جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
قرص بوپروپیون 100م گ 100 ع BUPROPION 100MG TAB ضد افسردگي و داروي کمکي در ترک سيگار
قرص بوپروپیون 75 م گ 100 ع BUPROPION 75MG TAB ضد افسردگي و داروي کمکي در ترک سيگار
قرص بوسپیراکس 10م گ 50ع BUSPIRAX (BUSPIRONE) 10MG TAB درمان اضطراب،رفع كوتاه مدت علائم اضطراب دريافت فايل
قرص بوسپیراکس5م گ100ع BUSPIRONE 5MG TAB درمان اضطراب،رفع كوتاه مدت علائم اضطراب دريافت فايل
قرص بونویوا (ایباندرونیک اسید) 150م گ 3ع BONVIVA (IBANDRONIC ACID) 150MG TAB - دريافت فايل
قرص بی پریدین 2 م گ 100 ع BIPERIDEN HCL 2MG TAB -
قرص بیسموت ساب سیترات120 م گ 40 ع BISMUTH SUBCITRATE 120MG TAB -
قرص بیوتی سکرت 90ع - -
قرص بیکالوتامید 50 م گ 28 ع BICALUTAMIDE 50MG TAB - دريافت فايل
قرص بیکالوتامید 50 م گ 30 ع BICALUTAMIDE 50MG TAB -
قرص بیکالوکس (بیکالوتامید ) 50 م گ 28ع BICALOX (BICALUTAMIDE) 50MG TAB -
قرص پاروکستین 20م گ 30ع PAROXETIN 20MG TAB -
قرص پارکین سی فورت(لوودوپا سی فورت)250م گ 100ع PARKIN C FORT (LEVODOPA-C FORTE) 250 TAB -
قرص پارکین سی(لوودوپا سی) 110 م گ 100 ع PARKIN C (LEVODOPA-C) 110MG TAB -
قرص پانتازول 20م گ 15ع PANTAZOL (PANTOPRAZOLE) 20MG TAB - دريافت فايل
قرص پانتازول 40م گ 15ع PANTAZOL (PANTOPRAZOLE) 40MG TAB - دريافت فايل
قرص پانکراتین 160 م گ 100ع PANCREATIN TAB -
قرص پانکراتین100ع PANCREATIN TAB -
قرص پتافناک(دیکلوفناک) 30 ع DICLOFENAC SODIUM 50MG EC TAB -
قرص پرازوسین 5م گ 100ع PRAZOSIN 5MG TAB -