برو بالا
   1398 شنبه 30 شهریور
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
آمپول پروپوفول1% 20 م ل 5 ع PROPOFOL 200MG/20ML VIAL -
آمپول پروپوفول10م گ /20م ل 5ع - -
آمپول پرودیک(مدروکسی پروژسترون)150م گ /1 م ل 1ع MEDROXYPROGESTERONE ACETATE 150MG/1ML AMP 1)خونريزيهاي غير طبيعي رحم 2)هيپر پلازي آندومتر 3)كارسينوماي كليوي يا آندومتر 4)جلوگيري از بارداري در زنان
آمپول پروستین وی آر(پروستاگلاندین)0.5 م گ/م ل 5 ع PROSTAGLANDIN E1 0.5MG/ML (ALPROSTADIL) VIAL -
آمپول پرومتازین 2 م ل 50 م گ 10ع - -
آمپول پرومتازین 50 م گ /2 م ل 5ع PROMETHAZINE 50MG/2ML AMP 1)بيماري مسافرت 2)تهوع و استفراغ 3)رينيت،نشانه هاي آلرژي
آمپول پرومتازین 50 م گ/ 2 م ل 10 ع PROMETHAZINE 50MG/2ML AMP -
آمپول پلادیک(متوکلوپرامید)10م گ 10ع METOCLOPRAMIDE 10MG/2ML AMP 1)جلوگيري يا كاهش تهوع و استفراغ ناشي از مصرف داروهاي شيمي درماني 2)جهت تسهيل در لوله گذاري روده كوچك 3)تهوع و استفراغ پس از جراحي
آمپول پلادیک(متوکلوپرامید)10م گ100ع METOCLOPRAMIDE 10MG/2ML AMP 1)جلوگيري يا كاهش تهوع و استفراغ ناشي از مصرف داروهاي شيمي درماني 2)جهت تسهيل در لوله گذاري روده كوچك 3)تهوع و استفراغ پس از جراحي
آمپول پلازیلین ( متوکلوپرامید )10 م گ/2 م ل 10ع METOCLOPRAMIDE 10MG/2ML AMP -
آمپول تاوژیل(کلماستین) 2 م گ/2 م ل 5ع CLEMASTINE 2MG/2ML AMP -
دریافت فایل
آمپول تایلوفن ( استامینوفن ) 6.7 م ل 10 ع - -
آمپول تایلوفن (استامینوفن) 1 گ/ 6،7 م ل 5 ع ACETAMINOPHEN 150MG/ML 6.7ML VIAL -
آمپول تتانوس گاما 1 ع TETANUS IMMUNE GLOBULIN 250 IU VIAL -
آمپول تتراکوزاکتاید ال آ 1 م گ 10 ع TETRACOSACTIDE ACETATE 1MG/ML AMP -
آمپول تتراکوزاکتایدال آ 1م ل 1م گ 10ع - -
آمپول ترامادول 50 م گ 5 ع TRAMADOL HCL 50MG/1ML AMP -
آمپول ترامادول 50 م گ/1 م ل 10 ع TRAMADOL HCL 50MG/1ML AMP -
آمپول ترامادول 50م‌‍‌گ1م‌ل 10ع TRAMADOL HCL 50MG/1ML AMP -
آمپول ترانگزیپ(ترانگزامیک)500م گ5ع TRANEXAMIC ACID 500MG/5ML AMP در پيشگيري و درمان خونريزي در موارد بعد از جراحي ،كشيدن دندان و تروما به ويژه در بيماران هموفيلي