جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
قرص فلوتان ( فلوتامید ) 250م گ 50 ع FLUTAN (FLUTAMIDE) 250MG TAB -
قرص فلودروکورتیزون 0.1م گ 100ع FLUDROCORTISONE ACETATE 0.1MG TAB -
قرص فلوفنازین 2.5 م گ 100 ع FLUPHENAZINE 2HCL 2.5MG TAB -
قرص فلوگریفن (روز و شب) 60ع FLU GRIPHEN (ADULT COLD PREPARATION 4&1) TAB -
قرص فلووکسامین 100 م گ 15 ع FLUVOXAMINE MALEATE 100MG TAB -
قرص فلکاینید 100 م گ 30 ع FLECAINIDE 100MG TAB - دريافت فايل
قرص فمارا(لتروزول)2/5م گ 30ع FEMARA (LETROZOLE) 2.5 MG TAB -
قرص فنازوپریدین 100 م گ 100ع PHENAZOPYRIDINE HCL 100MG TAB -
قرص فنوباربیتال 100 م گ 100 ع PHENOBARBITAL 100MG TAB -
قرص فنوباربیتال 15 م گ 100 ع PHENOBARBITAL 15MG TAB -
قرص فنوباربیتال 60 م گ 100ع PHENOBARBITAL 60MG TAB -
قرص فنوباربیتال100م گ100ع PHENOBARBITAL 100MG TAB -
قرص فنوباربیتال15م گ100ع PHENOBARBITAL 15MG TAB -
قرص فنی توئین کامپاند 100ع PHENYTOIN COMPOUND TAB -
قرص فورابن(فورازولیدون) 100ع FURABEN (FURAZOLIDONE) 100MG TAB -
قرص فورت گریفن(روز و شب) 60 ع FORTE GRIPHEN (ADULT COLD PREPARATION 5&7) TAB -
قرص فوروزماید 40 م گ 100 ع FUROSEMIDE 40MG TAB -
قرص فوزامکس(آلندرونیت سدیم) 70 م گ 4 ع FOSAMAX (ALENDRONATE SODIUM) 70MG TAB سرطان ، انواع لوسمي و لنفوماي غير هوكچين
قرص فولیدار(کلسیم فولینات)15م گ30ع FOLIDAR (CALCIUM FOLINATE) 15MG TAB -
قرص فولیک اسید 1 م گ 100 ع (مناقصه ای) FOLIC ACID 1MG TAB -