جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
قرص استئوکر 30ع OSTEOCARE TAB براي افزايش استحكام و حفاظت از استخوان ها دريافت فايل
قرص استازولامید 250م گ 100 ع ACETAZOLAMIDE 250MG TAB -
قرص استالیوا (لوودوپا , کردبیدوپا , اینتاکاپونی ) 200/12.5/50 - 100 ع STALEVO (LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE) 50/12.5/200MG TAB -
قرص استالیوا (لوودوپا , کردبیدوپا , اینتاکاپونی ) 200/37.5/150 - 100 ع STALEVO (LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE) 200/37.5/150MG TAB -
قرص استالیوا (لوودوپا , کردبیدوپا , اینتاکاپونی)100/ 25/ 200 - 100 ع STALEVO (LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE) 100/25/200MG TAB -
قرص استامینوفن 500 م گ 100 ع ACETAMINOPHEN 500MG TAB -
قرص استامینوفن 325 م گ 100 ع ACETAMINOPHEN 325MG TAB -
قرص استامینوفن 325م گ 100ع ACETAMINOPHEN 325MG TAB -
قرص استامینوفن 500 م گ 100 ع ACETAMINOPHEN 500MG TAB -
قرص استامینوفن 500 م گ 100 ع ACETAMINOPHEN 500MG TAB -
قرص استامینوفن 500م گ100ع ACETAMINOPHEN 500MG TAB -
قرص استامینوفن کدئین 10/300 100ع ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB -
قرص استامینوفن کدئین10/300 100ع ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB -
قرص استامینوفن کدئین10/300م گ100ع ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB -
قرص استامینوفن325م گ100ع ACETAMINOPHEN 325MG TAB -
قرص استرادیول والرات 1م گ 100ع ESTRADIOL VALERATE 1MG TAB -
قرص استرادیول والرات 2م گ 100ع ESTRADIOL VALERATE 2MG TAB -
قرص استروفیم (استرادیول ) 2م گ 28ع ESTROFEM (ESTRADIOL VALERATE) 2MG TAB -
قرص استرومارین (استروژن کونژوگه) 1.25م گ 100ع ESTROMARIN (CONJUGATED ESTROGENS) 1.25MG TAB -
قرص استرومارین(استروژن کونژوگه) 0.625 م گ 100ع ESTROMARIN (CONJUGATED ESTROGENS) 0.625MG TAB -