جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
دستکش جراحی گامکس بدون پودر کوچک 1ع - -
دستکش جراحی گامکس کم پودر بزرگ 1ع - -
دستکش جراحی گامکس کم پودر متوسط 1ع - -
دستکش جراحی گامکس کم پودر کوچک 1ع - -
دستکش جراحی مهکو نوا (نوا سافت) سایز7 1ع - -
دستکش جراحی مهکو نوا (نواسافت) سایز7.5 1ع - -
دستکش جراحی مهکو نوا (نواسافت) سایز8 1ع - -
دستکش لاتکس (مکستر ) بزرگ 100ع - -
دستکش لاتکس (مکستر ) کوچک 100ع - -
دستکش لاتکس (مکستر) متوسط 100ع - -
دستکش معاینه ضد حساسیت نوکست سایز بزرگ 200 ع - -
دستکش معاینه ضد حساسیت نوکست سایز متوسط 200 ع - -
دستکش معاینه نایلونی نوالکس 100ع - -
دستکش معاینه نوامالزی لاتکس بزرگ100ع - -
دستکش معاینه نوامالزی لاتکس متوسط100ع - -
دستکش معاینه نوامالزی لاتکس کوچک100ع - -
دستکش معاینه وینیل نوا بزرگ100ع - -
دستکش معاینه وینیل ایزومد سایز متوسط 100ع - -
دستکش معاینه وینیل ایزومد سایز بزرگ 100ع - -
دستکش معاینه وینیل ایزومد سایز کوچک 100ع - -