جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
دستگاه بینی نوزونت کلاسیک 2 ع - -
دستگاه تست قند خون لیفن 1 ع - -
دستگاه روولایزر(جهت کپسول استنشاقی کی پی تیوا) 1 ع - -
دستگاه قرص شکن - -
دستمال کاغذی بزرگ طرح ژل کنتراتیوبکس 1ع(اهدایی) - -
دستکش جراحی آنسل انکور سایز 7 1ع - -
دستکش جراحی آنسل انکور سایز 8 1ع - -
دستکش جراحی آنسل انکور سایز7.5 1ع - -
دستکش جراحی ایزومد سایز 7 50ع - -
دستکش جراحی ایزومد سایز 7/5 50ع - -
دستکش جراحی ایزومد سایز 8 50ع - -
دستکش جراحی بیوفارم 7 50ع - -
دستکش جراحی بیوفارم 7/5 50ع - -
دستکش جراحی بیوفارم 8 50ع - -
دستکش جراحی گامکس بدون پودر بزرگ 1ع - -
دستکش جراحی گامکس بدون پودر متوسط 1ع - -
دستکش جراحی گامکس بدون پودر کوچک 1ع - -
دستکش جراحی گامکس کم پودر بزرگ 1ع - -
دستکش جراحی گامکس کم پودر متوسط 1ع - -
دستکش جراحی گامکس کم پودر کوچک 1ع - -