جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
قرص لاینسترنول 0.5 م گ 28 ع 10 بلیستر LYNESTRENOL 0.5 X28 TAB -
قرص لاینسترنول0.5 م گ 28 ع LYNESTRENOL 0.5 X28 TAB -
قرص لپونکس(کلوزاپین) 100 م گ 50 ع LEPONEX (CLOZAPINE) 100MG TAB -
قرص لپونکس(کلوزاپین)100 م‌گ 50ع LEPONEX (CLOZAPINE) 100MG TAB -
قرص لپونکس(کلوزاپین)25م‌گ 50ع LEPONEX (CLOZAPINE) 25MG TAB - دريافت فايل
قرص لتراکس(لتروزول)2.5م گ 30ع LETRAX (LETROZOLE) 2.5 MG TAB درمان سرطان سينه حساس به هورمون در زنان يائسه ،درمان ناباروري زنان دريافت فايل
قرص لتروزل 2.5م گ 30ع (LETROZOLE 2.5 MG TAB -
قرص لتیزن(ستریزین)10م گ20ع LETIZEN (CETIRIZINE 2HCl) 10MG TAB -
قرص لواسترول(لواستاتین)20م گ100ع LOVASTROL (LOVASTATIN) 20MG TAB -
قرص لوامیزول 50 م گ 100ع LEVAMISOLE 50MG TAB -
قرص لوبل ( لوتیراستام ) 250م گ 60ع LEVEBEL (LEVETIRACETAM) 250MG TAB - دريافت فايل
قرص لوبل ( لوتیراستام ) 500م گ 60ع LEVEBEL (LEVETIRACETAM) 500MG TAB - دريافت فايل
قرص لوپرماید 2 م گ 20 ع LOPERAMIDE 2MG TAB -
قرص لوتیراستام 250 م گ 50 ع LEVETIRACETAM 250MG TAB -
قرص لوتیراستام 500 م گ 50 ع LEVETIRACETAM 500MG TAB -
قرص لودیومیل (ماپروتیلین) 25 م گ 30 ع LUDIOMIL (MAPROTILINE) HCL 25MG TAB -
قرص لودیومیل 25 م گ 30 ع MAPROTILINE HCL 25MG TAB -
قرص لودیومیل 75 م گ 14 ع LUDIOMIL (MAPROTILINE HCL) 75MG TAB -
قرص لوراتادین 10 م گ 30 ع LORATADINE 10MG TAB -
قرص لوراتادین 10م گ 100ع LORATADINE 10MG TAB -