جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
کپسول ایندومتاسین25م‌گ 100ع INDOMETHACIN CAP -
کپسول پایلوزک(امپرازول)20 م گ 14ع PAILOZAC CAP -
کپسول پرگابالین 100م گ 60 ع PREGABALIN 100MG CAP - دريافت فايل
کپسول پرگابالین 150 م گ 50 ع PREGABALIN 150MG CAP -
کپسول پرگابالین 150م گ 60 ع PREGABALIN 150MG CAP - دريافت فايل
کپسول پرگابالین 50 م گ 60 ع PREGABALIN 50MG CAP - دريافت فايل
کپسول پرگابالین 75 م گ 50 ع PREGABALIN 75MG CAP -
کپسول پرگابالین 75 م گ 60 ع PREGABALIN 75MG CAP - دريافت فايل
کپسول پرگناکر 30ع PREGNACARE CAP به عنوان تامين كننده ويتامين و مواد معدني و به ويژه اسيد فوليك در مادران باردار و شيرده دريافت فايل
کپسول پروستاویتال 30 ع prostavital - دريافت فايل
کپسول پنتو پرازول 20 م گ 14 ع PANTOPRAZOLE 20MG CAP -
کپسول پنتوپرازول 40 م گ 14 ع PANTOPRAZOLE 40MG CAP -
کپسول پنتوپرازول الو20 م گ 14 ع PANTOPRAZOLE 20MG CAP -
کپسول پیاسکلدین 300م گ 15ع PIASCLIDIN 300MG CAP -
کپسول پیاسکلیدین 300م گ 15ع PIASCLIDIN 300MG CAP -
کپسول پیاسکلیدین300 م گ 15ع PIASCLIDIN 300MG CAP -
کپسول پیروکسیکام 10م گ 100ع PIROXICAM 10MG CAP -
کپسول پیروکسیکام10م گ 100ع PIROXICAM 10MG CAP -
کپسول پیروکسیکام10م‌گ 100 ع PIROXICAM CAP -
کپسول پین آف (دیکلوفناک) 100 م گ 100ع PAIN OFF (DICLOFENAC SODIUM) SR 100MG CAP - دريافت فايل