جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
دراژه ریسپریدون 4م گ100ع RISPERIDONE 4MG TAB -
دراژه سیتالوپرام 20م گ30ع CITALOPRAM HBR 20MG FC TAB -
دراژه سیتالوپرام 40م گ30ع CITALOPRAM HBR 40MG FC TAB -
دراژه فلوواکسامین مالئات50م گ30ع FLUVOXAMINE MALEATE 50MG TAB -
دراژه ملوکاست(مونته لوکاست) 5م گ 50ع MELUKAST (MONTELUKAST SODIUM) 5MG CHEWABLE TAB -
دراژه ملوکاست(مونته لوکاست)10م گ60ع MELUKAST (MONTELUKAST) SODIUM 10MG TAB -
دراژه نورتریپتیلین10م گ100ع NORTRIPTYLINE HCL 10MG TAB -
دراژه نورتریپتیلین25م گ100ع NORTRIPTYLINE HCL 25MG TAB -
دراژه هیوتکس(هیوسین)10م گ100ع HYOTEX (HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE) 10MG TAB -
دراژه هیوسین 10م گ 100ع HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 10MG TAB -
دراژه وراپامیل 40م گ 100ع VERAPAMIL HCL 40MG TAB -
دراژه کلردیازپوکساید5م گ 100ع CHLORDIAZEPOXIDE 5MG TAB -
دراژه کلوبوتینول 40م گ 100ع CLOBUTINOL HCL 40MG TAB -
دراژه کلیدینیوم سی 100ع CLIDINIUM C TAB -
درجه تب دهانی ایزومد 12ع - -
درجه تب دهانی مهکو نووا 12ع - -
دستگاه آسمهالر 1 ع - -
دستگاه اکتیو اکیو چک قند 1 ع - -
دستگاه اکتیو اکیو چک قند 1ع - -
دستگاه بینی نوزونت کلاسیک 2 ع - -