جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
دستکش جراحی مهکو نوا (نواسافت) سایز7.5 1ع - -
دستکش جراحی مهکو نوا (نواسافت) سایز8 1ع - -
دستکش لاتکس (مکستر ) بزرگ 100ع - -
دستکش لاتکس (مکستر ) کوچک 100ع - -
دستکش لاتکس (مکستر) متوسط 100ع - -
دستکش معاینه ضد حساسیت نوکست سایز بزرگ 200 ع - -
دستکش معاینه ضد حساسیت نوکست سایز متوسط 200 ع - -
دستکش معاینه نایلونی نوالکس 100ع - -
دستکش معاینه نوامالزی لاتکس بزرگ100ع - -
دستکش معاینه نوامالزی لاتکس متوسط100ع - -
دستکش معاینه نوامالزی لاتکس کوچک100ع - -
دستکش معاینه وینیل نوا بزرگ100ع - -
دستکش معاینه وینیل ایزومد سایز متوسط 100ع - -
دستکش معاینه وینیل ایزومد سایز بزرگ 100ع - -
دستکش معاینه وینیل ایزومد سایز کوچک 100ع - -
دستکش معاینه وینیل برتر بزرگ 100ع - -
دستکش معاینه وینیل برتر متوسط 100ع - -
دستکش معاینه وینیل برتر کوچک 100ع - -
دستکش معاینه وینیل نوا متوسط100 ع - -
دوش واژینال لاواندا فلوراژین 1 ع FLORAGYN® LAVANDA VAGINALE SOLUTION -