جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
سوسپانسیون فنی تویین30م گ 5 م ل 1ع PHENYTOIN 30MG/5ML 120ML SUSP -
سوسپانسیون فورازولیدون50م گ/15م ل 1ع FURAZOLIDONE 50MG/15ML SUSP -
سوسپانسیون گسترال(آلومینیوم ام جی اس)240م ل1ع GASTRAL (ALUMINIUM MGS) 240ML SUSP -
سوسپانسیون لاکس مل (منیزیم هیدروکساید) 8% 240 م ل 1 ع LAX-MEL (MAGNESIUM HYDROXIDE 8%) 240ML SUSP -
سوسپانسیون لاکسی ژل(منیزیم) 240م ل1ع LAXIGEL (MAGNESIUM HYDROXIDE 8%) 240ML SUSP -
سوسپانسیون متروماکس 125 م گ/5 م ل1 ع METROMAX (METRONIDAZOLE BENZOATE) 125MG/5ML 120ML SUSP -
سوسپانسیون منیزیم هیدروکساید240 م ل 1ع MAGNESIUM HYDROXIDE 8% 240ML SUSP -
سوسپانسیون نالیدیکسیک اسید 120م ل 1ع NALIDIXIC ACID 60MG/ML 120ML SUSP -
سوسپانسیون نوافن کودکان 120 م ل 1ع CHILDRENS NOVAFEN (ACETAMINOPHEN) 120MG/5ML SUSP -
سوسپانسیون کلاریترومایسین 125 م گ/5 م ل 1 ع CLARITHROMYCIN 125MG/5ML SUSP -
سوسپانسیون کلاریترومایسین 125م‌گ 1ع CLARITHROMYCIN 125MG/5ML SUSP -
سوسپانسیون کلاریسین(کلاریترومایسین) 125م گ/5 م ل 1ع CLARICIN (CLARITHROMYCIN) 125MG/5ML SUSP -
سوسپانسیون کلاسید(کلاریترومایسین) 125 م گ 1 ع KLACID (CLARITHROMYCIN) 125MG/5ML SUSP - دريافت فايل
سوسپانسیون کو آموکسی کلاو156م گ1ع CO-AMOXICLAV 156 (125/31) POW SUSP -
سوسپانسیون کو آموکسی کلاو312م گ1ع CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) POW SUSP -
سوسپانسیون کوتریموکسازول100م ل 1ع CO TRIMOXAZOLE 200/40 MG/5ML 100ML SUSP -
سوسپانسیون کوتریکسول 100 م ل1ع COTRIXOLE (CO TRIMOXAZOLE) 200/40 MG/5ML 100ML SUSP -
سوند فولی دو راه ول لید ش 12 1ع - -
سوند فولی دو راه ول لید ش 14 1ع - -
سوند فولی دو راه ول لید ش 16 1ع - -