جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
سوسپانسیون زیتروکم(آزیترومایسین) 200 م گ 15م‌ل 1ع ZITHROCHEM (AZITHROMYCIN) 200MG/5ML 15ML SUSP -
سوسپانسیون زیمکسیر (آزیترومایسین) 200 م گ 5 م ل 1 ع ZIMEXIR (AZITHROMYCIN) 200MG/5ML 30ML SUSP التهاب شديد يا كاهش ايمني
سوسپانسیون زیمکسیر(آزیترومایسین)100 م گ/5 م ل 1 ع ZIMEXIR (AZITHROMYCIN) 100MG/5ML 30 ML SUSP -
سوسپانسیون سفال - ایکس (سفالکسین) 125 م گ1ع CEFAL-X (CEFALEXIN) 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP -
سوسپانسیون سفال - ایکس (سفالکسین)250 م گ 1ع CEFAL-X (CEFALEXIN) 250MG/5ML 100ML POW FOR SUSP -
سوسپانسیون سفالکسین 250م گ1ع CEFALEXIN 250MG/5ML 100ML POW FOR SUSP -
سوسپانسیون سفالکسین125م گ1 ع CEFALEXIN 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP -
سوسپانسیون سفیکسیم 100- 50 م ل 1 ع CEFIXIME 100MG/5ML 50ML FOR SUSP -
سوسپانسیون سفیکسیم 100م گ 1 ع CEFIXIME 100MG/5ML 100ML FOR SUSP -
سوسپانسیون سفیکسیم100م گ1ع CEFIXIME 100MG/5ML 100ML FOR SUSP -
سوسپانسیون فاراموکس بی دی (آموکسی سیلین)200م گ1ع FARAMOX (AMOXICILLIN) 200MG/5ML 70ML POW SUSP -
سوسپانسیون فاراموکس بی دی(آموکسی سیلین)400م گ1ع FARAMOX BD (AMOXICILLIN) 400MG/5ML 70ML POW SUSP -
سوسپانسیون فارمنتین ای اس(کوآموکسی کلاو) 643 م گ 1 ع FARMENTIN (CO-AMOXICLAV) 643 (600/42.9)/5ML FOR SUSP -
سوسپانسیون فارمنتین بی دی (کوآموکسی کلاو) 228 م گ 1ع FARMENTIN [CO-AMOXICLAV 228 (200/28.5)/5ML] POW SUSP -
سوسپانسیون فارمنتین بی دی(کوآموکسی کلاو)457 م گ 1ع FARMENTIN [CO-AMOXICLAV 457 (400/57)/5ML] POW SUSP -
سوسپانسیون فارکسیم (سفیکسیم) 50 م ل 1ع FAREXIM (CEFIXIME) 100MG/5ML 50ML FOR SUSP -
سوسپانسیون فنی تویین30م گ 5 م ل 1ع PHENYTOIN 30MG/5ML 120ML SUSP -
سوسپانسیون فورازولیدون50م گ/15م ل 1ع FURAZOLIDONE 50MG/15ML SUSP -
سوسپانسیون گسترال(آلومینیوم ام جی اس)240م ل1ع GASTRAL (ALUMINIUM MGS) 240ML SUSP -
سوسپانسیون لاکس مل (منیزیم هیدروکساید) 8% 240 م ل 1 ع LAX-MEL (MAGNESIUM HYDROXIDE 8%) 240ML SUSP -