جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
آمپول ویتامین آ 10 ع VITAMIN A 50,000 U/1ML AMP -
آمپول ویتامین ایی 10ع VITAMIN E 100 IU/1ML AMP -
آمپول ویتامین ب 12 هزار گاما 100ع VITAMIN B 12 1000 MCG AMP -
آمپول ویتامین ب 12- 100م ک گ 1 م ل 10ع VITAMIN B12 100MCG/1ML AMP -
آمپول ویتامین ث 5م ل 10 ع VITAMIN C (ASCORBIC ACID) 500/5ML AMP -
آمپول ویتامین د 3 10ع VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) 300,000U AMP -
آمپول ویتامین د3 1م ل 1ع VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) 300,000U AMP -
آمپول ویتامین کا - یک 10 م گ / م ل 1 ع VITAMIN K1 (PHYTOMENADIONE) 10MG/1ML AMP -
آمپول ویتامین کا- یک 1م گ 10ع VITAMIN K1 (PHYTOMENADIONE) 1MG/0.5ML AMP -
آمپول ویتامین کا-یک 10م گ/ 1 م ل 50ع VITAMIN K1 (PHYTOMENADIONE) 10MG/1ML AMP -
آمپول ویکادیک(فیتونادیون)10 م گ 10ع VIKADIC [VITAMIN K1 (PHYTOMENADIONE)] 10MG/1ML AMP -
آمپول کافئین 10 م گ 5 ع CAFFEINE (AS CITRATE) 30MG/3ML AMP - دريافت فايل
آمپول کانوولکس 100 م گ 5 ع CONVULEX (VALPROATE SODIUM) 100MG/ML 5ML INJ -
آمپول کتورولاک 30 م گ 10 ع KETOROLAC 30MG/ML INJ -
آمپول کتورولاک 30 م گ 10 ع KETOROLAC 30MG/ML INJ -
آمپول کتورولاک 30 م گ 5 ع KETOROLAC 30MG/ML INJ -
آمپول کتورولاک ترومتامین 30 م گ / م ل 5 ع KETOROLAC 30MG/ML INJ -
آمپول کلرفنیرامین 1م ل 10ع CHLORPHENIRAMINE MALEATE 10MG/1ML AMP -
آمپول کلروفنیرامین 10م‌گ/1م‌ل 10ع CHLORPHENIRAMINE MALEATE 10MG/1ML AMP -
آمپول کلسی تونین 50 واحدی 5 ع CALCITONIN 50 IU/ML AMP -