جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
ویال متوترکسات هگزال 500 م گ 1ع METHOTREXATE SODIUM 25MG/ML 2ML AMP -
ویال متوسل (متوترکسات) 1000م گ /10 م ل 1 ع METHOCEL (METHOTREXATE SODIUM) 1000MG/10ML VIAL -
ویال متیل پردنیزولون 500 م گ 1 ع METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE 500MG VIAL -
ویال متیل پردنیزولون سدیم500 م گ 1ع METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE 500MG VIAL -
ویال متیل سول(متیل پردنیزولون+حلال) 1 ع METHYLSOL (METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE) 500MG VIAL مورد استفاده در مراكز راديولوژي ،سي تي اسكن وMRI
ویال مدرولین (متیل پردنیزولون) 500 م گ 1 ع MEDROLIN (METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE) 500MG VIAL -
ویال مروپنم 1 گ 10 ع MEROPENEM 1G VIAL -
ویال مروپنم 1 گ 1ع MEROPENEM 1G VIAL -
ویال مروپنم 500 م گ 10 ع MEROPENEM 500MG VIAL -
ویال مروپنم 500 م گ 1ع MEROPENEM 500MG VIAL -
ویال مروکسان (مروپنم) 1گ 20ع MEROXAN (MEROPENEM) 1G VIAL -
ویال مروکسان (مروپنم)500م گ 20 ع MEROXAN (MEROPENEM) 500MG VIAL -
ویال مگنگیتا 15 م ل 1 ع MAGNEGITA (GADOPENTETATE DIMEGLUMINE) 469MG/ML VIAL - دريافت فايل
ویال مگنگیتا 15 م ل 1 ع MAGNEGITA (GADOPENTETATE DIMEGLUMINE) 469MG/ML VIAL - دريافت فايل
ویال مگنویژن (دیمگلومین گادوپنتتات) 15 م ل 1ع MAGNEVISION (GADOPENTETATE DIMEGLUMINE) 469MG/ML VIAL -
ویال مگنویست(دیمگلومین گادوپنتتات) 15م ل 1ع MAGNEVIST (GADOPENTETATE DIMEGLUMINE) 469MG/ML VIAL داروي حاجب براي MRI دريافت فايل
ویال میتوکسانترون 20 م گ 1 ع MITOXANTRONE HCL 20MG/10ML VIAL -
ویال میتوکسانترون 20 م گ 1 ع MITOXANTRONE HCL 20MG/10ML VIAL -
ویال میتوکسانترون ا ب و 20 م گ / 10 م ل 1 ع MITOXANTRONE HCL 20MG/10ML VIAL -
ویال میلرینون 10 م گ / 10 م ل 1 ع MILRINONE LACTATE 10MG/10ML INJ - دريافت فايل