جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
ویال مبترا 500 م گ / 50 م ل 1 ع MABTHERA (RITUXIMAB) 500MG/50ML VIAL -
ویال مبترا 500 م گ / 50 م ل1ع MABTHERA (RITUXIMAB) 500MG/50ML VIAL -
ویال مبترا 500 م گ /50 م ل 1 ع MABTHERA (RITUXIMAB) 500MG/50ML VIAL -
ویال مبترا 500 م گ /50 م ل 1 ع MABTHERA (RITUXIMAB) 500MG/50ML VIAL -
ویال مبترا 500 م گ 1ع MABTHERA (RITUXIMAB) 500MG/50ML VIAL -
ویال مبترا500 م گ 1 ع MABTHERA (RITUXIMAB) 500MG/50ML VIAL -
ویال متوترکسات ( متوفست ) 50 م گ1 ع METHOFAST (METHOTREXATE SODIUM) 25MG/ML 2ML AMP -
ویال متوترکسات (متوفست )5 م گ / 3 م ل 1 ع METHOFAST (METHOTREXATE SODIUM) 5MG/ML AMP -
ویال متوترکسات (متوفست) 2.5 م گ /2 م ل 1 ع METHOFAST (METHOTREXATE SODIUM) 5MG/2ML VIAL -
ویال متوترکسات 1000 م گ /10 م ل 1 ع METHOTREXATE SODIUM 1000MG/10ML VIAL -
ویال متوترکسات 5 م گ 2 م ل 1ع METHOTREXATE SODIUM 5MG/2ML VIAL -
ویال متوترکسات 50 م گ / 5 م ل 1 ع METHOTREXATE SODIUM 50MG/5ML AMP -
ویال متوترکسات 50 م گ / 5 م ل 1 ع METHOTREXATE SODIUM 50MG/5ML AMP -
ویال متوترکسات 50 م گ/2 م ل 1 ع METHOTREXATE SODIUM 25MG/ML 2ML AMP -
ویال متوترکسات هگزال 500 م گ 1ع METHOTREXATE SODIUM 25MG/ML 2ML AMP -
ویال متوسل (متوترکسات) 1000م گ /10 م ل 1 ع METHOCEL (METHOTREXATE SODIUM) 1000MG/10ML VIAL -
ویال متیل پردنیزولون 500 م گ 1 ع METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE 500MG VIAL -
ویال متیل پردنیزولون سدیم500 م گ 1ع METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE 500MG VIAL -
ویال متیل سول(متیل پردنیزولون+حلال) 1 ع METHYLSOL (METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE) 500MG VIAL مورد استفاده در مراكز راديولوژي ،سي تي اسكن وMRI
ویال مدرولین (متیل پردنیزولون) 500 م گ 1 ع MEDROLIN (METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE) 500MG VIAL -