جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
قرص ترانکوپین (کوئیتاپین) 200 م گ 30ع TRANQOPINE (QUETIAPINE) 200MG TAB -
قرص ترانکوپین (کوئیتاپین) 25 م گ 30 ع TRANQOPINE (QUETIAPINE) 25MG TAB -
قرص ترانکی وال 30ع TRANQUIVAL® TAB -
قرص تراولین(دیمن هیدرینات)100ع TRAVELIN (DIMENHYDRINATE) 50MG TAB -
قرص تربینافین 250م گ 30ع TERBINAFINE HCL 250MG TAB -
قرص ترکسان(متوترکسات)2.5 م گ 100ع TREXAN (METHOTREXATE SODIUM) 2.5MG TAB -
قرص تری فاربه ( کنتراسپتیو تری فازیک ار ) 21ع TRIFARBE (CONTRACEPTIVE TRIPHASIC) X21 TAB -
قرص تری فاربه (کنتراسپتیو تری فازیک ار) 21 ع 10 بلیستر TRIFARBE (CONTRACEPTIVE TRIPHASIC) X21 TAB -
قرص تری فلوئوپرازین 1 م گ 100 ع TRIFLUOPERAZINE 1MG TAB -
قرص تری فلوئوپرازین 2 م گ 100 ع TRIFLUOPERAZINE 2MG TAB -
قرص تری فلوئوپرازین 5 م گ 100 ع TRIFLUOPERAZINE 5MG TAB -
قرص تری هگزیفنیدیل 2 م گ 100 ع TRIHEXYPHENIDYL HCL 2MG TAB -
قرص تری کانتین (نیتروگلیسیرین) 2/6 م گ 50 ع TRICONTIN (NITROGLYCERIN SR) 2.6MG TAB -
قرص تریامترن اچ 100 ع TRIAMTERENE-H TAB -
قرص تریامترن اچ 100ع TRIAMTERENE-H TAB -
قرص تریامترن اچ 100 ع TRIAMTERENE-H TAB -
قرص تریفن (تری هگزیفنیدیل ) 2 م گ 100 ع TRIPHEN (TRIHEXYPHENIDYL HCL) 2MG TAB -
قرص تریمونتیل(تریمی پرامین) 25م گ100ع TRIMONTIL (TRIMIPRAMINE MALEATE) 25MG TAB -
قرص تریمونتیل(تریمی پرامین)100م گ100ع TRIMONTIL (TRIMIPRAMINE MALEATE) 100MG TAB -
قرص تلتونال 480 م گ 100 ع TELTONAL® 480MG TAB - دريافت فايل