برو بالا
   1398 سه شنبه 29 مرداد
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
اسپری رولنیوم50/250م ک گ (فلوتیکازون+پروپیونات+سالمترول) 1ع - -
اسپری زنحیل(مومتازون/فورمترول) 5/100 م ک گ 1 ع Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 100 mcg/5mcg -
دریافت فایل
اسپری زنحیل(مومتازون/فورمترول) 5/200 م ک گ 1 ع Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 200 mcg/5mcg -
دریافت فایل
اسپری سالمفلو 125 م ک گ 1ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/125MCG INHALER -
اسپری سالمفلو 250 م ک گ 1ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/250MCG INHALER -
اسپری سالمفلو 50 م ک گ 1 ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/50MCG INHALER -
اسپری سرلیکس (لیدوکائین) 20 م ل 1 ع - -
اسپری سرلیکس (لیدوکائین)10% 100 م ل 1 ع - -
اسپری سرلیکس (لیدوکائین)10% 50 م ل 1 ع - -
اسپری سروتاید 125 م گ 1ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/125MIC INHALER -
اسپری سروتاید 250 م ک گ 1 ع - -
اسپری سروتاید 250م گ 1ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/250MIC INHALER -
اسپری سروفلو سینکو بریث (سالمترول+فلوتیکازون) 250 م ک گ1ع - -
اسپری سروفلو سینکو بریث (سالمترول+فلوتیکازون)125م ک گ1ع - -
اسپری سروفلو(سالمترول+فلوتیکازون)125م ک گ1ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/125MCG INHALER -
اسپری سروفلو(سالمترول+فلوتیکازون)250م ک گ1ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/250MCG INHALER -
اسپری سروفلو(سالمترول+فلوتیکازون)50 م ک گ1ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/50MCG INHALER -
اسپری سوختگی برنشیلد 125 م ل 1 ع - -
اسپری فلوتیکاپن(فلوتیکازون) 250م ک گ 1ع - -
اسپری فلوتیکورت پلاس( فلوتیکازون + سالمترول ) 250م گ 1 ع SALMETEROL+FLUTICASONE 25/250MCG INHALER -