع
داروسازی امین SITAGLIPTIN TABLET ORAL 100 mg قرص روکش دار سیتاگمین 100 م گ 30 ع
داروسازی امین LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 2 mg قرص لوپرامید(آمیلوپرا)2 م گ 30 ع
داروسازی امین SIMETHICONE (DIMETHICONE ACTIVATED) TABLET, CHEWABLE ORAL 40 mg قرص جویدنی سایمیتیکون( دایمتیکون) 40 م گ 30 ع
داروسازی امین ATOMOXETINE HYDROCHLORIDE CAPSULE ORAL 10 mg قرص آتوموکستین(آمیکستین) 10 م گ 30 ع
داروسازی امین CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 4 mg قرص سیپروهپتادین 4 م گ 100 ع
داروسازی امین METFORMIN HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 1000 mg قرص متفورمین 1000 م گ 40 ع
داروسازی امین BACLOFEN TABLET ORAL 10 mg قرص باکلوفن 10 م گ 100 ع
داروسازی امین BIPERIDEN HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 2 mg قرص بی پریدین هیدروکلراید 2 م گ 100 ع
داروسازی امین HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLET ORAL 50 mg قرص دیورزید (هیدروکلروتیازید) 50 م گ 30 ع
داروسازی امین QUETIAPINE FUMARATE TABLET ORAL 100 mg قرص روکش دار سرامین(کوئیتاپین) 100 م گ 100 ع
داروسازی امین QUETIAPINE FUMARATE TABLET ORAL 25 mg قرص روکش دار سرامین(کوئیتاپین) 25م گ 100 ع
داروسازی امین METRONIDAZOLE TABLET ORAL 250 mg قرص روکش دار مترونیدازول 250 م گ 100 ع
داروسازی امین CITALOPRAM TABLET ORAL 40 mg قرص روکش دار سیتالوپرام 40 م گ 30 ع
داروسازی امین CITALOPRAM TABLET ORAL 20 mg قرص روکش دار سیتالوپرام 20 م گ 30 ع
داروسازی امین BISMUTH SUBCITRATE TABLET ORAL 120 mg قرص روکش دار بیسامین (بیسموت ) 40 ع
داروسازی امین LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE SOLUTION ORAL 1 mg/5mL 60 mL شربت آمی لوپرا (لوپرامید) 60 م ل 1 ع
داروسازی امین FLUCONAZOLE CAPSULE ORAL 150 mg کپسول فلوکونازول 150 م گ 30 ع
داروسازی امین GABAPENTIN CAPSULE ORAL 100 mg کپسول گاباپنتین 100 م گ 100 ع
داروسازی امین GABAPENTIN CAPSULE ORAL 300 mg کپسول گاباپنتین 300 م گ 100 ع
داروسازی امین PROMETHAZINE SYRUP ORAL 5 mg/5mL 60 mL شربت پرومتازین 60 م ل 1ع
داروسازی امین DEXTROMETHORPHAN/PSEUDOEPHEDRINE SYRUP ORAL 15 mg/30 mg/5mL شربت دکسترومتورفان پی 60 م ل 1 ع
داروسازی امین DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE ELIXIR ORAL 10 mg/5mL 60 mL شربت دی سیکلومین 60 م ل 1 ع
داروسازی امین ACETAMINOPHEN SOLUTION/ DROPS ORAL 100 mg/1mL 15 mL قطره آمیفن (استامینوفن)15 م ل با طعم موز 1 ع
داروسازی امین قطره آدیتن (آ+د)15 م ل 1 ع
داروسازی امین PREGABALIN CAPSULE ORAL 50 mg کپسول پرگاسول (پرگابالین)50 م گ 100 ع
داروسازی امین قطره چشمی تیر آی(اشک مصنوعی) 10 م ل 1 ع
داروسازی امین METOPROLOL TARTRATE TABLET ORAL 50 mg قرص متوتار (متوپرولول) 50 م گ 30 ع
داروسازی امین SILDENAFIL CITRATE TABLET ORAL 100 mg قرص روکشدار سیلد آپ (سیلدنافیل) 100 م گ 10 ع
داروسازی امین قرص روکشدار گارلت 100 ع
داروسازی امین قرص نوترو-بی (ب کمپلکس) 100 ع
داروسازی امین DICLOFENAC SODIUM TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 100 mg قرص روکشدار دیکلوفناک سدیم 100 م گ 30 ع
داروسازی امین DICLOFENAC SODIUM CAPSULE, EXTENDED RELEASE ORAL 100 mg کپسول دیکلوفناک سدیم 100 م گ 100 ع
داروسازی امین LORATADINE SYRUP ORAL 5 mg/5 mL 60 mL شربت لورامنت(لوراتادین) 60 م ل 1ع
داروسازی امین قطره کیدی کولیک 30 م ل 1 ع
داروسازی امین ADULT COLD PREPARATIONS(4-1) TABLET ORAL 500 mg/5 mg/25 mg قرص ادولت کلد 30 ع
داروسازی امین MONTELUKAST TABLET ORAL 10 mg قرص مونته لوکاست 10 م گ 30 ع
داروسازی امین ARIPIPRAZOLE TABLET ORAL 15 mg قرص آری پیپرازول 15 م گ 100 ع
داروسازی امین CLIDINIUM/CHLORDIAZEPOXIDE TABLET ORAL 2.5 mg/5 mg قرص کلیدینیوم سی 100 ع
داروسازی امین METRONIDAZOLE TABLET ORAL 500 mg قرص آمیزول (مترونیدازول) 500 م گ 30 ع
داروسازی امین CO-TRIMOXAZOLE TABLET ORAL 400 mg/80 mg قرص کوتریموکسازول 400/80 م گ 100 ع
داروسازی امین FENOFIBRATE CAPSULE ORAL 200 mg کپسول فنوفیبرات 200 م گ 100 ع
داروسازی امین TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 2 mg قرص تری هگزی فندیل هیدروکلراید 2 م گ 100 ع
داروسازی امین METOPROLOL SUCCINATE TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 47.5 mg قرص متولو-اس(متوپرولول سوکسینات)47/5 م گ 30 ع
داروسازی امین DULOXETINE CAPSULE, DELAYED RELEASE ORAL 30 mg کپسول دلوکستین30 م گ 100 ع
داروسازی امین ACETAMINOPHEN/CODEINE TABLET ORAL 300 mg/20 mg قرص استامینوفن کدئین (300/20) م گ 100 ع
داروسازی امین DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE SYRUP ORAL 15 mg/5mL 60 mL شربت دکسترومتورفان ساده 1 ع
داروسازی امین MEFENAMIC ACID CAPSULE ORAL 250 mg کپسول مفنامیک اسید 250 م گ 100 ع
داروسازی امین METHOCARBAMOL TABLET ORAL 750 mg قرص کارباکوت( متوکاربامول) 750 م گ 30 ع
داروسازی امین ACARBOSE TABLET ORAL 50 mg قرص آکاربوز 50 م گ 30 ع
داروسازی امین PREGABALIN CAPSULE ORAL 50 mg کپسول پرگاسول (پرگابالین)50 م گ 30 ع
داروسازی امین PREGABALIN CAPSULE ORAL 75 mg کپسول پرگاسول (پرگابالین)75 م گ 30 ع
داروسازی امین PREGABALIN CAPSULE ORAL 100 mg کپسول پرگاسول (پرگابالین) 100 م گ 30 ع
داروسازی امین OMEPRAZOLE CAPSULE, DELAYED RELEASE PELLETS ORAL 20 mg کپسول امپرازول 20 م گ 28 ع
داروسازی امین PREGABALIN CAPSULE ORAL 150 mg کپسول پرگاسول (پرگابالین) 150 م گ 30 ع
داروسازی امین شیاف گیاهی واژینال فیتوواژکس 7ع
داروسازی امین شیاف گیاهی آنتی هموروئید رکتاملیس 10 ع
داروسازی امین CARBAMAZEPINE TABLET ORAL 200 mg قرص کاربامازپین 200 م گ 100 ع
داروسازی امین پماد گیاهی آنتی همورویید ونداملیس با 6 اپلیکاتور
داروسازی امین پماد ضد درد و التهاب آرتوپین (رزماری)1 ع
داروسازی امین اسپری بینی ضداحتقان نازاتکس(اکالیپتوس+نعناع+سدیم کلراید)1 ع
داروسازی امین کپسول کنترل کننده وزن اسلیم مد (سرکه سیب و چای سبز) 60 ع
داروسازی امین کپسول آرتوتکس(زنجبیل+زردچوبه+کندر)60 ع
داروسازی امین کپسول مکسامین (درمان یبوست و اسهال و نفخ) 30 ع
داروسازی امین شربت آیوی لیکس (آویش +پیچک) 120 م ل 1 ع
داروسازی امین آبنبات سرد با طعم نعناع 12 ع
داروسازی امین آبنبات سرد با طعم توت فرنگی 12 ع
داروسازی امین آبنبات سرد با طعم لیمو12ع
داروسازی امین آبنبات سرد با طعم پرتقال12ع
داروسازی امین IBUPROFEN SUSPENSION ORAL 40 mg/1mL 30MILLILITER قطره ایبوپروفن (بروپین 40)40 م ل / 1م ل 30م ل 1 ع
داروسازی امین DIMENHYDRINATE TABLET ORAL 50 mg قرص دیمن هیدرینات 50 م گ 100 ع
داروسازی امین FLUCONAZOLE CAPSULE ORAL 50 mg کپسول فلوکونازول 50 م گ 100ع
داروسازی امین FLUCONAZOLE CAPSULE ORAL 100 mg کپسول فلوکونازول 100 م گ 100ع
داروسازی امین EXPECTORANT SYRUP ORAL 100 mg/2 mg/30 mg/5mL 60 mL شربت اکسپکتورانت 60 م ل 1ع آرتريت روماتوئيد و استئوآرتريت
داروسازی امین قرص مولتی ویتامین (نفراهیل) ویژه بیماران کلیوی 100ع
داروسازی امین کپسول زینک پلاس(زینک گلوکونات+بیوتین+پنتوتنیک اسید) 30ع
داروسازی امین ACICLOVIR TABLET ORAL 400 mg قرص آسیکلوویر 400 م گ 30ع
داروسازی امین FAMOTIDINE TABLET ORAL 40 mg قرص فاموتیدین 40 م گ 100 ع
داروسازی امین FAMOTIDINE TABLET ORAL 20 mg قرص فاموتیدین 20 م گ 100 ع
داروسازی امین LEVETIRACETAM SOLUTION ORAL 100 mg/1 mL 120 mL شربت لوتیراستام 120 م ل 1ع
داروسازی امین BACLOFEN TABLET ORAL 25 mg قرص باکلوفن 25 م گ 100ع براي افزايش استحكام و حفاظت از استخوان ها
داروسازی امین قطره آ+د (آدیتن) 30 م ل 1ع براي افزايش استحكام و حفاظت از استخوان ها
داروسازی امین قرص روکشدار مولتی ویتامین 100 ع براي افزايش استحكام و حفاظت از استخوان ها
داروسازی امین قرص جویدنی ویتامین ث 1000 م گ قوطی 30ع براي افزايش استحكام و حفاظت از استخوان ها
داروسازی امین محلول دهانشویه آب اکسیژنه(پایادنتال) با طعم نعنا 200 م ل 1ع براي افزايش استحكام و حفاظت از استخوان ها
داروسازی امین CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE SOLUTION ORAL 2 mg/5mL شربت سیپروهپتادین (ترزامین) 60 م ل 1ع
داروسازی امین قطره ملاتونین 1 30 م ل 1ع
داروسازی امین قرص الاپین ترامادول 50
داروسازی امین DIMENHYDRINATE TABLET ORAL 50 mg قرص دیمن هیدرینات50 م گ 100 ع
داروسازی امین OLOPATADINE HYDROCHLORIDE SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 5 mg/5mL 5 mL قطره چشمی سنسیت-آی (اولوپاتادین) 1 ع
داروسازی امین ACARBOSE TABLET ORAL 50 mg قرص آکاربوز50 م گ 100 ع
پاک دارو PROMETHAZINE SYRUP ORAL 5 mg/5mL 60 mL شربت پرومتازین 60م ل 1ع PROMETHAZINE 5MG/5ML 60ML SYRUP
پاک دارو MINOXIDIL SOLUTION TOPICAL 20 mg/1mL 60 mL محلول ماینوکسیدیل 2% 60م ل 1ع MINOXIDIL 2% 60ML TOP SOL
پاک دارو CLINDAMYCIN SOLUTION TOPICAL 10 mg/1mL 60 mL محلول کلیندامایسین 1% 60 م ل 1ع CLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% 60ML TOP SOLUTION
پاک دارو TERBINAFINE SOLUTION TOPICAL 1 % 30MILLILITER محلول تربینافین 1% 30م ل 1ع TERBINAFINE HCL 1% 30ML SOL
پاک دارو LORATADINE SYRUP ORAL 5 mg/5 mL 60 mL شربت لوراتادین60 م ل 1ع LORATADINE 1MG/ML 60ML SYRUP
پاک دارو CO-TRIMOXAZOLE SUSPENSION ORAL 200 mg/40 mg/5mL سوسپانسیون کوتریموکسازول100م ل 1ع CO TRIMOXAZOLE 200/40 MG/5ML 100ML SUSP
پاک دارو ERYTHROMYCIN SOLUTION TOPICAL 4 % 60 mL محلول اریترومایسین 4% 60م ل 1ع ERYTHROMYCIN 4% TOP SOL
پاک دارو LACTULOSE SYRUP ORAL 10 g/15mL 240 mL شربت لاکتولوز 240م ل 1ع LACTULOSE 10G/15ML 240ML SYRUP
پاک دارو ERYTHROMYCIN SOLUTION TOPICAL 2 % 60 mL محلول اریترومایسین 2% 60م ل 1ع ERYTHROMYCIN 2% 60ML TOP SOL
پاک دارو MINOXIDIL SOLUTION TOPICAL 50 mg/1mL 60 mL محلول ماینوکسیدیل 5% 60 م ل 1 ع