جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
سرنگ لوورلاک 5 سی سی 100 ع - -
سرنگ ناکسپرین (انوکساپارین) 20 م گ 10 ع NOXPRIN [ENOXAPARIN 100MG/ML (2,000 U)] 0.2ML SYRINGE -
سرنگ ناکسپرین (انوکساپارین) 40 م گ 10 ع NOXPRIN (ENOXAPARIN) 100MG/ML (4,000 U) 0.4ML SYRINGE -
سرنگ ناکسپرین (انوکساپارین) 60 م گ 10 ع NOXPRIN [ENOXAPARIN 100MG/ML (6,000 U)] 0.6ML SYRINGE -
سرنگ ناکسپرین (انوکساپارین) 80 م گ 10 ع NOXPRIN [ENOXAPARIN 100MG/ML (8,000 U)] 0.8ML SYRINGE -
سرنگ نوکسپرین ( انوکساپارین ) 60 م گ 10 ع NOXPRIN [ENOXAPARIN 100MG/ML (6,000 U)] 0.6ML SYRINGE - دريافت فايل
سرنگ نوکسپرین ( انوکساپارین ) 80 م گ 10 ع NOXPRIN [ENOXAPARIN 100MG/ML (8,000 U)] 0.8ML SYRINGE -
سرنگ نوکسپرین (انوکساپارین ) 40 م گ 10 ع NOXPRIN (ENOXAPARIN) 100MG/ML (4,000 U) 0.4ML SYRINGE - دريافت فايل
سرنگ نوکسپرین (انوکساپارین) 40 م گ 10 ع NOXPRIN (ENOXAPARIN) 100MG/ML (4,000 U) 0.4ML SYRINGE - دريافت فايل
سرنگ نوکسپرین (انوکساپارین) 60 م گ 10 ع NOXPRIN [ENOXAPARIN 100MG/ML (6,000 U)] 0.6ML SYRINGE - دريافت فايل
سرنگ کلکسان (انوکساپارین )6000 واحد 2 ع CLEXANE [ENOXAPARIN 100MG/ML (6,000 U)] 0.6ML SYRINGE -
سرنگ کلکسان (انوکساپارین) 8000 واحد 2 ع CLEXANE [ENOXAPARIN 100MG/ML (8,000 U)] 0.8ML SYRINGE -
سرنگ کلکسان (انوکساپارین)2000 واحد 2 ع CLEXANE [ENOXAPARIN 100MG/ML (2,000 U)] 0.2ML SYRINGE -
سرنگ کلکسان (انوکساپارین)4000 واحد 2 ع CLEXANE (ENOXAPARIN) 100MG/ML (4,000 U) 0.4ML SYRINGE -
سرنگ کلکسان(انوکساپارین)2000واحد2 ع CLEXANE [ENOXAPARIN 100MG/ML (2,000 U)] 0.2ML SYRINGE -
سرنگ کلکسان(انوکساپارین)4000واحد 2ع CLEXANE (ENOXAPARIN) 100MG/ML (4,000 U) 0.4ML SYRINGE -
سرنگ کلکسان(انوکساپارین)6000واحد2ع CLEXANE [ENOXAPARIN 100MG/ML (6,000 U)] 0.6ML SYRINGE -
سرنگ کلکسان(انوکساپارین)8000واحد2ع CLEXANE [ENOXAPARIN 100MG/ML (8,000 U)] 0.8ML SYRINGE -
سه راهی آنژیوکت آبی پلی وی 1ع - -
سه راهی آنژیوکت بی براون 1 ع - -