جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
قرص لوراتادین10م گ 100ع LORATADINE 10MG TAB -
قرص لورازپام 1 م گ 100 ع LORAZEPAM 1MG TAB -
قرص لورازپام 1 م گ 100 ع LORAZEPAM 1MG TAB -
قرص لورازپام 2 م گ 100 ع LORAZEPAM 2MG TAB -
قرص لورازپام 2 م گ 100ع LORAZEPAM 2 MG TAB -
قرص لورازپام 2 م گ 100 ع LORAZEPAM 2MG TAB -
قرص لوزاتن(لوزارتان) 25م گ 100ع LOSARTAN POTASSIUM 25MG TAB -
قرص لوزار (لوزارتان) 25 م گ 100 ع LOZAR (LOSARTAN POTASSIUM) 25MG TAB -
قرص لوزار(لوزارتان)25م گ30ع LOZAR (LOSARTAN POTASSIUM) 25MG TAB -
قرص لوزار(لوزارتان)50م گ30ع LOZAR (LOSARTAN POTASSIUM) 50MG TAB -
قرص لوزارتان 25 م گ 30ع LOSARTAN POTASSIUM 25MG TAB -
قرص لوزارتان 25م گ100ع LOSARTAN POTASSIUM 25MG TAB -
قرص لوزارتان 50 م گ 30ع LOSARTAN POTASSIUM 50MG TAB -
قرص لوزارتان 50م گ100ع LOSARTAN POTASSIUM 50MG TAB -
قرص لوزاور(لوزارتان) 25 م گ 30 ع LOZAR (LOSARTAN POTASSIUM) 25MG TAB -
قرص لوزاور(لوزارتان) 50 م گ 30 ع LOSAVER (LOSARTAN POTASSIUM) 50MG TAB -
قرص لوسارتان 50 م گ 30ع LOSARTAN POTASSIUM 50MG TAB -
قرص لوسارتان 25 م گ 30ع LOSARTAN POTASSIUM 25MG TAB -
قرص لوستار(لوزارتان)25 م گ 30 ع LOSTAR (LOSARTAN POTASSIUM) 25MG TAB -
قرص لوستار(لوزارتان)50 م گ 30 ع LOSTAR (LOSARTAN POTASSIUM) 50MG TAB -