جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
قرص لوزار(لوزارتان)50م گ30ع LOZAR (LOSARTAN POTASSIUM) 50MG TAB -
قرص لوزارتان 25 م گ 30ع LOSARTAN POTASSIUM 25MG TAB -
قرص لوزارتان 25م گ100ع LOSARTAN POTASSIUM 25MG TAB -
قرص لوزارتان 50 م گ 30ع LOSARTAN POTASSIUM 50MG TAB -
قرص لوزارتان 50م گ100ع LOSARTAN POTASSIUM 50MG TAB -
قرص لوزاور(لوزارتان) 25 م گ 30 ع LOZAR (LOSARTAN POTASSIUM) 25MG TAB -
قرص لوزاور(لوزارتان) 50 م گ 30 ع LOSAVER (LOSARTAN POTASSIUM) 50MG TAB -
قرص لوسارتان 50 م گ 30ع LOSARTAN POTASSIUM 50MG TAB -
قرص لوسارتان 25 م گ 30ع LOSARTAN POTASSIUM 25MG TAB -
قرص لوستار(لوزارتان)25 م گ 30 ع LOSTAR (LOSARTAN POTASSIUM) 25MG TAB -
قرص لوستار(لوزارتان)50 م گ 30 ع LOSTAR (LOSARTAN POTASSIUM) 50MG TAB -
قرص لوسترال (سرترالین) 100 م گ 28ع LUSTRAL (SERTRALINE HCL) 100MG TAB -
قرص لومیدکس(لوپرامید)100ع LOMIDEX (LOPERAMIDE) 2MG TAB -
قرص لوواستاتین 20 م گ 20 ع LOVASTATIN 20MG TAB -
قرص لووتیروکسین سدیم 100 م ک گ 100 ع LEVOTHYROXINE SODIUM 0.1MG TAB -
قرص لووتیروکسین سدیم 100 م ک گ 100 ع LEVOTHYROXINE SODIUM 0.1MG TAB -
قرص لووتیروکسین سدیم 50 م ک گ 100 ع LEVOTHYROXINE SODIUM 0.05MG TAB -
قرص لووتیروکسین سدیم 50 م ک گ 100 ع LEVOTHYROXINE SODIUM 0.05MG TAB -
قرص لووستیریزین 5 م گ 30 ع LEVOCETIRIZINE 5MG TAB -
قرص لووستیریزین 5 م گ 30 ع LEVOCETIRIZINE 5MG TAB - دريافت فايل