جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
ویال هپارین 25000 واحد 1 ع HEPARIN SODIUM 25,000U/5ML VIAL -
ویال هپارین 25000 واحد 1ع HEPARIN SODIUM 25,000U/5ML VIAL -
ویال هپارین تزریقی5م ل 1ع HEPARIN SODIUM 5,000U/1ML AMP -
ویال هرسپتین 150 م گ 1 ع HERCEPTIN (TRASTUZUMAB) 150MG VIAL -
ویال هرسپتین 150 م گ 1ع HERCEPTIN (TRASTUZUMAB) 150MG VIAL -
ویال هرسپتین ( تراستوزوماب ) 150م گ 1ع HERCEPTIN (TRASTUZUMAB) 150MG VIAL -
ویال هرسپتین ( تراستوزوماب ) 440 م گ 1ع HERCEPTIN (TRASTUZUMAB) 440MG VIAL -
ویال هرسپتین 150 م گ 1 ع HERCEPTIN (TRASTUZUMAB) 150MG VIAL -
ویال هرسپتین 150 م گ 1 ع HERCEPTIN (TRASTUZUMAB) 150MG VIAL -
ویال هرسپتین 150 م گ 1 ع HERCEPTIN (TRASTUZUMAB) 150MG VIAL -
ویال هرسپتین 440 م گ 1 ع HERCEPTIN (TRASTUZUMAB) 440MG VIAL -
ویال هرسپتین(تراستوزوماب) 150 م گ 1ع HERCEPTIN (TRASTUZUMAB) 150MG VIAL -
ویال هرسپتین(تراستوزوماب) 440 م گ 1 ع HERCEPTIN (TRASTUZUMAB) 440MG VIAL -
ویال هرکلون ( تراستوزوماب)440م گ 1 ع HERCLON (TRASTUZUMAB) 440MG VIAL -
ویال هرکلون(تراستوزوماب) 440 م گ 1ع HERCLON (TRASTUZUMAB) 440MG VIAL -
ویال هولوگزان (ایفوسفامید) 1 گ 1ع HOLOXAN (IFOSFAMIDE) 1 G VIAL - دريافت فايل
ویال هیدروکورتیزون 100 م گ 1 ع HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE 100MG/2ML VIAL -
ویال هیدروکورتیزون 100 م گ 1 ع HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE 100MG VIAL -
ویال هیدروکورتیزون 100 م گ/2 م ل 1ع HYDRO CORTISONE 100MG2ML VIAL -
ویال هیدروکورتیزون 100م گ 1ع HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE 100MG/2ML VIAL -