جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
ویال سیتارابین 100 م گ 1 ع CYTARABINE 100MG/5ML VIAL -
ویال سیتارابین 1000 م گ 1 ع CYTARABINE 1G VIAL -
ویال سیس پلاتین 10 م گ /10 م ل 1 ع CISPLATIN 10MG VIAL -
ویال سیس پلاتین 10 م گ 1 ع CISPLATIN 10MG VIAL -
ویال سیس پلاتین 10 م گ 1 ع CISPLATIN 10MG VIAL -
ویال سیس پلاتین 10 م گ 1ع CISPLATIN 0.5MG/ML 20ML INF -
ویال سیس پلاتین 10م گ /20 م ل 1 ع CISPLATIN 10MG VIAL -
ویال سیس پلاتین 50 م گ 1ع CISPLATIN 50MG/50ML SOLUTION FOR INJ -
ویال سیس پلاتین 50 م گ 1ع CISPLATIN 50MG VIAL -
ویال سیس پلاتین 50 م گ1 ع CISPLATIN 50MG VIAL -
ویال سیس پلاتین 50 م گ1ع CISPLATIN 0.5MG/ML 100ML INF -
ویال سیلانم ( سیلاستاتین + ایمیپنم) 500 م گ 1ع CILANEM [IMIPENEM+CILASTATIN(500+500)]MG VIAL -
ویال سیلاویل 250 (ایمیپنم 250 + سیلاستاتین 250 م گ) 20 ع CILAVIL [IMIPENEM+CILASTATIN(250+250)] MG VIAL -
ویال سیلاویل 500 (ایمیپنم 500 + سیلاستاتین 500م گ) 20 ع CILAVIL [IMIPENEM+CILASTATIN(500+500)]MG VIAL -
ویال سیلاویل 750 (ایمیپنم 750 + سیلاستاتین 750 م گ) 20 ع CILAVIL [IMIPENEM+CILASTATIN(750+750)] MG VIAL -
ویال سیندووین(وین کریستین) 1م گ 1ع SINDOVIN (VINCRISTINE SULFATE) 1MG VIAL -
ویال فانجیداس (کسپوفانجین) 50 م گ 1 ع FUNGIDAS (CASPOFUNGIN) 50MG 10ML VIAL - دريافت فايل
ویال فانجیداس (کسپوفانجین) 70 م گ 1 ع FUNGIDAS (CASPOFUNGIN) 70MG 10ML VIAL - دريافت فايل
ویال فاکتور 8 500 واحدی سی اس ال/بریت 1 ع BERIATE P (ANTIHEMOPHILIC FACTOR VIII) 500U VIAL -
ویال فاکتور 8 500 واحدی انسانی هموکتین 1 ع HEAMOCTIN (ANTIHEMOPHILIC FACTOR VIII) 500U VIAL -