جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
قرص متوپرولول 50 م گ 30 ع METOPROLOL TARTRATE 50MG TAB -
قرص متوپرولول 50 م گ 100 ع METOPROLOL TARTRATE 50MG TAB -
قرص متوترکسات5/2م گ 30 ع METHOTREXATE SODIUM 2.5MG TAB -
قرص متورال(متوپرولول) 50 م‌گ 30ع METORAL (METOPROLOL TARTRATE) 50MG TAB - دريافت فايل
قرص متوور 500 م گ 100 ع METOVER (METFORMIN HCL) 500MG TAB -
قرص متوکاربامول 500 م گ 100 ع METHOCARBAMOL 500MG TAB -
قرص متی مازول 5م گ100ع METHIMAZOLE 5MG TAB -
قرص مخمر آبجو (تاپ لوور) 30ع Top Levure -
قرص مخمر آبجو 240ع top levuer -
قرص مخمر آبجو 500ع top levuer -
قرص مخمر آبجو تاپ لوور 30ع TOP LEVURE BREWERS YEAST -
قرص مدروکسی پروژسترون 5م گ 100ع MEDROXYPROGESTERONE ACETATE 5MG TAB -
قرص ملادینین (متوکسالن) 10 م گ 30 ع MELADININE (METHOXSALEN) 10MG TAB - دريافت فايل
قرص ملوکسیفار(ملوکسیکام)15 م گ 30 ع MELOXIFAR (MELOXICAM) 15MG TAB -
قرص ملوکسیفار(ملوکسیکام)7.5 م گ 100 ع MELOXIFAR (MELOXICAM) 7.5MG TAB -
قرص ملوکسیکام 15 م گ 30ع MELOXICAM 15MG TAB -
قرص ملوکسیکام 7.5 م گ 30ع MELOXICAM 7.5MG TAB -
قرص ملوکسیکام 15 م‌گ 100ع MELOXICAM 15MG TAB -
قرص ملوکسیکام 15 م‌گ 30ع MELOXICAM 15MG TAB -
قرص ممانتین 10 م گ 30 ع MEMANTINE 10MG TAB -